Złożenie wniosku o zmianę decyzji ostatecznej ustalającej wysokość podatków lokalnych

1. Od czego zacząć

Należy złożyć korekty uprzednio złożonych informacji wraz z dokumentami potwierdzającymi poprawność korekty informacji w Biurze Obsługi Obywatela: Kancelaria Ogólna sala obsługi nr 1 (parter).

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Złożenie wniosku o zmianę decyzji ostatecznej wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Podatków i Opłat, ul. Lwowska 28a, pokój nr 111 - wymiar (I piętro), nr tel. 13 47 43  111, pokój nr 112 - księgowość podatkowa (I pietro), nr tel. 13 47 43 112.

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Decyzję korygującą wymiar podatku wydaje organ podatkowy w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych wymagających przeprowadzenia dodatkowego postepowania wyjaśniającego termin ten może wynosić 2 miesiące.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu korekt stosownych informacji, organ podatkowy wyda stosowną decyzję.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. Wypełnione informacje, 
 2. Dokumenty potwierdzające argumenty zawarte w informacjach.

WAŻNE:
Informuję, że od dnia 1 lipca 2019 r. będą obowiązywać nowe ogólnopolskie wzory informacji podatkowych. 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. Wypełnione informacje, 
 2. Dokumenty potwierdzające argumenty zawarte w informacjach.

WAŻNE:
Informuję, że od dnia 1 lipca 2019 r. będą obowiązywać nowe ogólnopolskie wzory informacji podatkowych. 

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r.  poz.1170), 
 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz.1256), 
 3. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz.888), 
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz.900 z późn. zm.),
 5. Uchwała Nr XVIII/355/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczace podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Podk. poz.3787) - obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r.,
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomosciach i obiektach budowlanych oraz deklracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz.1104) - obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.,
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz.1105) - obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.,
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz.1126) - obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.,
 9. Uchwała Nr XXXVII/737/16 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podk. poz.3831 - obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.),
 10. Uchwała Nr II/31/18 Rady Miasta Krosna z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2018 r., poz.5332 - obowiązuje do 31 grudnia 2019 r.),
 11. uchwała Nr XIV/437/19 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomosci (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2019 r., poz.5860)- obowiazuje od 1 stycznia 2020 r.

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Organ podatkowy doręcza decyzje za pokwitowaniem przez pocztę lub przez swoich pracowników.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Przepis obowiązującego prawa nakłada na podatnika obowiązek dostarczenia całości materiału dowodowego niezbędnego do wydania stosownej decyzji. Podatnik może zostać wezwany do złożenia w ciągu 7 dni dodatkowych wyjaśnień, dokonania określonej czynności celem uzupełnienia złożonego wniosku. Jeżeli zmiana decyzji ostatecznej związana jest z powstaniem lub wygaśnięciem obowiązku podatkowego z gruntu, należy pamiętać, że organ podatkowy ma obowiązek uwzględniać aktualny zapis w ewidencji gruntów i budynków. Do czasu ewentualnych zmian dokonanych w ewidencji gruntów i budynków, dane te są dla organu podatkowego wiążące. Taki tryb postępowania wynika z art.21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2016 r. poz.1629 z późn.zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji zmieniającej decyzję ostateczną ustalającą wysokość podatków lokalnych służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 

10. Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno,
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie