LIKWIDACJA BARIER

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • osobiście w:

Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Lwowska 28a, sala obsługi nr 2, pokój 005
tel. 13 47 43 014, 13 47 43 024

 • przez Internet: przejdź do załatwienia sprawy przez SOW (System Obsługi Wsparcia)*

* Aby złożyć wniosek należy posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Bariery architektoniczne

Jesteś osobą z niepełnosprawnościami, masz trudności w poruszaniu się i jesteś właścicielem mieszkania (lub masz zgodę właściciela mieszkania, w którym zamieszkujesz na stałe) możesz skorzystać z dofinansowania na przystosowanie mieszkania do Twoich potrzeb.

 • składasz wniosek, 
 • sprawdzimy Twoje warunki zamieszkania i możliwości dostosowania,
 • jeśli Twój wniosek rozpatrzymy pozytywnie:
  • powiadomimy Cię pisemnie i poprosimy Cię o przedstawienie kosztorysu prac (ponosisz koszty przygotowania kosztorysu),
  • sprawdzimy kosztorys i zaprosimy Cię do podpisania umowy.
 • jeśli Twój wniosek rozpatrzymy negatywnie - powiadomimy Cię pisemnie uzasadniając naszą decyzję.
 • teraz już możesz likwidować bariery w domu lub mieszkaniu, zlecając wykonanie robót wybranej przez Ciebie firmie budowlanej,
 • po zakończeniu prac sprawdzimy wykonane prace (w Twojej obecności, przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru),
 • na podstawie Twoich faktur i innych dowodów zapłaty rozliczymy koszty wykonanych prac,
 • zapłacimy za wykonane prace przekazując środki na Twój rachunek bankowy lub rachunek wykonawcy,
 • poinformujemy Cię pisemnie o końcowym rozliczeniu zadania.

 

Bariery techniczne i  w komunikowaniu się

Jesteś osobą z niepełnosprawnościami, masz trudności w komunikowaniu się lub coś utrudnia albo wręcz uniemożliwia Ci swobodne funkcjonowanie w społeczeństwie, możesz skorzystać z dofinansowania do zakupu urządzeń usprawniających Ci życie.

 • składasz wniosek, 
 • jeśli Twój wniosek rozpatrzymy:
  • pozytywnie - powiadomimy Cię pisemnie, poprosimy Cię o przedstawienie oferty cenowej zakupu urządzeń i zaprosimy Cię do podpisania umowy,
  • jeśli Twój wniosek rozpatrzymy negatywnie - powiadomimy Cię pisemnie uzasadniając naszą decyzję,
 • teraz już możesz zakupić potrzebne Ci urządzenia,
 • na podstawie Twoich faktur i innych dowodów zapłaty rozliczymy koszty zakupionych urządzeń,
 • zapłacimy za zakupione urządzenia przekazując środki na Twój rachunek bankowy lub rachunek sprzedawcy,
 • poinformujemy Cię pisemnie o końcowym rozliczeniu zadania.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony i podpisany wniosek,
 • kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty lub lekarza pierwszego kontaktu znającego historię choroby osoby z niepełnosprawnościami (druk w załączeniu do wniosku),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości, bądź użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje osoba z niepełnosprawnościami, ubiegająca się o dofinansowanie ze środków PFRON (dotyczy likwidacji barier architektonicznych),
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną jeżeli takie występują (dotyczy dzieci i młodzieży szkolnej w przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się),
 • specyfikacja sporządzona przez sprzedawcę w przypadku zakupu urządzeń w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych,
 • inne dokumenty wskazujące potrzebę likwidacji barier.
  Uwaga! Wszelkie zaświadczenia wydawane do celów niniejszego wniosku winny być aktualne z terminem ważności do 3 miesięcy od daty wystawienia i należy je przedkładać w oryginałach. Zaświadczenia lekarskie winny być czytelne i wydane w języku polskim.

FORMULARZE DO POBRANIA O DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

załączniki do wniosku o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych: 

 

 

 

KLAUZULA RODO

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZE DO POBRANIA O DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ:

załączniki do wniosku o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się:

 

 

FORMULARZE DO POBRANIA O DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH

 

załączniki do wniosku o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych:

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • potrzebne druki wniosków dostępne są na miejscu (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Lwowska 28a, sala obsługi nr 2, pokój 005),
 • o dofinansowanie likwidacji barier dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia występują rodzice lub opiekunowie prawni. Wniosek zawierający dane dziecka podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

Pamiętaj:
Nie możesz otrzymać dofinansowania ze środków PFRON jeżeli:

 • poniosłeś koszty przed przyznaniem środków,
 • masz zaległości wobec PFRON,
 • w ciągu ostatnich trzech lat:
  • podpisałeś umowę o dofinansowanie ze środków PFRON i zerwałeś ją,
  • korzystałeś z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel,

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

Nie dotyczy.

TERMINY:

Na rozpatrzenie wniosku mamy 30 dni. Jeśli wniosek jest niekompletny poprosimy Cię o jego uzupełnienie w terminie 30 dni. Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w wyznaczonym terminie pozostanie on bez rozpatrzenia.

DODATKOWE INFORMACJE:

Definicje słownikowe:
Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i lub jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom z niepełnosprawnościami.

Bariery techniczne to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie z niepełnosprawnościami funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze działanie osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie z niepełnosprawnościami swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

Jeżeli korzystasz z platformy SOW możemy załatwić Twoją sprawę elektronicznie.

Jeżeli nie, informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku, terminie podpisania stosownej umowy, ostatecznym rozliczeniu umowy przekazana zostanie za pośrednictwem gońca lub poczty na Twój adres zamieszkania. 

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie