Deklarowanie należnego podatku od środków transportowych

1. Od czego zacząć

 Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych są obowiązane:        
1) składać w terminie do dnia 15 lutego organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków  transportowych na dany rok podatkowy , sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,      
2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności,                                                                                                                                        3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek własciwej gminy.

 

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Deklarowanie należnego podatku od środków transportowych nie podlega opłacie skarbowej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Podatków i Opłat ul. Lwowska 28a, pokój nr 111 - wymiar (I piętro), nr tel. 13 47 43 111, pokój nr 112 - księgowość podatkowa (I piętro), nr tel. 13 47 43 112

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Ustalenie podatku od środków transportowych zgodnie ze stanem faktycznym i unormowaniami prawnymi należy do obowiązku podatnika i wypełnia go poprzez złożenie organowi podatkowemu prawidłowo sporządzonej deklaracji wraz z załącznikami.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Ustalony przez podatnika w złożonej deklaracji podatek od środków transportowych po sprawdzeniu pod względem formalno-rachukowym, stanowi podstawę dokonania przypisu na dany rok podatkowy. W przypadku stwierdzenia błędów, oczywistych omyłek bądź wypełnienia deklaracji niezgodnie z obowiązującymi wymogami , organ podatkowy zwróci się do podatnika o złożenie wyjaśnień i skorygowanie deklaracji . Wykazany w deklaracji podatek jest podatkiem do zapłacenia - bez wezwania- w dwóch  ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych na formularzu DT-1 wraz z załącznikiem do deklaracji o posiadanych środkach transportowych DT-1/A.

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r, o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz.1170),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz.900 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. poz.2025 - wzór obowiązywał  od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.),  
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. poz.2436 - wzór obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.),
 5. Uchwała Nr XVIII/352/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podk. poz.3784 - obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r.),
 6. Uchwała Nr XIV/438/19 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2019 r. w  sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2019 r., poz.5861 z późn. zm. - obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Deklarowanie należnego podatku od środków transportowych nie wymaga odbioru dokumentów przez podatnika.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

 1. deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)  F-PO 9   (wzór obowiązywał od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.),
 2. załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1/A)  F-PO 10  (wzór obowiązywał  od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.),
 3. deklaracja na podatek od nieruchomości DT-1 i załącznik do deklaracji DT-1/A (wzór obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.),         
 4. Uchwała Nr XVIII/352/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych (obowiązuje do 31-12-2019 r.),
 5. Uchwała Nr XIV/438/19 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie podatku od środków transportowych (obowiązuje od 01-01-2020r.).

10. Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno,
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zjamującego się ochrona danych osobowych,
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają :
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) od 3,5 tony i wyższej,
2) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 7 ton i wyższej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
4) autobusy, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy (od 1.01.2016 r.).

Od dnia 1 stycznia 2008 r. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 3,5 tony nie podlegają opodatkowaniu.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu  pojazdu z ruchu lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono .

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy cięży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.  
 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie