Wniosek o zastosowanie uznaniowej ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 

1. Od czego zacząć

Złożyć wniosek o udzielenie ulgi w ciążących na podatniku zobowiązaniach podatkowych wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi argumenty zawarte we wniosku, przemawiające zdaniem podatnika za pozytywnym załatwieniem ze względu na ważny interes podatnika lub interes publiczny. Wniosek podatnika powinien precyzować żądany rodzaj ulgi - umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę , odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami, rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Złożenie wniosku o zastosowanie ulgi uznaniowej wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Podatków i Opłat, ul. Lwowska 28a, pokój nr 111 (I piętro), tel. 13 47 43 111

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Decyzje w przedmiotowej sprawie wydaje organ podatkowy w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego , termin ten wynosi 2 miesiące. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie , organ podatkowy zawiadamia stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu wniosku , przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i rozważeniu wszystkich argumentów mających wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, organ podatkowy wyda stosowną decyzję.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. Wniosek o zastosowanie odpowiedniego rodzaju ulgi, 
 2. Dokumenty potwierdzające sytuację materialno - finansową ( zaświadczenia o zarobkach lub zasiłkach, odcinki rent, emerytur podatnika , współmałżonka i pozostałych osób prowadzących z podatnikiem wspólne gospodarstwo domowe, sprawozdania o przychodach - dochodach, kosztach i wyniku finansowym ), 
 3. Dokumenty potwierdzające ponoszone koszty (rachunki za gaz, energię elektryczną, czynsz, zakup leków itp. ), 
 4. Inne dokumenty potwierdzające wiarygodność faktów zawartych we wniosku, 
 5. Protokół opisu warunków gospodarstwa domowego podatnika spisany przez pracownika prowadzącego sprawę,

Podmiot  prowadzący działaność gospodarczą zobowiązany jest złożyć zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:

 1. Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 2. Informację przedstawianą przez  podmiot ubiegający  się o pomoc de minimis,
 3. Informację składaną przez podmiot  ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub  rybołówstwie.

7. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz.900 z późn. zm.), 
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.  z 2018 r. poz.362),
3. Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (Dz.U. z 2018 r. poz.350),
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych  przez  podmiot  ubiegający się o pomoc de  minimis (DZ.U. nr 53, poz. 311 z późn.zm.),
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych  przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz.810).
                                      

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Organ podatkowy doręcza decyzję za pokwitowaniem przez pocztę lub przez swoich pracowników.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Każdy podatnik indywidualnie precyzuje wniosek w zależności od rodzaju ulgi i argumentów przemawiających zdaniem podatnika za pozytywnym ustosunkowaniem się do wniosku,


 

10. Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno,
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, mozna kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pismenie na adres siedziby,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momenice,
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego się ochroną danych osobowych,
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

W przypadku braku całości materiału dowodowego, podatnik może zostać wezwany do złożenia w ciągu 7 dni dodatkowych wyjaśnień dotyczących sytuacji materialnej, wyjaśnień do protokołu opisu warunków gospodarstwa domowego oraz złożenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o udzielenie uznaniowej ulgi. Niezastosowanie się do powyższych wymogów powoduje podjęcie decyzji odmownej, natomiast brak usunięcia uchybień formalnych może spowodować pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również - z mocy samego prawa - umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa. Zaległością podatkową jest podatek nie zapłacony w terminie płatności, a także nie zapłacona w terminie płatności rata podatku. W razie odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę nowym terminem płatności jest dzień, w którym zgodnie z decyzją organu podatkowego, powinna nastąpić zapłata odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami, albo poszczególnych jego rat. Niedotrzymanie terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, skutkuje -z mocy prawa-wygaśnięciem decyzji w całości lub w części dotyczącej raty niezapłaconej w terminie płatności. Terminem płatności podatku jest znów termin płatności pierwotny, wynikający z decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, bądź z przepisów prawa. W razie niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat.

Udzielanie ulg na wniosek podatnika będącego beneficjentem pomocy, następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.). Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia pomiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzajacych go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minims otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, odpowiednich informacji, a także  inne szczegółowe dane.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przyznającej ulgę w podatkach lokalnych służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul.Bieszczadzka 1 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie