Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego do 70 m2

ZGŁOSZENIE BUDOWY DOMU JEDNORODZINNEGO DO 70 M2

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • przez internet e-budownictwo.gunb.gov.pl
 • składając wniosek w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Lwowska 28a, pokój nr 216 lub 217
tel. 13 47 43 216, 13 47 43 217

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Jeśli planujesz budowę wolno stojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia Twoich własnych potrzeb mieszkaniowych złóż wniosek ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Jeśli planujesz budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie spełniającego powyższych wymagań lub nie chcesz skorzystać z trybu zgłoszenie przejdź do odpowiedniej procedury.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony wniosek zgłoszenia,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu i 3 egzemplarze projektu architektoniczno- budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi
 • decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli jest wymagana)
 • oświadczenie Inwestora, że:
  • planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023 i 2054); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności
   karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
  • przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
  • dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.


DODATKOWE INFORMACJE:

 • Możesz też potrzebować druk informacji uzupełniającej do wniosku
 • Do budowy można przystąpić po doręczeniu kompletnego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 • Inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • brak opłat

PŁATNOŚCI:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Polska Kasa Opieki SA (wydruk potwierdzenia wpłaty)

TERMINY:

Urząd nie rozpatruje wniosku, wyłącznie przyjmuje kompletne zgłoszenie.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

Dokumenty pozostają w archiwum Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa UM Krosna. Inwestor legitymuje się kopią zgłoszenia posiadającą potwierdzenie złożenia w Urzędzie Miasta Krosna.

Odbiór opieczętowanych projektów zagospodarowania działki lub terenu i architektoniczno-budowlanego:

 • osobiście w:

  Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa
  ul. Lwowska 28a, pokój nr 216 lub 217
  tel. 13 47 43 216, 13 47 43 217

 • za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie