Wydania wtórnika prawa jazdy (PI-KT-8)

1. Od czego zacząć?

Przyjść do Wydziłu Komunikacji i Transportu, Krosno, ul.Ks. Stanisława Staszica 2, pokój nr 8 i złożyć wniosek lub złożyc wniosek elektronicznie.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

100 zł - za wydanie wtórnika prawa jazdy,

50 gr. - opłata ewidencyjna.

Opłatę można dokonać w kasie lub na konto Urzędu.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Komunikacji i Transportu, Krosno, ul.Ks. Stanisława Staszica 2, pokój nr 8;

tel.13 47 437 12;

fax. 13 47 437 14

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

Dokument  jest wykonywany  w Warszawie w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Okres oczekiwania na załatwienie sprawy może wynosić około 14 dni.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Wniosek wraz z potrzebną dokumentacją zostanie przyjęty i zweryfikowany  w Wydziale Komunikacji. Po wprowadzeniu danych , zostanie zamówiony dokument prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.Po jego wykonaniu, prawa jazdy są dostarczane pocztą kurierską do właściwego urzędu i wydane włascicielowi.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy.
 2. Dowód uiszczenia opłaty  za wydanie  prawa jazdy.
 3. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Oświadczenie o utracie dokumentu, zaznaczone we wniosku.
 5. Zmiana danych zaznaczona i opisana we wniosku, w dziale E. 
 6. Orzeczenie lekarskie w przypadku terminowego wydania prawa jazdy.
 7. Do wglądu: dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz  z  zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały.

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2096).

 2. Ustawa z dnia 5 stycznień 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity  Dz.U. z 2019 r. poz. 341). 

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1000).

 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r.  poz. 231). 

 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat  za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013 r. , poz. 83). 

 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznychi z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U. z 2015 r. poz. 681 z późn. zm.).

 

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania: 

 • za pośrednictwem poczty - przesyłając dokument  za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 
 • bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku.

9. Wniosek.

      

Pliki do pobrania

10. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno,
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zjamującego się ochrona danych osobowych,
7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

 1. Istnieje obowiązek zawiadomienia Wydziału Komunikacji i Transportu, w terminie 30 dni o utracie prawa jazdy, o zniszczeniu dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w prawie jazdy.
 2. W razie odzyskania utraconego prawa jazdy należy zwrócić odnaleziony dokument do Urzędu.
 3. W przypadku reklamacji błędnie wyprodukowanego prawa jazdy termin sprawy może ulec wydłużeniu.
 4. Kierujący może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy.
 5. Tutaj można sprawdzić czy prawo jazdy jest już do odebrania: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html
   
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie