Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • przez ePUAP
 • składając wniosek w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Lwowska 28a, pokój nr 216, 217 lub 215
tel. 13 47 43 216, 13 47 43 217, 31 47 43 013

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Jeżeli planujesz inwestycję, która nie może spełnić wymagań określonych w przepisach techniczno-budowlanych, przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę lub jego zmianę złóż wniosek ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

 1. Sprawdzimy kompletność wniosku i w przypadku braków wezwiemy Cię do ich uzupełnienia.
 2. Na podstawie dostarczonych informacji wystąpimy do Ministra, który ustanowił odpowiednie przepisy techniczno-budowlane, z wnioskiem w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo.
 3. Minister rozpatrzy wniosek o upoważnienie w sprawie odstępstwa. Minister może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.
 4. Jeżeli uzyskamy upoważnienie od Ministra, po analizie zebranego materiału dowodowego w konkretnym postępowaniu administracyjnym, w drodze postanowienia udzielona zostanie zgoda na odstępstwo lub odmowa zgody na odstępstwo.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony wniosek,
 • charakterystyka obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,
 • propozycje rozwiązań zamiennych;
 • w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską – pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa,
 • w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego – ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych
  w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej (w przypadku obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem),
 • w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych – pozytywna opinia w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Zgoda na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych nie jest jednoznaczna z udzieleniem pozwolenia na budowę.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • brak opłat

TERMINY:

Przepisy nie określają terminu załatwienia sprawy.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • osobiście w:

  Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa
  ul. Lwowska 28a, pokój nr 105

 • za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie