PJ.0142.PI-GK-1.2014 Dotacje do przyłączy kanalizacji sanitarnej

 

1. Od czego zacząć?

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 lub przy ul. Lwowskiej 28a

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa: zwolnione z opłaty skarbowej 

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Urząd Miasta Krosna
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Staszica 2
pok. nr 14, tel. (0-13) 47 43 640

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest według kolejności daty jego wpływu do Urzędu Miasta Krosna.
Dofinansowanie nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy przez wnioskodawcę.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, zostanie on dokładnie przeanalizowany i sprawdzony. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Komisję, wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie i zaproszony do podpisania umowy.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej,
 • warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne wraz z załącznikiem graficznym – jeżeli stanowi załącznik do warunków technicznych,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, o którym mowa w uchwale,
 • odebrany z wynikiem pozytywnym protokół branżowego odbioru technicznego przyłącza wraz z załącznikami,
 • umowa z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym na odbiór ścieków,
 • komplet rachunków lub faktur VAT wystawionych na wnioskodawcę, które obejmują koszty wybudowania przyłącza kanalizacyjnego, o których mowa w § 7 ust. 1 uchwały,
 • dokumenty wynikające ze stosunków własnościowych, reprezentacji, inne dokumenty, o których mowa w uchwale, w tym dokumenty dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Wnioskodawca prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa oprócz powyższych załączników zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie dotacji celowej:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

7. Podstawa prawna:

Uchwała Nr XI/300/19  Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej

Uchwała Nr XXII/2400/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XI/300/19 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej
 

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru osobiście w uzgodnionym terminie, za pośrednictwem poczty lub poprzez gońca.

9. Wniosek.

Wzór wniosku do pobrania poniżej - PJ.0142.F-GK-1

Pliki do pobrania

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ:

Dotacja może zostać przyznana wyłącznie na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w nieruchomości, stanowiącej miejsce realizacji dotowanego przedsięwzięcia, która zlokalizowana jest w granicach administracyjnych Gminy Miasto Krosno.

O przyznanie dotacji ubiegać mogą się następujące podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe.

Dotacją celową może zostać objęta budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowana od dnia 1 stycznia 2018 r., co stwierdza data odbioru technicznego przyłącza w protokole branżowego odbioru technicznego, którego wynik musi być pozytywny.
Dotacje przyznawane są w danym roku budżetowym pod warunkiem pozytywnego rozpoznania wniosku, który wpłynął do Urzędu Miasta Krosna do dnia 31 października danego roku i może zostać rozpoznany bez jego uzupełnienia po tej dacie. W przypadku wniosku złożonego po 31 października danego roku lub wniosku, który po tej dacie podlega uzupełnieniu, wniosek rozpoznawany jest jako pierwszy w kolejnym roku budżetowym pod warunkiem zabezpieczenia środków na ten cel.
Wysokość dotacji do jednego wybudowanego przyłącza wynosi nie więcej niż 50% sumy kosztów poniesionych na wybudowanie tego przyłącza – z zastrzeżeniem, że maksymalna możliwa do udzielenia kwota dotacji celowej wynosi 4000 zł brutto. Ustala się na potrzeby uchwały, że maksymalną stawką za wybudowanie 1 mb przyłącza jest kwota 175 zł brutto za 1mb przyłącza. W przypadku poniesienia przez Wnioskodawcę kosztów budowy 1 mb przyłącza w wysokości wyższej niż maksymalna stawka, kwota dotacji obliczona zostanie przy uwzględnieniu stawki maksymalnej za 1 mb przyłącza, tj. 175 zł brutto. W przypadku poniesienia przez wnioskodawcę kosztów budowy 1 mb przyłącza w wysokości niższej niż maksymalna stawka, dotacja obliczona zostanie na podstawie faktycznych kosztów budowy 1 mb przyłacza.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję o zasadach przetwarzania Pana/i danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 13 47 43 625, pocztą elektroniczną na adres: um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
4. Odbiorcy danych:
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Miasto Krosno.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pani/Pan:
−    prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
−    prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
−    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
−    prawo do usunięcia danych osobowych,
−    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
−    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie