Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuację działalności gospodarczej lub rolniczej

Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuację działalności gospodarczej lub rolniczej

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • osobiście w

Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Lwowska 28a, Sala Obsługi nr 3
tel. 13 47 43 024, 13 47 43 024

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Jesteś osobą z niepełnosprawnościami oraz:

 • nie korzystałeś w ciągu 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku z dofinansowania ze środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej lub taka pożyczka została spłacona albo w całości umorzona (np. ze środków PFRON lub Funduszu Pracy),
 • otrzymałeś kredyt na kontynuację działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego,
 • nie posiadasz zaległości w zobowiązaniach wymagalnych wobec PFRON, ZUS, US,
 • zobowiążesz się do przechowywania dokumentów dotyczących otrzymanej pomocy przez okres 10 lat od dnia przyznania tej pomocy,
 • nie pozostajesz w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art.1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

możesz ubiegać się o dofinansowanie do 50 % oprocentowania kredytu.


 • składasz wniosek,
 • sprawdzimy miejsce i zakres prowadzonej przez Ciebie działalności,
 • jeśli Twój wniosek rozpatrzymy pozytywnie:
  • powiadomimy Cię pisemnie i zaprosimy Cię do podpisania umowy,
  • przyznane środki przekażemy na Twój rachunek bankowy lub rachunek banku, który udzielił kredytu,
 • jeśli Twój wniosek rozpatrzymy negatywnie - powiadomimy Cię pisemnie uzasadniając naszą decyzję.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony i podpisany wniosek,
 • kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • kopia dokumentu potwierdzającego formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej albo własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego,
 • kopię decyzji o nadaniu numeru statystycznego REGON z Głównego Urzędu Statystycznego,
 • kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP z Urzędu Skarbowego,
 • kopię zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych,
 • kopię umowy kredytowej (z umowy powinno wynikać na co kredyt ma być przeznaczony, gdyż niezbędne jest ustalenie, że został on zaciągnięty na kontynuacje działalności),
 • informację z banku o spłacie kredytu, aktualnym zadłużeniu, wysokości oprocentowania oraz terminach płatności rat (w przypadku umów już realizowanych),
 • udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
 • informację o pomocy de minimis.

POBIERZ WNIOSEK

 

 

 

 

 


DODATKOWE INFORMACJE:

 • dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego może być udzielone tylko raz w danym roku kalendarzowym i do jednego kredytu bankowego,
 • dofinansowaniem nie mogą być objęte odsetki za nieterminowe spłaty rat zarówno kapitału jak i odsetek,
 • dofinansowanie do oprocentowania kredytu przekazywane będzie w okresach miesięcznych po złożeniu przez Ciebie stosownego wystąpienia o zwrot środków i udokumentowaniu spłaty raty kredytu i odsetek,
 • umowa jest realizowana do końca roku kalendarzowego, w którym występujesz o dofinansowanie.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

Nie dotyczy.

TERMINY:

Na rozpatrzenie wniosku mamy 30 dni. Jeśli wniosek jest niekompletny poprosimy Cię o jego uzupełnienie w terminie 30 dni. Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w wyznaczonym terminie pozostanie on bez rozpatrzenia. 

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

Informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku i inne pisma związane z realizacją wniosku zostaną przekazane za pośrednictwem gońca lub poczty na Twój adres zamieszkania.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1 z dnia 2013.12.24),
 • Rozporządzenie nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U.UE.L 2013.352.9 z dnia 2013.12.24) albo rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołów i akwakultury ( Dz.U.UE.L.2014.190.45 z dnia 2014.06.28).

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie