PI-U-2-3

 Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

1. Od czego zacząć

Należy sprawdzić w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pok. 203 lub 203A) czy dla terenu, na którym chce się realizować inwestycję lub dokonać zmiany zagospodarowania terenu jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania perzestrzennego.

W przypadku jego braku należy zgodnie z instrukcją wypełnić wniosek i złożyć go w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub wysłać pocztą na adres Urzędu.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

 • opłata skarbowa w wysokości 598 zł, przy czym z opłaty zwolnieni są wnioskodawcy będący właścicielami lub użytkownikami wieczystymi terenu, którego dotyczy wniosek oraz osoby i instytucje ustawowo zwolnione
 • koszt uzyskania mapy zasadniczej

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Lwowska 28a p. 202,
tel. 013 47 43 202

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od uzyskania uzgodnień z wymaganymi instytucjami i ilości stron biorących udział w postępowaniu.

Praktycznie od złożenia wniosku do uzyskania ostatecznej decyzji ubiega od trzech do sześciu miesięcy.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 1. Wszczęcie postępowania (po stwierdzeniu kompletności wniosku) - zawiadomienie stron o wpłynięciu wniosku i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz możliwości złożenia uwag w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
 2. Wykonanie analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym planowana jest inwestycja (w formie pisemnej i graficznej). Analiza musi zostać wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia (architekta albo urbanistę).
 3. Przygotowanie projektu decyzji.
 4. Przesłanie projektu decyzji do uzgodnienia z:
 • Wydziałem Drogownictwa tut. Urzędu - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego;
 • Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne lub leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami (tereny określone w ewidencji gruntów jako inne niż budowlane);
 • Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krośnie - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską;
 • Okręgowym Urzędem Górniczym w Krośnie - w odniesieniu do terenów górniczych;
 • Wydziałem Ochrony Środowiska tut. Urzędu - w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
 • Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - w odniesieniu do terenów zagrożonych powodzią;
 • Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele leśne;
 • Urzędem Lotnictwa Cywilnego.

oraz poinformowanie stron postępowania o tym, że projekt został przesłany do uzgodnień.

 1. Zawiadmomienie stron o dokonanych uzgodnieniach, możliwości zapoznania się z uzgodnionym projektem decyzji i składania uwag do przeprowadzonego postępowania.
 2. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
 3. Decyzja stanie się ostateczna po upływie 14 dni od daty odbioru przez ostatnią ze stron postępowania, jeśli nikt nie złoży od niej odwołania.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. Kopia aktualnej mapy zasadniczej (3 egz.) w skali 1:1000 przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zasięg mapy powinien obejmować obszar o promieniu równym trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszy jednak niż 50,0 m. Na jednej z kopii należy zaznaczyć granice terenu objetego wnioskiem (działka, jej część lub kilka działek, na których planowana jest inwestycja), wstępną lokalizację planowanego obiektu/-ów oraz dostęp do drogi publicznej (wjazd na działkę).
 2. Kserokopie zapewnień dostawy mediów wydanych przez gestorów sieci infrastruktury technicznej, tj.:
  - zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Krosno, ul. Fredry 12),
  - zapewnienie dostawy energii elektrycznej (PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Krosno, ul. Hutnicza 4),
  - zapewnienie dostawy gazu - nie jest konieczne (PSG sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu w Krośnie, ul. Hutnicza 1).
 3. Kopia aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego - dotyczy spółek, fundacji, stowarzyszeń, spóldzielnii oraz innych osób prawnych, których zasady reprezentacji określone są w rejestrze prowadzonym przez KRS.

7. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Decyzje można odebrać osobiście w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pok. 202) lub zostanie ona przesłana pod wskazany adres.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

10. Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno,
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych,
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Decyzja o warunkach zabudowy określa m.in. linię zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu, szerokość elewacji frontowej; wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, geometrię dachu i dopiero po jej uzyskaniu można wybrać projekt budowlany, który musi być z nią zgodny.

Wypełniając wniosek, bezpieczniej wpisać większe parametry, ponieważ można zrealizować inwestycję o mniejszych gabarytach niż wskazane w decyzji.

Równocześnie informuję, że w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla inwestycji celu publicznego, stanowiących realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), obowiązuje odrębna procedura - lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obowiązujący formularz wniosku do pobrania.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie