Od czego zacząć?

 Wypełnić wniosek F-PB-7, do wniosku dołśączyć:

 1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania dzieli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - równieź projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,

2) szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,

3) propozycje rozwiązań zamiennych,

4) pozytywna opinię wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochrona konserwatorską,

5) w zależności od potrzeb - pozytywną opinię innych zainteresowanych organów.

Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania dzieli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - równieź projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,

2) szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,

3) propozycje rozwiązań zamiennych,

4) pozytywna opinię wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochrona konserwatorską,

5) w zależności od potrzeb - pozytywną opinię innych zainteresowanych organów.

Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

 Brak wydatków.

Dla skomplikowanych, większych inwestycji wymagane opracowanie projektowe, wykonane przez uprawnioną osobę(y).

 

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

 W przypadkach szczególnie uzasadnionych ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dopuszcza zastosowanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Odstępstwo nie moźe powodować zagroźenia źycia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych do określonych w ustawie budynków oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-ytkowych, a takźe stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

Twoje sprawa będzie załatwiona w następujący sposób.

 Po wpłynięciu Twojego wniosku wraz z załacznikami do Urzędu Miasta Krosna, Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa sporządza wniosek wraz z odpowiednim uzasadnieniem i kopią Twoich dokumentów, przesyła do właściwego ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane.

Właściwy minister upowaźnia Prezydenta Miasta Krosna do wydania postanowienia o odstępstwie, lub odmawia udzieniania upoważnienia.

Prezydent Miasta Krosna, po uzyskaniu upoważnienia ministra, w drodze postanowienia, udziela lub odmawia zgody na odstępstwo.

Postanowienie o udzieleniu odstępswa (lub odmowa) następuje w toku postępowania o pozwolenie na budowę.

Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

 Kopię upowaźnienia ministra do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych organ przesyła Tobie. Pozostałe dokumenty pozostają w aktach organu; moga zostać wykorzystane do wydania postanowienia w trakcie prowadzenia postępowania o wydanie pozwoelnia na budowę.

Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

 Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa

KROSNO, ul. Lwowska 28a
Naczelnik Wydziału - Architekt Miasta : mgr inż. arch. Zbigniew Kasiński 
Pokój  nr 204, tel. 13 47 43 204, e-mail: pb@um.krosno.pl ;   kasinski.zbigniew@um.krosno.pl

Obręb ewidencyjny : - Śródmieście - Przemysłowa

Pokój Nr 216 (tel. 13 47 43 216) Katarzyna Skotnicka, e-mail: skotnicka.katarzyna@um.krosno.pl ; Anna Dąbrowska - Laskoś, e-mail: laskos.anna@um.krosno.pl

Obręb ewidencyjny : - Białobrzegi -  Polanka - Suchodół - Turaszówka - Krościenko Niźne

Pokój Nr 217 (tel. 13 47 43 217) Danuta Knap, e-mail: knap.danuta@um.krosno.pl ;   Wieslawa Litwa, e-mail: litwa.wieslawa@um.krosno.pl

Dodatkowe informacje, o których warto wiedzieć.

 Uzyskanie upowaźnienia ministra do udzielenia zgody na odstępstwo trwa czasem kilka miesięcy.

Właściwy organ, po uzyskaniu upowaźnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela lub odmawia zgody na odstępstwo. Postanowienie jest wydawane w trakcie prowadzonego postępowania o wydanie pozwolenia na budowę.

Podstawa prawna

 Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wzór wniosku F-PB-7

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie