Zaświadczenie informujące, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, wydawaną na podstawie inwentaryzacji lasów.

1. Od czego zacząć:

Złożyć wniosek do Urzędu Miasta Krosna według wzoru wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa:  17 zł za zaświadczenie.
Obowiązek zapłaty opłaty od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o jego wydanie. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miasta Krosna w Bank Pekao S.A. 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267.
 

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Referat Ochrony Środowiska, ul. Bieszczadzka 5, II piętro, 38-400 Krosno, tel. 13 47 43 666

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

1) W przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami czas oczekiwania nie będzie dłuższy niż 7 dni.
2) W przypadku opóźnień spowodowanych przez wnioskodawcę lub z przyczyn od nas niezależnych termin ten może się przedłużyć o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.
 

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku zostanie wydane zaświadczenie.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

1)    dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
2)    pełnomocnictwo – w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika.
 

7. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście w uzgodnionym terminie lub za pośrednictwem poczty (ewentualnie przez upoważnionego gońca), za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Wnioskodawcy przysługuje:
Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie od wydanego postanowienia w sprawie odmowy wydania zaświadczenia.
 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie