PJ.0142.PI-OS-13.2016 Udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

1. Od czego zacząć

Złożyć wniosek do Urzędu Miasta Krosna w budynku przy ul. Lwowskiej 28a wraz z wymaganą dokumentacją i załącznikami w terminie na 2 miesiące przed rozpoczęciem lub zmianą działalności powodującej emisję lub niezwłocznie w przypadku prowadzenia takiej działalności. W przypadku posiadania decyzji o dopuszczalnej emisji przed terminem jej wygaśnięcia.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

•    wydanie pozwolenia 2011 zł – w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej
(z wyjątkiem działalności wykonywanej przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców);
•    wydanie pozwolenia 506 zł – w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców;
•    przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego pozwolenia, jeżeli:
o    dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50% stawki określonej od pozwolenia (odpowiednio 1005,5 zł i 253 zł);
o    treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od pozwolenia;
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania pozwolenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o jego wydanie.
Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Miasta Krosna w Banku Polska Kasa Opieki SA: 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883 lub w kasie Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28 a lub ul. Staszica 2.
 

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Ochrony Środowiska ul. Staszica , 38-400 Krosno, pok. nr 15  tel. 13 47 43 666

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

W przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami okres oczekiwania nie będzie dłuższy niż 1 miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie dłuższy niż 2 miesiące. W razie opóźnień związanych z uzupełnieniem wniosku przez wnioskodawcę termin może się przedłużyć, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Złożony wniosek zostanie dokładnie przeanalizowany i sprawdzony. W razie wystąpienia braków otrzymasz wezwanie do uzupełnienia wniosku w ustawowym terminie 7 dni. W przypadku braku uzupełnienia sprawa pozostanie bez rozpatrzenia. Po uzupełnieniu dokumenty zostaną ponownie sprawdzone. Następnie zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna w terenie. Po wizji lokalnej i skompletowaniu dokumentów sprawa zostanie zakończona wydaniem stosownej decyzji.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

I. Wniosek, opracowany zgodnie z art. 184 ust. 2 – 4 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

II. Załączniki
Zgodnie z art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do wniosku należy dołączyć:
1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym

7. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z póżń zm.). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z póżń zm.)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru osobiście w uzgodnionym terminie, za pośrednictwem poczty lub poprzez gońca.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wg PJ.0142.F-KS-7

Uwaga: Wniosek ma być opracowany zgodnie z art. 184 ust.2 - 4 oraz art. 221 ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Pliki do pobrania

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

O czym należy pamiętać ?
a) Pozwolenie jest wydane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
b) Pozwolenie nie jest wymagane tylko w przypadku emisji niezorganizowanej i niewielkich instalacji, wymienionych enumeratywnie w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U.  z 2010r. Nr 130, poz. 881).
c) Prowadzący instalację, z której emisja zanieczyszczeń nie wymaga pozwolenia, ale mogącej stanowić uciążliwość dla środowiska, powinien zgłosić ją Prezydentowi Miasta Krosna ; wykaz instalacji w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz.880).
d) Prowadzący nowo zbudowaną lub zmodernizowaną instalację, z której emisja wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, powinien je uzyskać przed oddaniem instalacji do użytku .
Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie -  za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Krosna, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Krosna, z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie