Wpisanie wyborcy na wniosek do rejestru wyborców PI-SO-5

1. Od czego zacząć

Złożyć wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę Krosno.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Wniosek ii decyzja nie podlegają opłacie skarbowej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Lwowska 28a
pok. 107,I piętro tel. 47 43 107

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie:

W terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku, zapewniając niezwłoczne doręczenie decyzji administracyjnej wnioskodawcy.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po dokonaniu sprawdzenia danych zawartych we wniosku zostanie wydana decyzja o wpisaniu do rejestru wyborców na terenie gminy Krosno lub odmowie wpisania do rejestru. O wpisaniu wyborcy do rejestru niezwłocznie zostanie powiadomiony urząd właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały w celu skreślenia go z rejestru wyborców w tej gminie.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

7. Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 t.j.).
2.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r., poz. 754 t.j.)
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz. U. z 2017r. poz. 1316 t.j ).


 

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście w Urzędzie Miasta Krosna-Wydział Spraw Obywatelskich –  pok. 107 I piętro lub za pośrednictwem poczty.

9. Dodatkowe informacje, o których warto wiedzieć:

Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i Senatu, dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów  i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym.

Wyborcy będący obywatelami polskimi zameldowani na pobyt stały w Krośnie wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu. Wyborcy, którzy zamieszkują na terenie Krosna bez zameldowania na pobyt stały, mogą być wpisani do rejestru wyłącznie na swój pisemny wniosek wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały poza obszarem gminy. Wyborcy zamieszkujący na stałe w Krośnie pod innym adresem, aniżeli ich adres zameldowania stałego mogą być wpisani do rejestru wyborców, pod adresem, faktycznego stałego zamieszkania również wyłącznie na swój wniosek wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

 Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej wpisania do rejestru wyborców przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Krośnie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.

10. Wzory wniosków

Wniosek o wpisanie wyborcy ro rejestru wyborców oraz pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców sa dostępne poniżej:

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału  w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym.

Wyborcy będący obywatelami polskimi zameldowani na pobyt stały w Krośnie wpisywani są  do rejestru wyborców z urzędu. Wyborcy, którzy zamieszkują na terenie Krosna bez zameldowania na pobyt stały, mogą być wpisani do rejestru wyłącznie na swój pisemny wniosek wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały poza obszarem gminy. Wyborcy stale zamieszkali  w Krośnie pod innym adresem, aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały w Krośnie, mogą być wpisani do rejestru wyborców, pod adresem faktycznego stałego zamieszkania również wyłącznie na swój wniosek wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy. W każdym przypadku wniosek powinien zawierać ponadto dane określone w ust.6 Poradnika Interesanta. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców. 

Tryb odwoławczy: 
Od decyzji odmawiającej wpisania do rejestru przysługuje stronie prawo  wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w  Krośnie  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krośnie w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie