Opłata od posiadania psów

1. Od czego zacząć

W terminie do 31 marca danego roku kalendarzowego albo w ciągu jednego miesiąca od daty nabycia psa, właściciel (posiadacz) psa ma obowiązek uiszczenia opłaty - bez wezwania - na rachunek bankowy Gminy Miasto Krosno lub w administracjach osiedli mieszkaniowych: Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. Łukasiewicza, Towarzystwa Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe sp. z o.o. Rejestracja właścicieli (posiadaczy) psów odbywa się na podstawie dowodów wpłat. Opłatę płacą wyłącznie osoby fizyczne posiadające psy.

Roczna stawka opłaty od posiadania psów, od każdego psa, wynosi 50,00 zł od roku podatkowego 2011 do 2017 r.

Począwszy od 01.01.2018 r. roczna stawka opłaty od posiadania psów, od każdego psa wynosi: 50,00 zł - od psa posiadającego trwałe oznakowanie poprzez wszczepienia mikroprocesroa identyfikującego (chipa) oraz 100,00zł - od pozostałych psów.

Właściciele (posiadacze) psów korzystający ze zwolnienia od opłaty od posiadania psów winni ten fakt zgłosić w terminie 14 dni w Urzędzie Miasta.

Właściciel psa rasy agresywnej ma obowiązek dodatkowo uzyskania zezwolenia na jego utrzymanie - na podstawie odrębnych przepisów. Zezwolenie takie można uzyskać  w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna. 

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Rejestracja psa, zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku w opłacie od posiadania psów, wniosek o dokonanie zmiany decyzji ostatecznej - nie wymaga żadnych opłat.

 Roczna opłata od posiadania 1 psa wynosi 50,00 zł (do 31.12.2017 r.)

Roczna opłata od posiadania 1 psa począwszy od 01.01.2018 r. wynosi:

50,00zł - od psa posiadającego trwałe oznakowanie poprzez dokonanie wszczepienia mikroprocesora identyfikującego (chipa). Stawkę tę stosuje się pod warunkiem udokumentowania faktu wszczepienia mikroprocesora identyfikujacego (chipa) zaświadczeniem od weterynarza dostarczonym do Urzędu Miasta Krosna - Wydziału Podatków i Opłat (pokój nr 111 lub 112)

100,00zł - od psa bez chipa

 

Opłatę od posiadania psów można wpłacać na numer konta:
Bank Polska Kasa Opieki SA
95 1240 1792 1111 0010 6149 6883

 

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Podatków i Opłat, ul. Lwowska 28a, pokój nr 111 - wymiar (I piętro), nr tel. 13 47 43 111, pokój nr 112 - księgowość podatkowa (I piętro) nr tel. 13 47 43 112

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Rejestracja odbywa się na bieżąco w chwili zgłoszenia psa. Również na bieżąco w chwili zgłoszenia dokonuje się zmiany wysokości opłaty.

Jeżeli właściciel (posiadacz) psa nie zapłaci w terminie opłaty, zostanie wydana decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego. W takim przypadku zmiany wysokości opłaty dokona się w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia podania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może wynosić 2 miesiące.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

W razie zmiany posiadacza psa lub śmierci psa , należy ten fakt zgłosić w Urzędzie Miasta Krosna.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

1)  dokumenty potwierdzające datę i fakt wygaśnięcia obowiązku podatkowego w opłacie od posiadania psów (zaświadczenie od lekarza weterynarii, oświadczenie spisane pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań), 

2)  wypełniony wniosek wraz z załącznikami w przypadku zmiany lub uchylenia wydanej uprzednio decyzji ostatecznej w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów.

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r.  poz.1170),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz.900 z późn. zm.),
 3. Uchwała Nr XVIII/354/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Podk. poz. 3786),
 4. Uchwała Nr XLIX/1040/17 Rady Miasta Krosna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Podk. poz.3332) - obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
 5. Uchwała Nr II/65/18 Rady Miasta Krosna z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Podk. poz.5336) - obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
 6. Uchwała Nr XIV/439/19 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Podk. poz.5862) -  obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.                                                                                                                  

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Organ podatkowy doręcza decyzje określające za pokwitowaniem przez pocztę lub przez gońców przy współudziale, w razie potrzeby, innych pracowników Urzędu Miasta Krosna.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Każdy podatnik indywidualnie precyzuje wniosek w zależności od rodzaju argumentów stanowiących podstawę dokonania zmiany decyzji ostatecznej.


DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Osoby fizyczne posiadające psy są zobowiązane do opłacania opłaty od posiadania psów. Każdego roku kalendarzowego - bez wezwania - w terminie do 31 marca albo w ciągu jednego miesiąca od daty nabycia psa, a w przypadku zbycia psa w pierwszej połowie roku lub nabycia psa w drugiej połowie roku, opłata pobierana jest w wysokości 50 % stawki.

Inkasentami opłaty są następujące administracje osiedli mieszkaniowych:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Ignacego Łukasiewicza  w Krośnie (ul. Krakowska 21),
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie  (ul. Wyzwolenia 4).

Podatnicy, których budynki są objęte administracją Towarzystwa Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.,  Spółdzielni  Budowlano-Mieszkaniowej "Jedność" oraz podatnicy, których budynki nie są objęte administracją osiedli mieszkaniowych, mogą wpłacać opłatę w kasie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, w punkcie kasowym w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krosna. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1)  członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i  urzędów  konsularnych oraz  innych  osób  zrównanych  z  nimi  na  podstawie  ustaw,  umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  -  pod warunkiem wzajemności,

2)  osób zaliczonych osób zaliczanych do znacznego stopnia  niepełnosprawności w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych-z tytułu posiadania jednego psa,

3)  osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92 z późn. zm.) z tytułu posiadania  psa asystującego. Pies asystujący - to odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies, w szczególności pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz pies asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów, 

4)  osób w wieku powyżej  65 lat  prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe  -  z tytułu posiadania jednego psa,

5)  podatników podatku od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.   

 

 Od opłaty zwalnia się posiadanie psów nabytych z przytulisk dla zwierząt, lecznic dla zwierząt, "domów tymczasowych" zgłoszonych w Wydziale Ochrony Środowiska prowadzonych przez członków Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt ANIMALS Inspektorat wKrośnie lub Krośnieńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt - z terenu Miasta Krosna, po okazaniu dokumentu potwierdzającego adopcję psa .

Posiadacze  psów są obowiązani informować organ podatkowy o wszelkich zmianach mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w opłacie od posiadania psów,  w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

 

10. Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych

 1. Administartorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno,
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspktorem Ochrony Danych  poprzez adres email iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od adminitsratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego się ochroną danych osobowych,
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstem jest obligatoryjne.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie