STYPENDIUM SOCJALNE DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA KROSNA

STYPENDIUM SOCJALNE DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA KROSNA

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • osobiście w:

Wydziale Edukacji
ul. Lwowska 28a, pokój nr 324 (III piętro)
tel. 13 47 43 324

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Stypendium przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych, niepublicznych szkół artystycznych, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 Wniosek o stypendium dla uczniów niepełnoletnich składają rodzice/opiekunowie prawni. Jeśli Jesteś pełnoletnim uczniem składasz wniosek osobiście.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

Formularze wniosków na dany rok szkolny dostępne są:

 • w wersji elektronicznej -
 • w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a (Biuro Obsługi i Wydział Edukacji, pok. nr 324),
 • w szkołach - od września danego roku szkolnego. 

Wypełniony wniosek musisz zatwierdzić u dyrektora szkoły do której uczęszczasz.

Do wniosku dołączasz:

 • zaświadczenie o wynagrodzeniu netto dla osób zatrudnionych, wystawione przez zakład pracy albo oświadczenie,
 • oświadczenie o dochodzie uzyskanym z tytułu wykonywania prac dorywczych, w tym z pracy zarobkowej za granicą,
 • zaświadczenie właściwego urzędu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych,
 • zaświadczenie lub inny dowód pobranego świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (np. renty inwalidzkiej, renty rodzinnej, emerytury, świadczenia przedemerytalnego i inne) albo oświadczenie, dla osób bezrobotnych - zaświadczenie PUP albo oświadczenie,
 • zaświadczenie o wysokości wypłaconych świadczeń rodzinnych albo oświadczenie,
 • zaświadczenie o pobranym świadczeniu rodzicielskim,
 • zaświadczenie o pobranych świadczeniach pieniężnych z pomocy społecznej albo oświadczenie,
 • zaświadczenie o pobranym dodatku mieszkaniowym i zasiłku energetycznym albo oświadczenie,
 • wyrok sądowy orzekający rozwód, separację, akt zgonu małżonka,
 • wyrok sądowy o wysokości zasądzonych alimentów, a w przypadku egzekucji alimentów - zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub
 • częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • dokument potwierdzający pobieranie alimentów zasądzonych, dobrowolnych, świadczeń alimentacyjnych albo oświadczenie,
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego
 • zawierające informacje o wysokości: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza, odliczonych od dochodów składek na ubezpieczenie społeczne, należnego podatku, odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej - za poprzedni rok kalendarzowy, w którym podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził w poprzednim roku działalności, kwotę zadeklarowaną w zaświadczeniu tej osoby,
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zwierające informację o formie opodatkowania, dowód opłacenia składek w ZUS jeżeli zostały opłacone oraz oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu netto,
 • inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu, nie wymienione powyżej.

 

Ważne!
Kryterium dochodowe
O stypendium szkolne socjalne możesz się ubiegać, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza 600,00 zł netto oraz gdy w rodzinie występuje przynajmniej jedna z określonych przesłanek: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Dochód to suma Twoich miesięcznych przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku pomniejszonych o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

W wyjątkowych przypadkach np. utrata dochodu możesz się starać o stypendium w miesiącu, w którym je utraciłeś.

 

Za źródła dochodów uważa się w szczególności:

 • wynagrodzenie za pracę wynikającą z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło;
 • wynagrodzenie za płatną praktykę;
 • świadczenia rodzinne, tj.: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze: specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne wraz z dodatkiem; świadczenie rodzicielskie; świadczenia z funduszu alimentacyjnego; alimenty zasądzone i dobrowolne; emerytury; świadczenie przedemerytalne; renty inwalidzkie; renty socjalne; renty rodzinne i inne; stypendia; świadczenia pieniężne z pomocy społecznej; dodatki mieszkaniowe i zasiłki energetyczne; zasiłki dla osób bezrobotnych;
 • wynagrodzenie z tytułu odbywanego stażu pracy;
 • darowizny;
 • dochody z powierzchni użytków rolnych;
 • dochody z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • dochody z prac dorywczych oraz inne nie wymienione wyżej.

Uwaga: Jeśli Twoja rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia/oświadczenia o wysokości dochodów możesz dołączyć do wniosku zaświadczenie/oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej, które uwzględnia:

 • okres przyznania świadczenia,
 • rodzaj,
 • wysokość pobieranych świadczeń (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny (stypendia socjalne, zasiłki szkolne) albo motywacyjny (stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe), przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartość świadczenia w naturze*
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej  z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczeń wychowawczego "Rodzina 500 plus";*
 • świadczenia z programu "Dobry Start";
 • środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;
 • świadczenia pieniężnego przyznanego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych art. 39 ust. 1 z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2021, poz. 1082 z późn. zm.)

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Jeśli Twój wniosek będzie niekompletny poprosimy o jego uzupełnienie. Jeżeli nie uzupełnisz go w wyznaczonym terminie, wniosek nie będzie rozpatrywany.

PŁATNOŚCI:

Nie dotyczy.

TERMINY:

WNIOSEK SKŁADASZ:

 • DO 15 WRZEŚNIA - jeżeli uczysz się w szkole, w której zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się we wrześniu,
 • DO 15 PAŹDZIERNIKA - jeśli Jesteś słuchaczem kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • O ostatecznej decyzji powiadomimy Cię listownie.
 • Jeśli otrzymasz stypendium w decyzji będzie określona: wysokość stypendium, forma, okres przyznania, termin złożenia faktur VAT, rachunków i innych imiennych dowodów poniesienia wydatków na cele edukacyjne dla ucznia oraz termin wypłaty stypendium.

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie