Wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (PI-KT-11)

1. Od czego zacząć?

Przyjść do Wydziału Komunikacji i Transportu, Krosno ul. Staszica 2, pokój nr 10 i złożyć wniosek o wydanie licencji.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata za udzielenie licencji zależy od obszaru wykonywania transportu, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów oraz okresu na jaki ma być udzielona.

Okres ważności licencji w latach:

 • od 2 do15 - 700 zł.
 • powyżej 15 do 30 - 800 zł.
 • powyżej 30 do 50 - 900 zł.

W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, niebędacego taksówką, pobiera się jedną opłatę, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd. 

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Komunikacji i Transportu, Krosno ul. Staszica 2, pokój nr 10 tel. i fax. 13 47 437 14

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

Zgodnie z przepisami KPA termin do załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego wynosi 1 miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowanej - 2 miesiące.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Wydana zostanie licencja, która ma formę decyzji administracyjnej.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.
 2. Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie;
 3. Oświadczenie, że jest spełniony wymóg dobrej reputacji wynikający z art. 6 ust. 1 b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE L.2009.300.51);
 4. Oświadczenie, że przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego muszą posiadać rzeczywista i stałą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.;
 5. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określony dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:
  a) 9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
  b) 5.000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy, 
  zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ;
 6. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 w ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.);
 7. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.

 

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916);
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U. L 300/51 z 14.11.2009 r.)

 

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:

 • za pośrednictwem poczty - przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
 • bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku.

9. Wniosek.

        

Pliki do pobrania

10. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno,
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zjamującego się ochrona danych osobowych,
7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

 1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Licencję udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
 3. Licencja na krajowy transport drogowy uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią. 
   
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie