DOFINANSOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO DZIAŁALNOŚCI W FORMIE SPÓŁDZIELNI SOCJLANEJ

DOFINANSOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO DZIAŁALNOŚCI W FORMIE SPÓŁDZIELNI SOCJLANEJ

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • osobiście w

Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Lwowska 28a, pokój 214
tel. 13 47 43 214

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Jesteś osobą z niepełnosprawnościami zarejestrowaną w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu możesz otrzymać jednorazowo środki PFRON na podjęcie działalności.

 • składasz wniosek,
 • sprawdzimy miejsce, w którym zamierzasz prowadzić działalność,
 • jeśli Twój wniosek rozpatrzymy pozytywnie:
  • poinformujemy Cię o tym pisemnie i zaprosimy do negocjacji warunków umowy,
  • po podpisanej umowie możesz rozpocząć działalność,
  • dofinansowanie przekażemy na rachunek bankowy Twojej firmy,
  • na podstawie Twoich faktur i innych dowodów zapłaty rozliczymy koszty zakupionych urządzeń,
  • pisemnie poinformujemy Cię końcowym rozliczeniu zadania,
 • jeśli Twój wniosek rozpatrzymy negatywnie - powiadomimy Cię pisemnie uzasadniając naszą decyzję.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony i podpisany wniosek,
 • kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • kopia dokumentu informującego o Twoich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych (np. świadectwo szkolne, dyplom uczelni lub zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego),
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie i umiejętności przydatne w planowanej działalności,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie potwierdzające, że jesteś osobą zarejestrowaną w PUP jako bezrobotna albo poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieprowadzeniu przez Ciebie działalności gospodarczej lub rolniczej w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku,
 • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w okresie obejmującym dwa lata kalendarzowe poprzedzające rok złożenia wniosku o środki PFRON, albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie - dotyczy wnioskodawców, którzy w ostatnich trzech latach przed złożeniem wniosku prowadzili działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 162),
 • zaświadczenia o pomocy de minimis w sektorze rolnym lub de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury otrzymane w okresie obejmującym dwa lata kalendarzowe poprzedzające rok złożenia wniosku o środki PFRON, albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w sektorze rolnym w tym okresie - dotyczy wnioskodawców, którzy w ostatnich trzech latach przed złożeniem wniosku prowadzili działalność rolniczą w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia,
 • deklarację zaangażowania środków własnych oraz innych źródeł finansowania,
 • zgodę małżonka wnioskodawcy na zawarcie umowy, w przypadku pozostawania we wspólności majątkowej,
 • dokumenty potwierdzające dokonanie czynności, które pozwolą na zapewnienie płynnej współpracy z dostawcą i kontrahentami,
 • dokumenty potwierdzające dokonanie czynności pozwalających na zapoznanie potencjalnych klientów z ofertą planowanej działalności,
 • wolę innych osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą albo działalność w formie spółdzielni socjalnej przyjęcia wnioskodawcy do tej działalności (o ile dotyczy),
 • inne dokumenty wynikające z planowanego przedsięwzięcia.

 

 

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

Nie dotyczy.

TERMINY:

Na rozpatrzenie wniosku mamy 30 dni. Jeśli wniosek jest niekompletny poprosimy o jego uzupełnienie w terminie 14 dni. Termin ten może zostać przedłużony na Twój wniosek jeśli z przyczyn niezależnych od Ciebie nie możesz ich usunąć we wskazanym terminie. Negocjacje warunków umowy, nie mogą odbyć się później niż 14 dni od daty zaproszenia Cię na nie do Urzędu. Po ich zakończeniu, w terminie 14 dni podpiszemy z Tobą umowę.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • wysokość jednorazowych środków jaką możesz otrzymać to kwota nie wyższa ni sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (w przypadku prowadzenia działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy) bądź wynosząca od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia (w przypadku prowadzenie działalności przez okres co najmniej 24 miesiące),
 • w przypadku niespełnienia warunków umowy zawartej z Gminą Miasto Krosno zwracasz przekazane środki w całości wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych licząc od dnia przekazania Ci środków na Twój rachunek bankowy,
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub działalności w formie spółdzielni socjalnej ze środków PFRON mogą być przyznawane jako pomoc de minimis.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku z zaproszeniem na negocjacje warunków umowy przekazana zostanie za pośrednictwem gońca lub poczty na Twój adres zamieszkania.

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie