Deklarowanie wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatków

1. Od czego zacząć

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów; użytkownikami wieczystymi gruntów, lasów; posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, gruntów, lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego są obowiązane:

1) składać w terminie do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek rolny, deklaracje na podatek leśny, do dnia 31 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości, na dany rok podatkowy,  organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzu według wzoru ustalonego Uchwałą Nr XVIII/355/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2015 r. , a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, WAŻNE:

Od dnia 1 lipca 2019 r.  obowiązują nowe ogólnopolskie deklaracje wraz z załącznikami.

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia wpływającego na wysokość opodatkowania - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym i uchwał Rady Miasta Krosna. 

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Deklarowanie wysokości zobowiązań podatkowych nie podlega opłacie skarbowej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Podatków i Opłat, ul. Lwowska 28a, pokój nr 111 - wymiar (I piętro), nr tel. 13 47 43 111; pokój nr 112 - księgowość podatkowa nr tel. 13 47 43 112

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Podatnik w deklaracji złożonej organowi podatkowemu sam dokonuje obliczenia należnego podatku na dany rok podatkowy .

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Prawidłowo ustalona przez podatnika w złożonej deklaracji wysokość podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, po sprawdzeniu formalno-rachunkowym stanowi podstawę dokonania przypisu należnego podatku na dany rok podatkowy. W razie wystąpienia błędów, lub oczywistych omyłek albo wypełnienia ich niezgodnie z ustalonymi wymogami, podatnik zostanie wezwany do złożenia niezbędnych wyjaśnień oraz skorygowania deklaracji. Podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłacenia - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, za poszczególne miesiące, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia, w przypadku podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz w terminach do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada w przypadku podatku rolnego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Wypełniona deklaracja podatkowa według ustalonego wzoru:

 1. dla podatników podatku od nieruchomości DN -1 wraz z załącznikami ZDN-1 i ZDN-2, 
 2. dla podatników podatku rolnego DR -1 wraz z załącznikami ZDR-1 i ZDR-2, 
 3. dla podatników podatku leśnego DL -1 wraz z załącznikami ZDL-1 i ZDL-2.

WAŻNE:
Informuję, że powyższe deklaracje / informacje  podatkowe wraz z załacznikami obowiązują od dnia 1 lipca 2019 r.  

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2019 r., poz.1170), 
 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.z 2019 r., poz.1256), 
 3. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r., poz.888),
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz.900 z późn. zm.), 
 5. Uchwała Nr XVIII/355/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listpada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania , niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz.Urz.Woj.Podk. poz.3787) - obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r., 
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz.1104) - obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.,
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów inforamcji o gruntach i deklracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz.1105) - obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.,
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019r. poz.1126) - obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.,
 9. Uchwała Nr XXXVI/737/16 Rady Miasta Krosna z dnia  25  listopada 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podk. zpoz.3831) - obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r.,
 10. Uchwała Nr II/31/18 Rady Miasta Krosna z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2018 r., poz.5332) - obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r. ,
 11. uchwała Nr XIV/437/19 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2019r. poz.5860 z późn. zm.)- obowiązuje od  dnia 1 stycznia 2020 r. 

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Deklarowanie wysokości zobowiązań podatkowych nie wymaga odbioru dokumentów przez podatnika.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

 1. deklaracja na podatek od nieruchomości (DN - 1)   F-PO 4 - obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r.
 2. deklaracja na podatek rolny (DR - 1)    F-PO 5 - obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r.
 3. deklaracja na podatek leśny (DL - 1)    F-PO 6 - obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r.
 4. deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami (DN - 1)  F-PO 9 - obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.,
 5. deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami (DR - 1)   F-PO 10 - obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.,
 6. deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami (DL - 1)  F-PO  12 - obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.,
 7. uchwała Nr XXXVII/737/16 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r.,
 8. uchwała Nr II/31/18 Rady Miasta Krosna z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 9. uchwała Nr XIV/437/19 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie podatku od nieruchomości - obowiazuje od 1 stycznia 2020 r.

10. Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno,
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Isnpektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

1.Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:  

grunty,                                                                                                                                                                    

budynki lub ich  części,                                                                                                                                            

budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.                                   

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.  

3.Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Obowiązek podatkowy powstaje:

- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku,

- z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.          

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.                                                                                                          

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany, grunty, las stanowią współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, z zastrzeżeniem :                    

1) ust.4a i 5 w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe nie stosuje się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiacych odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności. Jeżeli wyodrebiono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.     

2) ust.6 w art.3 ustawy o podatku rolnym  - jeżeli grunty stanowiące współwłasność lub znajdujące się w posiadaniu  dwóch lub więcej podmiotów tworzą gospodarstwo rolne, to obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem), która to gospodarstwo prowadzi w całości.                    

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie