Wydanie zaświadczenia na żądanie wnioskodawcy

1. Od czego zacząć

Należy złożyć wniosek o wydanie żądanego zaświadczenia : o stanie majątkowym, o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym, o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, o okresie ubezpieczenia na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Rolników, o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników, o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Należna opłata skarbowa wynosi: 

 1. 21 zł od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, 
 2. 17 zł od pozostałych zaświadczeń. Zwolnieniu podlegają zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego. 

Nie podlegają opłacie skarbowej między innymi  zaświadczenia w sprawach: 

 1. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, 
 2. ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, opieki społecznej, 
 3. zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę, 
 4. nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Podatków i Opłat
ul.Lwowska 28a
pokój nr 112 (I piętro), tel. 13 47 43 112
(zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, stwierdzające stan zaległości, o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników)
pokój nr 111 (I piętro), tel. 13 47 43 111
(pozostałe zaświadczenia).

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu wniosku bądź przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie postępowania wyjaśniającego, organ podatkowy wyda stosowne zaświadczenie.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. Wniosek o wydanie żądanego zaświadczenia,
 2. Zgoda podatnika wyrażona na piśmie z jego podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym w przypadku zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika na żądanie:
 • jednostek organizacyjnych , które na podstawie ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania uprawnione są do udzielania kredytów (pożyczek),
 • kontrahentów podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz dzierżawców i użytkowników nieruchomości - w zakresie opodatkowania dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości, 
 • małżonka podatnika nie pozostającego z nim we wspólności majątkowej, a także rozwiedzionego małżonka w zakresie zaległości powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej oraz innych osób wymienionych w art.111 Ordynacji podatkowej,                                                                             
 • wspólnika spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusza spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej . 

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz.900 z późn. zm.), 
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z  2015 r. poz.2355 z późn.zm.) , 
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz.1000).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, stwierdzające stan zaległości lub o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników można odebrać w Wydziale Podatków i Opłat , ul.Lwowska 28a, pokój nr 112, a pozostałe zaświadczenia w pokoju nr 111, względnie za pokwitowaniem przez pocztę.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości każdy podatnik precyzuje indywidualnie,

Pliki do pobrania

10. Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno,
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. Przysługje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstem jest obligatoryjne

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Wnioskodawca może zostać wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dowodów niezbędnych do wydania zaświadczenia. Zaświadczenia potwierdzają stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu ich wydania. 
 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie