Dofinansowania w ramach programu "Aktywny samorząd"

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD"

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • osobiście w

Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Lwowska 28a, sala obsługi nr 2, pokój 005
tel. 13 47 43 014, 13 47 43 024

 • Przez Internet – PRZEJDŹ DO ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ SOW *

*Aby złożyć wniosek przez Internet należy posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i spełniasz warunki określone w programie możesz skorzystać z dofinansowania  w ramach programu "Aktywny samorząd"

 • składasz wniosek,
 • jeśli Twój wniosek rozpatrzymy pozytywnie powiadomimy Cię pisemnie i zaprosimy Cię do podpisania umowy,
 • jeśli Twój wniosek rozpatrzymy negatywnie powiadomimy Cię pisemnie uzasadniając nasza decyzję.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony i podpisany wniosek,
 • kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • załączniki odpowiadające danemu obszarowi (do pobrania poniżej).

 

OBSZAR A Zadanie 1
POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU

Maksymalna kwota dofinansowania:
10.000 zł z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej - 6.000 zł

Udział własny wnioskodawcy
15 % ceny brutto zakupu / usługi

Adresat programu to osoba z niepełnosprawnością posiadająca:
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
• dysfunkcja narządu ruchu

 

 

 

Dodatkowo należy dołączyć:

 • kserokopię aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej (o ile dotyczy),
 • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny (o ile dotyczy),
 • specyfikację – informację od sprzedawcy o wartości wnioskowanego sprzętu lub usługi,
 • kserokopię prawa jazdy Wnioskodawcy

 

OBSZAR A Zadanie 2, 3
DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW UZYSKANIA PRAWA JAZDY

Maksymalna kwota dofinansowania:
4.800 zł, w tym:
• dla kosztów kursu i egzaminów kat. B– 2.100 zł,
• dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii- 3,500 zł
• dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł
• dla kosztów usług tłumacza migowego - 500 zł
Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

Udział własny wnioskodawcy
25% ceny brutto zakupu / usługi

Adresat programu to osoba z niepełnosprawnością posiadająca:
• wiek aktywności zawodowej
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
• dysfunkcja narządu ruchu (zadanie 2)
• dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego (zadanie3)

 

 

 

 

 Dodatkowo należy dołączyć:

Specyfikację – informację od sprzedawcy o wartości wnioskowanego sprzętu lub usługi

Obszar A Zadanie 4
POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU

Maksymalna kwota dofinansowania:
4 000 zł

Udział własny wnioskodawcy:
15 % ceny brutto zakupu / usługi

Adresat programu to osoba z niepełnosprawnością posiadająca:
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
• dysfunkcja narządu słuchu

 

 

 

 

 Dodatkowo należy dołączyć:

Specyfikację – informację od sprzedawcy o wartości wnioskowanego sprzętu lub usługi

 

OBSZAR B Zadanie 1
POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA

Maksymalna kwota dofinansowania:
• dla osoby niewidomej - 24.000 zł , z czego na urządzenie brajlowskie 15.000 zł
• dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - 9.000 zł
• dla osób z dysfunkcją kończyn górnych - 7.000 zł

Udział własny wnioskodawcy
10 % ceny brutto zakupu / usługi

Adresat programu to osoba z niepełnosprawnością posiadająca:
• znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
• dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

 

 

 

  Dodatkowo należy dołączyć:

 • kserokopię aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
 • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • specyfikację – informację od sprzedawcy o wartości wnioskowanego sprzętu lub usługi

 

Obszar B Zadanie 2
DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W ZAKRESIE OBSŁUGI NABYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I OPROGRAMOWANIA

Maksymalna kwota dofinansowania:
• dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
• dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
• dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
• z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

Udział własny wnioskodawcy: nie dotyczy

Adresat programu to osoba z niepełnosprawnością, której została udzielona pomoc w ramach obszaru B

 

 

 Dodatkowo należy dołączyć:

 • kserokopię aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
 • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • specyfikację – informację od sprzedawcy o wartości wnioskowanego sprzętu lub usługi

 

Obszar B Zadanie 3
POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA

Maksymalna kwota dofinansowania
7.500 zł

Udział własny wnioskodawcy
10 % ceny brutto zakupu / usługi

Adresat programu to osoba z niepełnosprawnością posiadająca:
• umiarkowany stopień niepełnosprawności
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
• dysfunkcja narządu wzroku

 

 

 

 Dodatkowo należy dołączyć:

specyfikację – informację od sprzedawcy o wartości wnioskowanego sprzętu

 

Obszar B Zadanie 4
POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA

Maksymalna kwota dofinansowania
4.000 zł

Udział własny wnioskodawcy
10 % ceny brutto zakupu / usługi

Adresat programu to osoba z niepełnosprawnością posiadająca:
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
• dysfunkcja narządu słuchu
• trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy

 

 

 

  Dodatkowo należy dołączyć:

 • kserokopię aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
 • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • specyfikację – informację od sprzedawcy o wartości wnioskowanego sprzętu

 

Obszar B Zadanie 5
POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI POSIADANEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZAKUPIONEGO W RAMACH PROGRAMU

Maksymalna kwota dofinansowania
1.500 zł

Udział własny wnioskodawcy
10 % ceny brutto zakupu / usługi

Adresat programu to osoba z niepełnosprawnością posiadająca:
• znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności
• pomoc udzielona w obszarze B zadaniu 1,3 lub 4

 

 

 

 Dodatkowo należy dołączyć:

 • kserokopię aktu urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
 • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • specyfikację – informację od sprzedawcy o wartości wnioskowanej usługi / sprzętu

 

OBSZAR C Zadanie 1
DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

Maksymalna kwota dofinansowania
10.000 zł

Udział własny wnioskodawcy
10 % ceny brutto zakupu / usługi

Adresat programu to osoba z niepełnosprawnością posiadająca:
• orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub znaczny stopień niepełnosprawności
• dysfunkcję uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
• zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

 

 

 

Dodatkowo należy dołączyć:

 • kserokopię aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
 • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny

 

Obszar C Zadanie 2
DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

Maksymalna kwota dofinansowania
3.500 zł

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

Udział własny wnioskodawcy: nie dotyczy


Adresat programu to osoba z niepełnosprawnością posiadająca:
• znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności

 

 

 

Dodatkowo należy dołączyć:

 • kserokopię aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
 • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • ofertę cenową

 

Obszar C Zadanie 3
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PROTEZY KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, (tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości)

Maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:
• w zakresie ręki – 9.000 zł,
• przedramienia – 20.000 zł,
• ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym –26.000 zł,
• na poziomie podudzia – 14.000 zł,
• na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
• uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
• z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

Refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Udział własny wnioskodawcy
10% ceny brutto zakupu / usługi

Adresat programu to osoba z niepełnosprawnością posiadająca:
• stopień niepełnosprawności
• wiek aktywności zawodowej lub
• zatrudnienie
• potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
• potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

 

 

 

 

Dodatkowo należy dołączyć:

fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny

 

 

Obszar C Zadanie 4
DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEJ PROTEZY KOŃCZYNY (tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości)

Maksymalna kwota dofinansowania utrzymania sprawności dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:
• w zakresie ręki – 2.700 zł,
• przedramienia – 6.000 zł,
• ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 7.800 zł,
• na poziomie podudzia – 4.200 zł,
• na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 6.000 zł,
• uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 7.500 zł,
Refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200zł.

Udział własny wnioskodawcy
10% ceny brutto zakupu / usługi

Adresat programu to osoba z niepełnosprawnością posiadająca:
• stopień niepełnosprawności
• wiek aktywności zawodowej lub
• zatrudnienie
• potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
• potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

 

 

 

 

 

 

Obszar C Zadanie 5
POMOC W ZAKUPIE SKUTERA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM LUB OPRZYRZĄDOWANIA ELEKTRYCZNEGO DO WÓZKA RĘCZNEGO

Maksymalna kwota dofinansowania
7.500 zł

Udział własny wnioskodawcy
25% ceny brutto zakupu / usługi

Adresat programu to osoba z niepełnosprawnością posiadająca:
• znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
• dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
• zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub w lub wózka ręcznego z oprzyrządowanie elektrycznym

 

 

 

 

Dodatkowo należy dołączyć:

 • kserokopię aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
 • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • ofertę cenową

 

 

OBSZAR D
POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ (DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO W ŻŁOBKU LUB PRZEDSZKOLU ALBO INNĄ TEGO TYPU OPIEKĄ)
Maksymalna kwota dofinansowania
300 zł miesięcznie

Udział własny wnioskodawcy
15 % ceny brutto zakupu / usługi

Adresat programu to osoba z niepełnosprawnością posiadająca:
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
• aktywność zawodowa
• pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka


Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

 

 

KLAUZULA RODO

 

 

 

Dodatkowo należy dołączyć:

 • kserokopię aktu urodzenia dziecka,
 • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • fakultatywnie: informację o poniesionych kosztach (z placówki)

 

MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia (dofinansowanie powyżej 4000 zł jest możliwe wyłącznie, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę),
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4000 zł,
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia: do 1000 zł (dla osób pobierających naukę w szkole policealnej) lub do 1500 zł (dla pozostałych wnioskodawców)

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może zostać zwiększony nie więcej niż o:

 • 700 zł - gdy wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub niepełnosprawność sprzężoną w stopniu umiarkowanym,
 • 500 zł - w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł - gdy wnioskodawca posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł - gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach,
 • 200 zł - gdy wnioskodawca studiuje w trybie przyspieszonym,
 • 300 zł - gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowana w 2020 lub 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 • 300 zł - gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 • 800 zł - gdy wnioskodawca złoży wniosek w formie elektronicznej przez SOW (wsparcie jednorazowe),
 • 500 zł - gdy wnioskodawca pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej

Pomoc w formie dodatku jest uzależniona od postępów w nauce i wynosi odpowiednio:

 • do 50% wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku na pierwszym roku w ramach wszystkich form edukacji, a w przypadku form trwających jeden rok do 75%,
 • do 75% wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku na drugim roku w ramach wszystkich form edukacji,
 • do 100% wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku od trzeciego roku w ramach wszystkich form edukacji

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Adresat programu to osoba z niepełnosprawnością posiadająca:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • pobierająca naukę w szkole wyższej, policealnej lub kolegium, a także osoba mająca otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi

Udział własny w wysokości 15 % wymagany jest w kosztach czesnego dla zatrudnionych wnioskodawców

Szczegółowe informacje w dokumentach programowych.

 

 

 

OŚWIADCZENIA

 

 

 

 

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • potrzebne druki wniosków dostępne są na miejscu (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Lwowska 28a, sala obsługi nr 2, pokój 005),
 • o dofinansowanie likwidacji barier dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia występują rodzice lub opiekunowie prawni. Wniosek zawierający dane dziecka podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

Pamiętaj:
Nie możesz otrzymać dofinansowania ze środków PFRON jeżeli:

 • masz zobowiązania wobec PFRON lub Realizatora programu,
 • w ciągu ostatnich trzech lat podpisałeś umowę o dofinansowanie ze środków PFRON i zerwałeś ją
 • nie upłynął okres karencji określony w programie (Moduł I),
 • masz przerwę w nauce np. urlop dziekański, urlop zdrowotny (Moduł II)

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

Nie dotyczy.

TERMINY:

Przyjmowanie wniosków w ramach modułu I będzie następowało w trybie ciągłym od dnia 1 marca 2022 r. - 31 sierpnia 2022 r.
Natomiast wnioski w ramach modułu II będą przyjmowane:
• od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących semestru letniego roku akademickiego 2021/2022),
• do dnia 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących semestru zimowego 2022/2023).

Rozpatrywanie wniosków będzie następowało zgodnie z terminami:
• wnioski złożone w okresie od 1.03.2022 r. – 31.05.2022 r. zostaną rozpatrzone do dnia 30.06.2022 r.
• wnioski złożone w okresie od 1.06.2022 r. – 31.08.2022 r. zostaną rozpatrzone do dnia 30.09.2022 r.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

Jeżeli korzystasz z profilu zaufanego możemy załatwić Twoją sprawę elektronicznie.

Jeżeli nie, informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku, terminie podpisania stosownej umowy, ostatecznym rozliczeniu umowy przekazana zostanie za pośrednictwem gońca lub poczty na twój adres zamieszkania.

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie