PJ.0142.PI-OS-09.2016 Wydanie karty wędkarskiej

1. Od czego zacząć

Złożyć wniosek do Urzędu Miasta Krosna w budynku przy ul. Lwowskiej 28a według wzoru wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa : zwolnione z opłaty skarbowej.
Opłata za wydanie karty 10 zł.
Obowiązek zapłaty opłaty od wydania karty powstaje z chwilą złożenia wniosku o jej wydanie. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miasta Krosna w w Banku Polska Kasa Opieki SA: 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Ochrony Środowiska ul. Staszica 2, 38-400 Krosno, pok. nr 15 tel. 13 47 43 626

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Karta zostanie wydana niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu wymaganych dokumentów zostanie wydana karta wędkarska/łowiectwa podwodnego.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

  • Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)
  • Protokół z egzaminu
  • Aktualne zdjęcie

7. Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz.U z 2015 r., poz. 652)
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz.1559 z późn. zm.)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście w uzgodniony m terminie.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek o wydanie/wymianę karty wędkarskiej wg PJ.0142.F-KS-9

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Wnioskodawcy przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie ustawowym.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Krosna, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Krosna, z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie