ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • osobiście w

Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Lwowska 28a, pokój 214
tel. 13 47 43 214

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Jesteś Pracodawcą z chronionego lub otwartego rynku pracy, który przez okres 36 miesięcy zatrudni zamieszkałe na terenie miasta Krosna osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu możesz ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnościami ze środków PFRON.

 • składasz wniosek,
 • jeśli Twój wniosek rozpatrzymy pozytywnie:
  • poinformujemy Cię o tym pisemnie i zaprosimy Cię do negocjacji warunków umowy,
  • po podpisanej umowie dokonujesz zakupu maszyny, urządzenia itp.,
  • zgłaszasz do nas gotowość odbioru stanowiska pracy oraz przedkładasz dokumenty potwierdzające zatrudnienie, niepełnosprawność osoby oraz zestawienie i oryginały dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów,
  • po odebraniu przez nas stanowiska pracy występujemy do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) o wydanie opinii o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej,
  • jeśli PIP wyda pozytywną opinię przekażemy środki na Twój rachunek bankowy,
  • możesz już rozpocząć realizację umowy przez okres 36 miesięcy,
 • jeśli Twój wniosek rozpatrzymy negatywnie - powiadomimy Cię pisemnie uzasadniając naszą decyzję.

 

Rozpoczynasz realizację umowy przez okres 36 miesięcy. W trakcie realizacji dokonujemy okresowych kontroli w Twoim zakładzie pracy. Jeżeli spełnisz warunki umowy i minie okres 36 miesięcy zatrudniania osoby niepełnosprawnej na stanowisku pracy umowa wygasa. Jeżeli nie spełnisz warunków umowy dokonujesz zwrotu otrzymanych środków PFRON wraz z odsetkami od refundacji naliczonymi od dnia refundacji jak dla zaległości podatkowych.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony i podpisany wniosek,
 • kopia dokumentu potwierdzająca formę prawną prowadzenia działalności (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i aktu notarialnego – w przypadku osób prawnych, umowa spółki cywilnej potwierdzonej w urzędzie skarbowym, w szczególnych przypadkach koncesja lub pozwolenie na prowadzenie działalności, jeżeli działalność ta , zgodnie z odrębnymi przepisami takiej koncesji lub pozwolenia wymaga),
 • kopia dokumentu określającego tytuł prawny do nieruchomości budynku, lokalu lub pomieszczenia w którym mają zostać utworzone stanowiska pracy,
 • odpowiednio: bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata obrotowe - w przypadku podmiotów sporządzających bilans, w pozostałych przypadkach – roczne rozliczenie podatkowe za ostatnie dwa lata wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego,
  Aktualne zaświadczenie z banku o zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych,
 • kopia zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego REGON,
 • kopia decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 • zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych.

 

 

POBIERZ WNIOSRK CZ II

 

 

 

 

 

 

 

 

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

Nie dotyczy.

TERMINY:

Na rozpatrzenie wniosku mamy 30 dni. Jeśli wniosek jest niekompletny poprosimy Cię o jego uzupełnienie w terminie 14 dni. Termin ten może zostać przedłużony na Twój wniosek jeśli z przyczyn niezależnych od Ciebie nie możesz ich usunąć we wskazanym terminie. Negocjacje warunków umowy, nie mogą odbyć się później niż 14 dni od daty zaproszenia Cię na nie do Urzędu. Po ich zakończeniu, w terminie 14 dni podpiszemy z Tobą umowę. Następnie składasz dokumenty dotyczące poniesionych kosztów w terminie 7 dni od dnia poniesienia ostatniego z tych kosztów. W terminie 7 dni po złożeniu przez Ciebie dokumentów potwierdzających utworzenie stanowiska pracy występujemy do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o wydanie opinii o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Jeśli uzyskasz pozytywną opinię PIP w terminie 14 dni przekażemy środki PFRON na Twoje konto.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Wysokość zwrotu kosztów :
1. zwrot kosztów nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na każde utworzone stanowisko pracy,
2. Zwrotu kosztów dokonuje Prezydent Miasta Krosna na warunkach i w wysokości określonej umową zawartą z Tobą,
3. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku ,
4. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy , jesteś zobowiązany do zwrotu środków PFRON w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Zwrot środków powinien nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.
5. Nie musisz zwracać tej kwoty, jeżeli zatrudnisz w terminie 3 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną lub poszukującą pracy i niepozostającą w zatrudnieniu, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresu 36 miesięcy zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na stanowisku pracy.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku z zaproszeniem na negocjacje warunków umowy przekazana zostanie za pośrednictwem gońca lub poczty na Twój adres zamieszkania.

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie