Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

DOFINANSOWANIE DO ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • osobiście w

Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Lwowska 28a, sala obsługi nr 2
tel. 13 47 43 024, 13 47 43 005

 • przez Internet: przejdź do załatwienia sprawy przez SOW (System Obsługi Wsparcia)*

* Aby złozyć wniosek należy posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Jesteś osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, oraz:

 • prowadzisz działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku,
 • zapewnisz odpowiednie warunki techniczne i lokalowe do realizacji zadania,
 • posiadasz środki własne lub z inne źródła na sfinansowanie zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem

możesz ubiegać się o dofinansowanie do organizacji  sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób z niepełnosprawnościami.


 • składasz wniosek do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań,
 • jeśli Twój wniosek rozpatrzymy: 
  • pozytywnie - powiadomimy Cię pisemnie i zaprosimy do podpisania umowy,
  • jeśli Twój wniosek rozpatrzymy negatywnie - powiadomimy Cię pisemnie uzasadniając naszą decyzję,
 • teraz już możesz realizować zadanie,
 • na podstawie Twoich faktur i innych dowodów zapłaty rozliczymy koszty zrealizowanego zadania,
 • zapłacimy za zrealizowane zadnie przekazując środki na Twój rachunek bankowy,
 • poinformujemy Cię pisemnie o końcowym rozliczeniu zadania.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • Wypełniony i podpisany wniosek,

Załączniki do części A wniosku:

 • aktualny wypis z rejestru sądowego,
 • statut,
 • dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku,
 • oświadczenie o niezaleganiu w opłatach na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników,
 • oświadczenie o niezaleganiu z podatkami,
 • pełnomocnictwo do reprezentacji Jednostki, podpisywania umów i zaciągania zobowiązań finansowych wymaganych do realizacji wniosków dofinansowywanych z środków PFRON,
 • jeżeli występuje zadłużenie organizacji – poświadczona informacja o jego wysokości i terminowości spłat, jeżeli nie występuje - oświadczenie o braku zadłużenia,
 • udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
 • kserokopię decyzji o nadaniu numeru statystycznego REGON z Głównego Urzędu Statystycznego,
 • kserokopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) z Urzędu Skarbowego,
 • oświadczenie, że w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, podmiot nie był stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu,
 • oświadczenie, że podmiot nie posiada zobowiązań w stosunku do PFRON,
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł niż PFRON na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
 • kserokopię deklaracji wpłat na PFRON z ostatniego miesiąca obowiązku dokonania wpłaty (dotyczy jednostek zobowiązanych do wpłaty na PFRON) lub oświadczenie o braku zobowiązania wpłat na PFRON z podaniem podstawy prawnej,
 • przedsiębiorca do wniosku dołącza informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
 • pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej do wniosku dołącza: potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej, informację o wysokości i sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz informację,
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Załączniki do części B wniosku:

 • program merytoryczny imprezy - nazwa, szczegółowy zakres i miejsce realizacji zadania,
 • kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania.

 

 

 

 

 

POBIERZ WNIOSEK


DODATKOWE INFORMACJE:

 • dofinansowaniem mogą być objęte tylko osoby z niepełnosprawnościami zamieszkałe na terenie miasta Krosna,

Pamiętaj:

Nie możesz otrzymać dofinansowania ze środków PFRON jeżeli:

 • poniosłeś koszty przed przyznaniem środków,
 • masz zaległości wobec PFRON,
 • w ciągu ostatnich trzech lat podpisałeś umowę o dofinansowanie ze środków PFRON i zerwałeś ją

Wysokość dofinansowania może wynieść do 60% kosztów zadania.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

Nie dotyczy.

TERMINY:

Na rozpatrzenie wniosku mamy 30 dni. Jeśli wniosek jest niekompletny poprosimy Cię o jego uzupełnienie w terminie 30 dni. Jeśli nie uzupełnisz wniosku w wyznaczonym terminie pozostanie on bez rozpatrzenia.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

Jeśli korzystasz z profilu zaufanego możemy załatwić Twoją sprawę elektronicznie.

Informację o sposobie rozpatrzenia wniosku, ewentualnym terminie podpisania stosownej umowy, przekazana zostanie za pośrednictwem gońca lub poczty na adres organizacji/stowarzyszenia.

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie