Wydanie licencji w zakresie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (PI-KT-16)

1. Od czego zacząć?

Przyjść do Wydziału Komunikacji i Transportu, Krosno ul. Staszica 2, pokój nr 10 i złożyć wniosek.

Wnioski można składać również w formie elektronicznej na adres: kt@um.krosno.pl

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłaty za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub  pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą wynoszą:

od 2 do 15 lat – 320 zł

powyżej 15 do 30 lat – 380 zł

powyżej 30 do 50 lat – 450 zł

Za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji powiększoną o 10 %. Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy pobiera się 1% opłaty za udzielenie licencji. Za zmianę licencji pobiera się 10% opłaty za udzielenie licencji. Za wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji pobiera się 5% opłaty za udzielenie licencji. Za wydanie dodatkowego wypisu na każdy pojazd samochodowy nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się 11% opłaty za udzielenie licencji.

Za ewentualne upoważnienie zostanie pobrana opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł (w przypadku upoważnienia przez właściciela innej osoby do załatwienia sprawy w urzędzie).

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Komunikacji i Transportu, Krosno ul. Staszica 2, pokój nr 10 tel. i fax. 13 47 437 14

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

Zgodnie z przepisami K.p.a. termin do załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego wynosi 1 miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowanej - 2 miesiące.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Będzie wydana licencja w formie decyzji administracyjnej.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Należy złożyć wniosek o wydanie licencji w zakresie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

 Licencji, udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony, jeżeli zostaną przedłożone następujące dokumenty:

  • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji o której mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  •  zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  •  kserokopia/e dowodu/ów rejestracyjnego/ych pojazdu/ów, którym/i transport będzie wykonywany,
  •  dokument/y potwierdzający/e tytuł prawny do dysponowania pojazdem/ami, którym/i transport ma być wykonywany,
  •  dowód uiszczenia opłaty,

7. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. – o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r. poz. 1827).
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:
a/ za pośrednictwem poczty - przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
b/ bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku.

9. Wniosek.

Wniosek wraz z niezbędnymi oświadczeniami.

10. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno,
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zjamującego się ochrona danych osobowych,
7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie