Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • Złóż wniosek osobiście w Biurze Obsługi Obywatela lub  Wydziale Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.
 • Wniosek może zostać złożony również za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • Przez internet przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP, lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Lwowska 28A, pokój nr 114
tel. 13 47 43 114


TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 • Pobierz i wypełnij wniosek
 • Wypełniając wniosek wskaż precyzyjnie (numer działki ewidencyjnej, numer księgi wieczystej, dokładny adres) nieruchomość, do której posiadasz tytuł prawny, oraz nieruchomości sąsiednie (numer działki ewidencyjnej lub numer księgi wieczystej, albo adres), w stosunku do których konieczne stało się ustalenie przebiegu granicy.
 • W sprawach dotyczących rozgraniczenia organ prowadzący wskazuje i upoważnia geodetę, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., zaś przepisy regulujące postępowanie rozgraniczeniowe nie nakładają na organ obowiązku dopuszczenia stron do udziału w procedurze wyboru geodety.
 • Złóż wniosek osobiście w Biurze Obsługi Obywatela lub  Wydziale Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. Wniosek może zostać złożony również za pośrednictwem operatora pocztowego, profilu zaufanego na platformie ePUAP, lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w ramach postępowania administracyjnego o rozgraniczenie nieruchomości. Opłata ta wynosi 10 zł w odniesieniu do linii granicznej objętej wnioskiem. Jeżeli organ stwierdzi brak uiszczenia stosownej opłaty skarbowej za czynność wydania decyzji o rozgraniczeniu, to wzywa wnioskodawcę do uiszczenia tej opłaty pod rygorem zwrotu wniosku.
 • Jeżeli występujesz w imieniu innej osoby dołącz do wniosku pełnomocnictwo, lub inny dokument uprawniający do reprezentowania tej osoby. Złożenie takiego dokumentu może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej z tego tytułu.
 • W przypadku stwierdzenia braków formalnych złożonego wniosku (brak podpisu, brak pełnomocnictwa, na które powołuje się składający wniosek) organ wzywa do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 • W przypadku wątpliwości co do zasadności prowadzenia postępowania możesz zostać wezwany przez organ do uzupełnienia wniosku, poprzez dostarczenie dodatkowych dokumentów, lub udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
 • Jeżeli nie jesteś stroną postępowania, tj. nie posiadasz tytułu prawnego do żadnej z nieruchomości wskazanych we wniosku organ może wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, na które przysługiwać będzie prawo wniesienia zażalenia.
 • Jeżeli brak jest przeszkód do prowadzenia postępowania organ zawiadamia pisemnie właścicieli (użytkowników wieczystych ) nieruchomości sąsiednich o złożonym wniosku. W wyznaczonym w piśmie terminie osoby te mogą się wypowiedzieć, co do zasadności złożonego wniosku.
 • Po tym okresie organ wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. Na postanowienie to nie służy zażalenie.
 • Jeżeli w trakcie prowadzonych czynności organ stwierdzi, że postępowanie w sprawie ustalenia granic zostało już wcześniej zakończone ostateczną decyzją administracyjną, lub prawomocnym orzeczeniem sądu, czy też w innych uzasadnionych przypadkach, organ może wydać decyzję o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego. Od decyzji tej przysługuje prawo wniesienia odwołania.
 • W przypadku braku podstaw do umorzenia postępowania stwierdzonych w wyniku wstępnych czynności wyjaśniających, organ podejmuje działania w celu wyłonienia geodety uprawnionego. O złożonych ofertach (kwota wynagrodzenia, termin realizacji prac) organ poinformuje strony pisemnie, umożliwiając im wypowiedzenie się w stosunku do wybranej oferty.
 • O zawarciu umowy z wybraną jednostką wykonawstwa geodezyjnego oraz wydanym upoważnieniu dla geodety uprawnionego strony zostaną poinformowane pisemnie.
 • Upoważniony przez Prezydenta Miasta Krosna geodeta uprawniony dokonuje ustalenia przebiegu granic na podstawie danych zgromadzonych w operacie ewidencji gruntów i budynków, dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości wskazanych we wniosku, oraz innych dokumentów uzyskanych od uczestników postępowania.
 • Po okresie niezbędnym do przeprowadzenia przez geodetę uprawnionego analizy dostępnych dokumentów (który może trwać nawet kilka miesięcy) otrzymasz, podobnie jak pozostałe strony postępowania, pisemne wezwanie do stawienia się na gruncie w wyznaczonym terminie. Wezwanie to powinieneś otrzymać co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.
 • Pamiętaj, że nieusprawiedliwione niestawiennictwo w wyznaczonym terminie nie wstrzymuje czynności geodety.
 • Jeżeli zebrane przez geodetę dowody są wystarczające do ustalenia przebiegu granic geodeta wskazuje stronom przebieg granicy, stabilizuje punkty graniczne, sporządza protokół graniczny, wykonuje pomiar granicy, a także trwałych elementów zagospodarowania terenu mających znaczenie dla określenia jej przebiegu. Brak podpisów wszystkich obecnych stron, lub nieusprawiedliwiona nieobecność stron nie powoduje wstrzymania czynności geodety uprawnionego.
 • Jeżeli zebrane dowody są niewystarczające do ustalenia przebiegu granicy, geodeta przyjmuje zgodne oświadczenia stron dotyczące przebiegu strony lub oświadczenia jednej ze stron, gdy druga strona w toku czynności na gruncie oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy. W takim przypadku geodeta stabilizuje punkty graniczne ustalone przez strony, sporządza protokół graniczny, wykonuje pomiar granicy, a także trwałych elementów zagospodarowania terenu mających znaczenie dla określenia jej przebiegu.
 • Jeżeli zebrane dowody są niewystarczające do ustalenia przebiegu granic, zaś pomiędzy stronami istnieje spór co do przebiegu granicy, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody granicznej, przedstawiając stronom wszystkie dowody i argumenty za proponowanym przebiegiem granicy, a także informując o tym, że w razie braku ugody do rozpatrzenia sprawy właściwy jest sąd. W przypadku zawarcia ugody granicznej geodeta stabilizuje punkty graniczne ustalone przez strony, sporządza akt ugody, wykonuje pomiar granicy, a także trwałych elementów zagospodarowania terenu mających znaczenie dla określenia jej przebiegu. Do tej czynności niezbędna jest obecność oraz podpisy wszystkich stron postępowania. Wówczas ugoda ta ma moc ugody sądowej.
 • Jeżeli przebieg granicy nie może być ustalony na postawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron, a strony nie zawarły ugody, geodeta wykonuje następujące czynności: wykonuje tymczasowe utrwalenie i pomiar granic wskazanych przez strony, określonych na podstawie dokumentów, przebiegających według ostatniego spokojnego stanu posiadania, a w razie braku możliwości jego określenia - zgodnie ze stanem istniejącym na gruncie, sporządza protokół graniczny oraz opracowuje opinię dotyczącą przebiegu granic.
 • Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości, zawierająca w zależności od przypadku: protokół graniczny, akt ugody, lub protokół graniczny wraz z opinią dotyczącą przebiegu granic, po uprzednim jej skompletowaniu zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, dostarczana jest przez geodetę do organu.
 • Organ dokonuje oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami.
 • W wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności zwraca się upoważnionemu geodecie dokumentację do poprawy i uzupełnienia. Może to spowodować konieczność ponownego wezwania stron postępowania do stawienia się na gruncie, a przez co może się wydłużyć czas trwania postępowania.
 • Jeżeli dokumentacja geodezyjna została wykonana prawidłowo, organ sporządza pozytywny protokół i przekazuje dokumentację w celu włączenia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Po uzupełnieniu akt postępowania o dokumentację rozgraniczenia nieruchomości włączoną do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, strony mogą zapoznać się z całym materiałem dowodowym skompletowanym w aktach sprawy.
 • Po upływie terminu do zapoznania się z aktami sprawy stronom postępowania zostanie doręczona decyzja kończąca postępowanie administracyjne.
 • Jeżeli przebieg granic został ustalony na podstawie zebranych dowodów, lub na podstawie zgodnego oświadczenia stron, lub oświadczenia jednej ze stron, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy, organ wydaje decyzję o ustaleniu granicy. Jeżeli nie jesteś zadowolony z ustalenia przebiegu granicy możesz, podobnie jak i pozostałe strony postępowania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, żądać przekazania sprawy sądowi.
 • Jeżeli przebieg granicy został ustalony na podstawie ugody granicznej organ wyda decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego. Od decyzji tej możesz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, wnieść odwołanie do organu II instancji (SKO).
 • Jeżeli przebieg granic nie został ustalony (brak podstaw do wydania decyzji na podstawie zebranych dowodów lub oświadczenia stron, brak aktu ugody) organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego i przekazuje sprawę do rozpatrzenia sądowi, decyzja ta nie podlega opłacie skarbowej. Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nieruchomości w trybie postępowania nieprocesowego. Od decyzji tej możesz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, wnieść odwołanie do organu II instancji (SKO).Umorzenie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości kończy bieg postępowania administracyjnego w sprawie i zamyka stronom możliwość dochodzenia swych praw i obowiązków przed organem administracyjnym - ma ono zatem charakter wyłącznie formalno-procesowy.
 • Jeżeli od wydanej decyzji nie wniesiono odwołania, lub żądania przekazania sprawy do rozpatrzenia przez sąd powszechny, decyzja staje się ostateczna.
 • Jeżeli przebieg granic został ustalony, ostateczna decyzja podlega ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków, zawiadomienia o wprowadzonej zmianie są wysyłane do organu podatkowego.
 • Wraz z decyzją w sprawie, organ wyda postanowienie ustalające wysokość kosztów postępowania, wraz z jednoczesnym wskazaniem osób obciążonych tymi kosztami, oraz terminu uiszczenia należności. Na postanowienie to stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu II instancji (SKO). Nieuregulowane wobec organu należności podlegają egzekucji administracyjnej.
 • Jeżeli przebieg granic nie został ustalony, a sprawa została przekazana do sądu powszechnego, oczekuj pisma z sądu w tej sprawie.


Pamiętaj, że:

 • W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie uchybienia tego obowiązku, pismo doręczone pod dotychczasowy adres zamieszkania będzie uznawane za doręczone prawidłowo. W przypadku planowanej dłuższej nieobecności w miejscu wskazanym jako adres zamieszkania lub adres do doręczeń, strona powinna wskazać inny adres do doręczeń albo ustanowić pełnomocnika. Dłuższa nieobecność strony w miejscu wskazanym jako adres zamieszkania lub do doręczeń będzie skutkowała tym, że pismo nie odebrane przez stronę, a podwójnie awizowane będzie uznane za doręczone prawidłowo.
 • W sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, pisma doręcza się tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona winna wskazać takiego pełnomocnika.
 • Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.
 • Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
 • Strony postępowania posiadają prawo wglądu do akt sprawy, oraz składania wniosków dowodowych, na każdym etapie postępowania.

DO ZAŁATWIENIA TWOJEJ SPRAWY BĘDZIEMY POTRZEBOWAĆ NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

 • Wypełniony wniosek.
 • Oryginał (lub poświadczona kopia) pełnomocnictwa z dołączonym dowodem wniesienia opłaty skarbowej, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje osoba upoważniony przez właściciela nieruchomości.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • 10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji ( opłacie tej podlega wyłącznie decyzja o rozgraniczeniu ), od opłaty tej zwolnione są: decyzja o umorzeniu postępowania wobec zawarcia ugody granicznej, decyzja o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do sądu, oraz decyzja o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego.
 • Opłata skarbowa z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury:

         17,00 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem zwolnień ustawowych.

 • Musisz być przygotowany na koszty związane z opracowaniem przez uprawnionego geodetę dokumentacji geodezyjno - prawnej

PŁATNOŚCI:

 • w kasie Urzędu Miasta,
 • przelewem na nr konta 12 1240 1792 1111 0010 6150 1675 Bank Pekao SA

Termin załatwienia sprawy:

 • od złożenia wniosku do wszczęcia postępowania – do 30 dni
 • termin ostatecznego załatwienia sprawy uzależniony jest od przebiegu i wyniku rozprawy granicznej przeprowadzonej przez uprawnionego geodetę

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 • osobiście w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A, pok. 114,
 • wysyłka na wskazany we wniosku adres za pośrednictwem operatora pocztowego

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 j.t.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999r. Nr 45 poz. 453)

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ:

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
Czynności ustalenia przebiegu granic wykonuje geodeta uprawniony na Twój koszt. Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu, Prezydent Miasta Krosna umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi powszechnemu.
Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie. W ciągu 14 dni od doręczenia decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, strony mogą zażądać od Prezydenta Miasta Krosna przekazania sprawy do sądu.

 

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie