PJ.0143.PI-OS-16.2016 Otrzymanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym

 

1. Od czego zacząć

  • W Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Staszica 2, pokój nr 15  wybrać podanie wraz z gotowym drukiem oświadczenia.
  • W Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Lwowskiej 28a, pokój nr 124 uzyskać potwierdzenie istnienia gospodarstwa rolnego w latach, które są objęte oświadczeniem.
  • W Wydziale Spraw Obywatelskich przy ul. Lwowskiej 28 a, pokój nr 107 (Ewidencja Ludności), uzyskać poświadczenie zamieszkiwania na stałe z właścicielami gospodarstwa rolnego.
  • Właściciel gospodarstwa rolnego ma potwierdzić (w formie oświadczenia) fakt pracy na gospodarstwie, zakresu pracy (wykonywane czynności) oraz czasu świadczenia pracy (ciągła, dorywcza, codzienna, okresowa).
  • W przypadku braku potwierdzenia istnienia gospodarstwa rolnego, braku poświadczenia zamieszkiwania z właścicielami gospodarstwa rolnego lub braku potwierdzenia świadczenia pracy, praca oraz okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami przynajmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo. Zeznania świadków mogą być poświadczone w Urzędzie Miasta. Zeznania świadków składa się przed pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. nr 15, w terminie wcześniej uzgodnionym.
  • W oparciu o posiadane dokumenty wypełnić według wzoru wniosek wraz z oświadczeniem i z załącznikami przedłożyć osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Staszica 2, pok. nr 15.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa: zwolnione z opłaty skarbowej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Staszica 2, 38-400 Krosno, pok. nr 15 tel. 13 47 43 626.

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Zaświadczenie wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Oświadczenie musi być podpisane przez składającego w obecności pracownika Wydziału, który dokonuje poświadczenia podpisu w oparciu o dokument tożsamości. Zeznania świadków spisuje się w obecności pracownika Wydziału.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Dokument tożsamości wnioskodawcy i świadków.

7. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310)
  • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 2052)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście w uzgodnionym terminie lub za pośrednictwem poczty (ewentualnie przez upoważnionego gońca), za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

1) wniosek o wydanie poświadczenia oświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wg PJ.0143.F-KS-3.
2) wzór oświadczenia wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym wg PJ.0143.F-KS-3A. 
 

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno ul. Staszica 2, pok. nr 15,
tel. (0-13) 47 43 626.
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Krosna, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Krosna, z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie