Bonifikata w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

1. Od czego zacząć

Złóż wniosek o przyznanie bonifikaty wraz z oświadczeniem o wysokości dochodów w kancelarii ogólnej ( pok.nr1) Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty.
 

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Nie podlega opłacie skarbowej (art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

 

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Krosno, ul. Lwowska 28a - pokój 116 (I piętro), tel. 013 47 43 116
 

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Termin załatwienia sprawy – do 14 dni

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

  • złożenie wypełnionego wniosku wraz z oświadczeniem o wysokości dochodów
  • analiza wniosku (ustalenie czy jest możliwe przyznanie bonifikaty)
  • ustalenie nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
  • przygotowanie pisemnej informacji o nowej wysokości opłaty rocznej (za dany rok)

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Wniosek o udzielenie bonifikaty wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu na jednego członka rodziny za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić zapłata

7. Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 65 z późn. zm)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio w Urzędzie Miasta, lub pośrednictwem poczty.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Druki wniosków do pobrania w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, w Biurze Obsługi Obywatela lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Krosna. Wnioskiem może być także samodzielnie przygotowane pismo wraz z załącznikami. 

10. Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Krosna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanego dalej "RODO" informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 134743625, pocztą elektroniczną na adres:  um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować (we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3) Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa;
Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Miasto Krosno.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawne. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką do przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa luba zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań. Natomiast  w sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Jako użytkownik wieczysty zobowiązany jesteś do uiszczania opłat rocznych. Jeśli Twój dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który masz uiścić opłatę, przysługuje Ci 50% bonifikata od opłaty rocznej, jeśli nieruchomość, którą masz w użytkowaniu wieczystym wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe.

Pamiętaj, że o bonifikatę (jeśli spełniasz warunki, o których mowa wyżej) musisz występować co roku przed upływem terminu wnoszenia opłat rocznych tj. do 31 marca każdego roku.
 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie