Zwolnienie od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Krosna w ramach pomocy de minimis

1. Od czego zacząć

Przedsiębiorca, spełniający warunki określone w uchwale Nr LVI/1306/14 Rady Miasta Krosna z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Krosna w ramach pomocy de minimis zmienionej uchwałą Nr VI/101/15 Rady Miasta Krosna z dnia 27 lutego 2015 r.,  może ubiegać się o zwolnienie. W tym celu – w przypadku zwolnienia od podatku od nieruchomości o którym mowa w § 2 uchwały - w terminie 60 dni od dnia utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, składa wniosek o udzielenie pomocy de minimis, zawierający podstawowe informacje o przedsiębiorcy wraz z wymaganymi załącznikami, natomiast – w przypadku zwolnienia od podatku od nieruchomości o którym mowa w  § 5 ust.1 uchwały- w terminie do 15 stycznia roku, w którym ubiega się o zwolnienie, składa odpowiedni wniosek o udzielenie pomocy de minimis  wraz z załącznikami.  Wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej lub przesłać pocztą na adres Urzędu

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Złożenie wniosku o zwolnienie od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Krosna w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Podatków i Opłat, ul. Lwowska 28 a, pokój nr 111 (I piętro), tel. 13 47 43 111

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Podatnik przedsiębiorca, po spełnieniu przesłanek do zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Krosna w ramach pomocy de minimis, o których mowa w Uchwale Nr LVI/1306/14 Rady Miasta Krosna z dnia 14 maja 2014 r. zmienionej uchwałą Nr VI/101/15 Rady Miasta Krosna   z dnia 27 lutego 2015 r., otrzyma w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy w każdym roku podatkowym, zaświadczenie o pomocy de minimis stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości jest pomocą de minimis.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Podatnik - przedsiębiorca, po złożeniu wniosku o udzielenie pomocy de minimis i spełnieniu warunków uprawniających go do zwolnienia od podatku od nieruchomości o których mowa w uchwale, składa organowi podatkowemu osoba prawna - deklarację na podatek od nieruchomości DN-1, osoba fizyczna - informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku. W przypadku przedsiębiorców będącymi osobami prawnymi, dniem udzielenia pomocy publicznej będzie dzień, w którym upływa termin złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości lub korekty deklaracji. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, dniem udzielenia pomocy będzie termin płatności rat podatku. Organ podatkowy ustalając bądź zmieniając wysokość podatku od nieruchomości stwierdzi jedynie w decyzji, czy budynki, budowle lub ich części spełniają w całości, czy tylko w części, czy też w ogóle nie spełniają przesłanek do zastosowania w stosunku do nich przepisów Uchwały Nr LVI/1306/14 Rady Miasta Krosna z dnia 14 maja 2014 r. zmienionej uchwałą Nr VI/101/15 Rady Miasta Krosna z dnia 27 lutego 2015 r. (tj. czy podlegają zwolnieniu od podatku nieruchomości z mocy przepisów prawa miejscowego). W przypadku stwierdzenia, że przesłanki do zwolnienia spełnia tylko część nieruchomości podatnika, organ ustali decyzją wysokość podatku od tych nieruchomości, które nie podlegają zwolnieniu lub dokona korekty (zmniejszenia) wysokości ustalonego podatku tylko od tych nieruchomości które podlegają zwolnieniu. Decyzja korygująca wymiar podatku zostanie wydania w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może wynosić 2 miesiące. Zaświadczenia o pomocy de minimis, w przypadku pomocy w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego (Uchwały Rady Miasta Krosna), wraz z decyzją w dniu jej wydania, bez wymogu wydania decyzji - w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy publicznej.

 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

W przypadku zwolnienia od podatku od nieruchomości o których mowa w § 2 uchwały, przedsiębiorca zobowiązany jest  do przedłożenia w terminie 60 dni od dnia utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją :

1)      wniosku o udzielenie pomocy de minimis zawierający podstawowe informacje o przedsiębiorcy – na druku stanowiącym załącznik nr 1,

2)      aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego /  wypisu z  ewidencji działalności   gospodarczej,

3)      decyzji w sprawie  pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego stanowiącego nową inwestycję albo w przypadku gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie, kopii zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego stanowiącego nową inwestycję wraz z potwierdzeniem złożenia we właściwym organie, 

4)      dokumentu potwierdzającego nabycie nieruchomości od syndyka masy upadłości lub od likwidatora przedsiębiorstwa w ramach likwidacji majątku albo od podmiotów wymienionych w § 1 pkt 1 lit.c uchwały,

 5)      oświadczenie o rozpoczęciu użytkowania nowej inwestycji – na druku stanowiącym załącznik nr 2,

 6)      oświadczenie o uruchomieniu działalności gospodarczej w nieruchomościach nabytych od syndyka  masy    upadłości lub od likwidatora przedsiębiorstwa w ramach likwidacji majątku albo podmiotów wymienionych w § 1 pkt 1 lit.c uchwały – na druku stanowiącym załącznik nr 3,

 7)      oświadczenie o stanie zatrudnienia na podstawie deklaracji rozliczeniowych składanych do ZUS - na druku stanowiącym załącznik nr 4

 8)    oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na podstawie deklaracji         rozliczeniowych składanych do ZUS  - na druku stanowiącym załącznik nr 5,

9)      wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minims otrzymanej w tym okresie - na druku stanowiącym załącznik nr 6, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie - na druku stanowiącym załącznik nr 7,

10)    informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów   z dnia  29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz.U. Nr 53, poz.311z późn.zm.) na formularzu stanowiącym załącznik do tego rozporządzenia.

W przypadku zwolnienia od podatku od nieruchomości o których mowa w § 5 ust.1 uchwały, przedsiębiorca składa w terminie do 15 stycznia  każdego roku, w którym ubiega się o zwolnienie od podatku od nieruchomości:

1)      wniosek o udzielenie pomocy de minimis zawierający podstawowe informacje o przedsiębiorcy – na druku stanowiącym załącznik nr 10,

2)      kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej 50% akcji przez absolwenta będącego akcjonariuszem, jeżeli nie wynika to z  aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

3)       dokumenty, o których mowa w § 4 pkt 2), 9) i 10) uchwały,

4)       kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły.

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości o którym mowa w uchwale, jest zobowiązany do przedłożenia w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku kalendarzowego:

1)      oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w nowych inwestycjach objętych zwolnieniem o którym mowa w uchwale – na druku stanowiącym załącznik nr 8,

2)      wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu 2  poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie – na druku stanowiącym załącznik nr 6, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie – na druku stanowiącym załącznik nr 7, a także każdorazowo w terminie 14 dni od dnia otrzymania pomocy de minimis nie objętej uchwałą, przez cały okres objęty przedmiotowym zwolnieniem,

3)       informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz.U. Nr 53, poz.311 z późn.zm.) – na formularzu stanowiącym załącznik do tego rozporządzenia,

4)      oświadczenia o wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie na podstawie deklaracji rozliczeniowych składanych do ZUS według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i w terminie do 15 lipca każdego roku według stanu na dzień 30 czerwca danego roku, z zastrzeżeniem, że ostatnie oświadczenie należy złożyć w terminie 14 dni od upływu okresu zwolnienia – na druku stanowiącym załącznik nr 9.

 

7. Podstawa prawna:

1)      uchwała Nr LVI/1306/14 Rady Miasta Krosna z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Krosna w ramach pomocy de minimis  (Dz. Urz. Woj. Podk. poz. 1611 z późn.zm),

2)      ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz.362),

3)      rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i  pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2015 r. poz.1983 z późń.zm.), 

4)      ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz.900 z późn. zm.),

5)      rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez  podmiot   ubiegający się  o pomoc de minimis(Dz.U. Nr 53, poz.311 z  późn.zm.).  

 

                                           

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Organ podatkowy doręcza decyzje, zaświadczenia za pokwitowaniem przez pocztę lub przez swoich pracowników. Po wcześniejszym uzgodnieniu, można je również odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a  pokój nr 111 ( I piętro).

9. Wzór wniosku w załączeniu.

10. Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno,
  2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspktorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Od podatku od nieruchomości zwalnia się grunty, budynki, budowle lub ich części, stanowiące nowe inwestycje (których termin rozpoczęcia użytkowania nastąpił nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.), będące w posiadaniu podatnika przedsiębiorcy i zajęte przez niego na prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem utworzenia co najmniej:

1) 2  nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją - w przypadku przedsiębiorców, którzy w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia użytkowania nowej inwestycji zatrudniali średnio nie więcej niż 20 pracowników, 

2) 5 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – w przypadku pozostałych przedsiębiorców,  

3) jednego nowego miejsca pracy związanego z nową inwestycją – dla absolwenta.

Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utworzono nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części, od 1 stycznia  roku następującego po roku, w którym rozpoczęto użytkowanie budynków, budowli lub ich części, w związku z uruchomieniem działalności gospodarczej i utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Ze zwolnienia, o którym mowa w § 2, może również skorzystać przedsiębiorca, który poszerza swoją działalność. Zwolnienie od podatku obejmuje wówczas tylko nową inwestycję, zajętą na prowadzenie działalności gospodarczej.
 
Poprzez utworzenie nowych miejsc pracy rozumie się przyrost netto miejsc pracy w danym zakładzie przedsiębiorcy na terenie Miasta Krosna związanych z nową inwestycją, w porównaniu ze średnią zatrudnienia w danym zakładzie z ostatnich pełnych 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia użytkowania nowej inwestycji, z uwzględnieniem tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze  czasu pracy, przy czym miejsca pracy uważa się za związane z nową inwestycją, jeżeli zostały utworzone  nie później niż w okresie 2 lat  od  dnia rozpoczęcia użytkowania tej inwestycji lub uruchomienia w niej działalności gospodarczej.
O zwolnienie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, prowadzący w nowych inwestycjach działalność gospodarczą wymienioną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia  2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885 z późn.zm.) w następujących sekcjach:
 
a) SEKCJA C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

b) SEKCJA H - TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA ujęte w grupie i podklasach: 
GRUPA  52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów 
PODKLASA 52.23.Z-Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy 
PODKLASA 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych  punktach przeładunkowych
    
c) SEKCJA I - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI prowadzona w obiektach  hotelarskich zaszeregowanych do odpowiedniego rodzaju i kategorii zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U z 2004 r. Nr 223, poz.2268  z późn.zm.), ujęta w grupach:
GRUPA  55.1 - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
GRUPA  55.2 - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   
 
d) SEKCJA J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA ujeta w działach i grupie:
DZIAŁ 58 - Działalność wydawnicza 
DZIAŁ 59 - Działalność związania z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych,    nagrań   dźwiękowych i muzycznych    
DZIAŁ 60 - Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
DZIAŁ 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
GRUPA 63.1 -  Przetwarzanie danych; zarządzania stronami internetowymi (hosting) i  podobna; działalność portali internetowych 
 
e) SEKCJA  M  -  DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA ujęta w dziale  i  grupach :
 GRUPA  69.2 -  Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 GRUPA  71.1 -  Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
 DZIAŁ  72      -  Badania naukowe i prace rozwojowe 
 
f) SEKCJA  N - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA ujęta w dziale i grupie:
DZIAŁ  79  - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
GRUPA 82.2 - Działalnośc centrów telefonicznych (call center)
 
g) SEKCJA P - EDUKACJA  ujęta w podklasie :
PODKLASA  85.53.Z  - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu - w zakresie szkół i pilotażu
 
Zwolnienie , o których mowa w § 2 w ust.1 pkt 1 lub 2 przysługuje dla:
1) prowadzących działalność gospodarczą  w przedmiocie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalnośći (PKD)  w podklasach:       
30.30.Z - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
33.16.Z - Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych   
52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy 
83.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu - w zakresie szkół polotażu, na okres:  
 
a) 1 roku - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono  co  najmniej  minimalną ilość nowych miejsc pracy określoną w ust.1 pkt 1 lub 2,
b) 2 lat    - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono   co  najmniej   10 nowych miejsc pracy,
c) 3 lat    - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono   co  najmniej   20 nowych miejsc pracy,
d) 4 lat    - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono   co  najmniej   35 nowych miejsc pracy,
e) 5 lat    - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono   co  najmniej   50 nowych miejsc pracy.
f) 6 lat     - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono   co  najmniej 100 nowych miejsc pracy.
 
2) prowadzących działalność gospodarczą w przedmiocie innym niż  określonym w pkt 1, na okres:  
a) 1 roku - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono  co  najmniej minimalną ilość nowych miejsc pracy określoną w ust.1 pkt 1 lub 2,
b) 2 lat    - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono    co  najmniej  15 nowych miejsc pracy, 
c) 3 lat     - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono    co  najmniej  25 nowych miejsc pracy,
d) 4 lat     - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono    co  najmniej  50 nowych miejsc pracy,
e) 5 lat     - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono    co  najmniej 100 nowych miejsc pracy. 
                                                                                                                                                                                 
Zwolnienie , o których mowa w § 2 w ust.1 pkt 3 przysługuje dla:
1) prowadzących działalność gospodarczą  w przedmiocie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)  w podklasach:       
30.30.Z - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
33.16.Z - Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych   
52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy 
83.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu - w zakresie szkół pilotażu,    na okres:      
a) 1 roku - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono  co  najmniej  1 nowe miejsce pracy dla absolwenta,
b) 2 lat    - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono  co  najmniej  5 nowych miejsc pracy dla absolwentów,
c) 3 lat    - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono  co najmniej 10 nowych miejsc pracy dla absolwentów ,
d) 4 lat    - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono  co najmniej 20 nowych miejsc pracy dla absolwentów,
e) 5 lat    - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono  co najmniej 30 nowych miejsc pracy dla absolwentów,
f)  6 lat    - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono  co najmniej 50 nowych miejsc pracy dla absolwentów.
 
2) prowadzących działalność gospodarczą w przedmiocie innym niż  określonym w pkt 1, na okres: 
a) 1 roku - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej  1 nowe miejsce pracy dla absolwenta, 
b) 2 lat    - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono  co najmniej  7 nowych miejsc pracy dla absolwentów,
c) 3 lat    - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 12 nowych miejsc pracy dla absolwentów,
d) 4 lat    - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 25 nowych miejsc pracy dla absolwentów,
e) 5 lat    - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy dla oabsolwentów.

Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia. W przypadku spełnienia warunków do korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości o którym mowa w § 2  w ust.1 pkt 1 lub 2 i 3 podatnik może skorzystać tylko z jednego zwolnienia, które jest dla niego korzystniejsze.  
Zwolnienie, o których mowa w § 5 w ust.1 dotyczy budynków lub ich części o powierzchni użytkowej do 500m2 , gruntów, budowli lub ich części- będących w posiadaniu podatnika przedsiębiorcy i zajęte przez niego na prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku, gdy zachodzi jeden z następujących warunków:
1) podatnikiem podatku od nieruchomości jest absolwent będący osobą fizyczną prowadzącą  działalność gospodarczą lub będący wspólnikiem spółki cywilnej, 
2) podatnikiem podatku od nieruchomości jest osobowa spółka prawa handlowego, której wspólnikiem jest absolwent,  
3 ) podatnikiem podatku od nieruchomości jest spółka kapitałowa, w której absolwent posiada co najmniej 50% udziałów lub akcji. 
                                        
Zwolnienie , o którym mowa w uchwale,stanowi pomoc de minimis.  Wartość brutto udzielonej pomocy de minimis, liczonej łącznie z wartością  brutto  innej  pomocy  de  minimis   w  rozumieniu  art. 3 ust.2   Rozporządzenia   Komisji  (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18  grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minims  (Dz.Urz.WE L 352/1 z 24 grudnia 2013 r.), bez względu na  formę  i źródło jej pochodzenia, otrzymanej przez jej beneficjenta  w okresie 3 kolejnych  lat kalendarzowch, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej  równowartość 200 tys. EURO, a  dla przedsiębiorcy  działającego  w sektorze drogowego transportu towarów 100 tys. EURO.
W przypadku, gdy przedsiębiorca  uzyskał  pomoc inną niż pomoc de minimis (nie tylko w okresie 3-letnim) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka,  w związku z którymi będzie udzielona pomoc na podstawie niniejszej uchwały , nie może otrzymać pomocy w ramach  uchwały, jeżeli łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie  dopuszczalnej intensywności pomocy lub kwotę pomocy ustaloną pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych lub decyzji Komisji Europejskiej.
Pomoc na podstawie niniejszej uchwały nie może być udzielana przedsiębiorcy posiadającemu zaległości w spłacie zobowiązań publicznoprawnych lub cywilnoprawnych wobec Gminy Krosno.
Przedsiębiorca  korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości o którym mowa w uchwale, jest zobowiązany również  do przedłożenia w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego  informacji wymienionych w  § 6 ust.1 oraz  w żądanym terminie – na  wniosek organu podatkowego, dodatkowych informacji niezbędnych do oceny prawidłowego  nadzorowania i monitorowania  otrzymanej  pomocy.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie