1. Od czego zacząć

 • wypełnić druk wniosku przeniesienia pozwolenia na budowę (formularz PB-9),
 • wypełnić druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz PB-5).

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa w zależności od rodzaju i wielkości inwestycji:

 1. od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu - 90 zł.
 2. Nie podlega opłacie skarbowej, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:
  • dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii m.in. w sprawach: nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia
  • dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 3. Zwolnione z opłaty skarbowej są :
  • pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
  • pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

Wyszczególnione powyżej opłaty nie obejmują kosztów zlecenia wykonania aktualizacji mapy zasadniczej, projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno - budowlanego, uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej dotyczącej sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień branżowych.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
KROSNO, ul. Lwowska 28a

e-mail: pb@um.krosno.pl


Naczelnik Wydziału - Architekt Miasta : mgr inż. arch. Zbigniew Kasiński
Pokój nr 204, tel. 13 47 43 204

Obręb ewidencyjny: - Śródmieście - Przemysłowa - Białobrzegi

Pokój Nr 216 (tel. 13 47 43 216) Anna Dąbrowska - Laskoś, Kinga Garbacik, Maria Hućko-Karp, Katarzyna Skotnicka

Obręb ewidencyjny: - Polanka - Suchodół - Turaszówka - Krościenko Niżne

Pokój Nr 217 (tel. 13 47 43 217) Karolina Baran, Agata Ziarkowska

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

- nie dłużej niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 • zostanie sprawdzona kompletność wniosku,
 • w razie konieczności Inwestor zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku,
 • zostaną ustalone strony postępowania i powiadomione o jego wszczęciu,
 • zostaną rozpatrzone ewentualne uwagi,
 • zostanie wydana decyzja administracyjna : nie później niż 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Umieszczenie klauzuli ostateczności na wydanej decyzji w terminie co najmniej 14 dni od daty otrzymania jej przez strony postępowania, jeżeli żadna ze stron nie wniosła odwołania.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę wraz z zawartym w nim oświadczeniem wnioskodawców o przyjęciu wszystkich warunków nałożonych w przenoszonej decyzji (PB-9),
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5),
 • decyzja o pozwoleniu na budowę (kopia)
 • zgoda na przeniesienie pozwolenia na budowę dotychczasowego Inwestora (zgoda ta nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę, po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego Inwestora na nowego Inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę),
 • dziennik budowy (oryginał do wglądu).

7. Podstawa prawna:

- Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

 • osobiście lub przez pełnomocnika
 • przesłanie pocztą (po dokonaniu opłat i uzgodnieniu terminu odbioru)

9. Wzór wniosku w załączeniu.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Klauzulę ostateczności można uzyskać w Wydziale nie wcześniej niż po 14 dniach od daty doręczenia decyzji wszystkim stronom postępowania - o ile żadna ze stron nie wniesie odwołania.Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie