Rozgraniczania nieruchomości

1. Od czego zacząć

Złóż wniosek o rozgraniczenie nieruchomości w kancelarii ogólnej ( pok. nr 1 ) Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa przy złożeniu wniosku 10 zł z tytułu prowadzonego postępowania administracyjnego, oraz musisz być przygotowany na koszty związane z opracowaniem przez uprawnionego geodetę dokumentacji geodezyjno - prawnej

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Ewidencji Gruntów
Krosno, ul. Lwowska 28a - pokój 123 (I piętro), tel. 013 47 43 123
 

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Termin załatwienia sprawy:

 • od złożenia wniosku do wszczęcia postępowania – do 30 dni
 • termin ostatecznego załatwienia sprawy uzależniony jest od przebiegu i wyniku rozprawy granicznej przeprowadzonej przez uprawnionego geodetę

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 • przyjęcie wypełnionego wniosku
 • analiza wniosku (ustalenie stron postępowania, badanie ksiąg wieczystych, materiałów geodezyjno-prawnych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)
 • wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego i upoważnienia dla uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego do przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych
 • rozprawa graniczna (termin rozprawy i czas trwania czynności ustala wykonawca)
 • złożenie dokumentacji geodezyjno- prawnej do kontroli przez organ przeprowadzający rozgraniczenie (prezydenta)
 • złożenie dokumentacji geodezyjno - prawnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej , włączenie operatu do zasobu, naliczenie opłaty, przeprowadzenie końcowej kontroli, wydanie oklauzulowanych materiałów wykonawcy.
 • zakończenie administracyjnego etapu rozgraniczenia (trzy możliwości: umorzenie postępowania, orzeczenie o rozgraniczeniu, przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez Sąd- w zależności od wyniku rozprawy granicznej przeprowadzonej przez uprawnionego geodetę)

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Wniosek o wszczęcie postępowania wraz ze wskazaniem geodety do wykonania czynności rozgraniczeniowych.

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999r. Nr 45 poz. 453)
 • inne przepisy wykonawcze (rozporządzenia i standardy techniczne) do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami i inne.

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio w Urzędzie Miasta lub za pośrednictwem poczty

9. Wzór wniosku w załączeniu

Druki wniosków do pobrania w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, w Biurze Obsługi Obywatela lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Krosna. Wnioskiem może być także samodzielnie przygotowane pismo wraz z załącznikami.

Pliki do pobrania

10. Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Krosna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanego dalej "RODO" informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 134743625, pocztą elektroniczną na adres:  um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować (we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3) Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa;
Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Miasto Krosno.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawne. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką do przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa luba zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań. Natomiast  w sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny

.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
Czynności ustalenia przebiegu granic wykonuje geodeta uprawniony na Twój koszt. Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu, Prezydent Miasta Krosna umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi powszechnemu.
Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie. W ciągu 14 dni od doręczenia decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, strony mogą zażądać od Prezydenta Miasta Krosna przekazania sprawy do sądu 
 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie