Ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatków

1. Od czego zacząć

Osoby fizyczne, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów; użytkownikami wieczystymi gruntów, lasów; posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, gruntów, lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są złożyć organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informację o gruntach, informację o lasach, sporządzoną na formularzu według wzoru ustalonego uchwałą Nr XVIII/355/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia wpływającego na wysokość opodatkowania. Obowiązek składania informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym , o podatku leśnym i uchwał Rady Miasta Krosna. WAŻNE: Od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnopolskie wzory informacji podatkowych wraz z załacznikami.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych nie podlega opłacie skarbowej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Podatków i Opłat, ul. Lwowska 28a, pokój nr 111 - wymiar ( I piętro), nr tel. 13 47 43 111, pokój nr 112 - księgowość podatkowa (I piętro), nr tel. 13 47 43 112

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Decyzje w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego wydaje Prezydent Miasta Krosna. Decyzje te doręczane są najpóźniej na 14 dni przed ustawowym terminem płatności I raty zobowiązań podatkowych na dany rok podatkowy, określonym w ustawach: z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2017 r. poz.1785 z późn.zm), z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.z 2017 r. poz.1892), z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.z 2017 r.  poz.1821). Decyzje mogą być również wydane po ustawowym terminie płatności którejkolwiek z rat, w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Złożone informacje podatkowe poddawane są czynnościom sprawdzającym. W przypadku wystąpienia błędów lub oczywistych omyłek albo też wypełnienia ich niezgodnie z ustalonymi wymogami, podatnik zostanie wezwany do złożenia niezbędnych wyjaśnień oraz skorygowania informacji. Wysokość podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego ustala w drodze decyzji organ podatkowy z urzędu lub na wniosek strony składany w Biurze Obsługi Obywatela: Kancelaria Ogólna sala obsługi nr 1 (parter). Należny podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia : 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. Zawiadomienie o zmianach oraz wykaz zmian w danych ewidencji gruntów i budynków, 
 2. Umowa dzierżawy zawarta pomiędzy stroną a Gminą Krosno lub Skarbem Państwa, 
 3. Wypełniona informacja podatkowa według ustalonego  wzoru:
  • dla podatników podatku od nieruchomości : IN - 1  o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
  • dla podatników podatku rolnego : IR  - 1  o gruntach,
  • dla podatników podatku leśnego : IL - 1  o lasach.

WAŻNE:
Informuję, że od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnopolskie wzory informacji podatkowych
wraz z załącznikami.

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2019 r. poz.1170), 
 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz.1256), 
 3. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (DZ.U. z  2019 r. poz.888), 
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz.900 z późn. zm.), 
 5. Uchwała Nr XVIII/355/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz.Urz.Woj.Podk. poz.3787) - obowiązują do dnia 30 czerwca 2019 r.,
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (D z. U. z 2019 r. poz.1104) - obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.,
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz.1105) - obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.,
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz.1126) - obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.,
 9. Uchwała Nr XXXVI/737/16 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podk. poz. 3831) - obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r.,
 10. Uchwała Nr II/31/18 Rady Miasta Krosna z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomosci (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2018 r., poz.5332) - obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 11. Uchwała Nr XIV/437/19 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2019 r., poz.5860 z późn. zm.)- obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Organ podatkowy doręcza decyzje ustalające wysokość zobowiązań podatkowych za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

10. Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych

 1. Administartorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno,
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres email iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

 1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
 • grunty,
 • budynki lub ich części, 
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 2. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Obowiązek podatkowy powstaje:

- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku,

- z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. 

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli nieruchomość lub obiekty budowlane, grunty, las stanowią współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach z wyłączeniem odrębnej własności lokali.

Tryb odwoławczy.

Od decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie