Zgłoszenie robót budowlanych

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • przez internet e-budownictwo.gunb.gov.pl
 • składając wniosek w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Lwowska 28a, pokój nr 216 lub 217
tel. 13 47 43 216, 13 47 43 217

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Jeśli planujesz roboty budowlane wymagające zgłoszenia złóż wniosek ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Pamiętaj, że zgłoszenia należy dokonać co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

Jeżeli wniosek będzie niekompletny wezwiemy Cię do jego uzupełnienia.

Jeżeli w terminie 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia nie zostanie wniesiony sprzeciw, będziesz mógł przystąpić do wykonywania robót budowlanych. Na przystąpienie do wykonywania robót masz 3 lata od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Roboty budowlane wymagające zgłoszenia zostały określone w art. 29 ust. 1 i 3 Prawa budowlanego.

Jeśli chcesz zgłosić budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego przejdź do odpowiedniej procedury.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony wniosek zgłoszenia,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • w zależności od potrzeb szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami,
 • w przypadku dotyczącym sieci uzbrojenia terenu (z wyłączeniem telekomunikacyjnych linii kablowych), wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2: 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu i 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego oraz w przypadku braku miejscowego planu decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • w przypadku budowy przyłączy, instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonym do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii: projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane,
 • w przypadku obiektów małej architektury w miejscu publicznym: projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane


DODATKOWE INFORMACJE:

 • W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • brak opłat, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych oraz gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, opłata skarbowa zależna od długości sieci:
  • powyżej 1 kilometra – 2143 zł
  • do 1 kilometra – 105 zł

PŁATNOŚCI:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Polska Kasa Opieki SA (wydruk potwierdzenia wpłaty)

TERMINY:

21 dni.

Jeśli zostaniesz wezwany do uzupełnienia zgłoszenia termin ulega wstrzymaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

W terminie 21 dni od daty złożenia zgłoszenia możesz otrzymać wezwanie do uzupełnienia zgłoszenia lub decyzję o sprzeciwie.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

Dokumenty pozostają w archiwum Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa UM Krosna. Inwestor legitymuje się kopią zgłoszenia posiadającą potwierdzenie złożenia w Urzędzie Miasta Krosna.

W sprawach dotyczących budowy sieci uzbrojenia terenu lub stacji trafo, odbiór 1 egz. opieczętowanych projektów zagospodarowania działki lub terenu i architektoniczno-budowlanego:

 • osobiście w:

  Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa
  ul. Lwowska 28a, pokój nr 216 lub 217
  tel. 13 47 43 216, 13 47 43 217

 • za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie