WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI LOKALAMI

IMG_6568.jpg [158.28 KB]KRZYSZTOF SMERECKI
NACZELNIK WYDZIAŁU
ul. Staszica 2
e-mail: gk@um.krosno.pl
pokój 26 (I piętro)

 

 


DOROTA RAKOCZY
pokój nr 26 (I piętro)
tel. 13 47 436 65

ZAKRES SPRAW:

 • utrzymanie czystości na zieleńcach,
 • koszenie traw w pasach drogowych ulic oraz na niezagospodarowanych działkach miejskich,
 • odchwaszczanie ciągów pieszych,
 • dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

DOROTA NITKA
pokój nr 26 (I piętro)
tel. 13 47 436 65

ZAKRES SPRAW:

 • planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
 • nadzór nad dworcem i przystankami autobusowymi,
 • udzielanie zgody na korzystanie z dworca autobusowego.

BARTŁOMIEJ BIESZCZAD
pokój nr 26 (I piętro)
tel. 13 47 436 65

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad cmentarzami komunalnymi,
 • wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania,
 • nadzór nad pomnikami i miejscami pamięci,
 • nadzór nad szaletami miejskimi,
 • nadzór nad miejskimi placami zabaw, boiskami sportowymi, siłowniami plenerowymi,
 • zakup, montaż, opróżnianie koszy ulicznych.

NATALIA URAM
pokój nr 27A (poddasze)
tel. 13 47 436 32

ZAKRES SPRAW:

 • bieżące utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych oraz ławek parkowych,
 • nadzór nad utrzymaniem czystości ulic, chodników i parkingów,
 • opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • regulacje stanu prawnego sieci kanalizacji deszczowej.

KRZYSZTOF ZABOROWSKI
pokój nr 28 (poddasze)
tel. 13 47 436 32

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad kanalizacją deszczową,
 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji deszczowej,
 • nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją fontann i studni miejskich,
 • uzgadnianie dokumentacji kanalizacji deszczowej,
 • odbiory przyłączy i sieci kanalizacji deszczowej.

ALEKSANDER SARNECKI
pokój nr 28 (poddasze)
tel. 13 47 436 29

ZAKRES SPRAW:

 • realizacja polityki energetycznej na obszarze miasta,
 • aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej MOF Krosno,
 • obsługa techniczna i merytoryczna działań projektu parasolowego OZE "Czysta Energia" dla mieszkańców Krosna,
 • utrzymanie oświetlenia ulicznego,
 • aktualizacja Planu zaopatrzenia w ciepło i energię.

AGNIESZKA PIOTROWSKA
pokój nr 27 (poddasze)
tel. 13 47 436 29

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad usterkami i awariami w zakresie instalacji kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, pomp ciepła oraz kotłów c.o., projektu parasolowego OZE „Czysta energia”,
 • udział w realizacji polityki energetycznej na obszarze miasta,
 • udział w realizacja zadań wynikających z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.


REFERAT GOSPODAROWANIA ODPADAMI

ARKADIUSZ MULARCZYK
Kierownik Referatu
pokój nr 14 (parter)
tel. 13 47 436 40

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

ANNA DANECKA
pokój nr 14 (parter)
tel. 13 47 436 40

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów,
 • wydawanie zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów,
 • kontrole przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu miasta Krosna.

ANNA GLAZER - FLOREK
pokój nr 14 (parter)
tel. 13 47 436 30

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją porozumień międzygminnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • sprawowanie kontroli nad gospodarką wodno-ściekową w zakresie prawidłowego odprowadzania ścieków do kanalizacji,
 • kontrole podmiotów gospodarczych w zakresie posiadanych umów w zw. z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

KATARZYNA PELCZAR
pokój nr 14 (parter)
tel. 13 47 436 30

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie spraw związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych,
 • nadzór nad funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ul. Białobrzeskiej.

 


IWONA WOŹNIAK
pokój nr 14 (parter)
tel. 13 47 436 30

ZAKRES SPRAW:

 • realizacja działań kontrolnych w zakresie zgodności danych zawartych w deklaracjach ze stanem faktycznym,
 • wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MARZENA GLAZAR
pokój nr 14 (parter)
tel. 13 47 436 20

ZAKRES SPRAW:

 • realizacja działań kontrolnych w zakresie zgodności danych zawartych w deklaracjach ze stanem faktycznym,
 • wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie postępowań w sprawie umorzeń z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

EWA SITEK

pokój nr 14 (parter)
tel. 13 47 436 30

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami (wpłat, zwrotów umorzeń),
 • wystawianie upomnień na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego i windykacyjnego w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

KATARZYNA DZIAMBA-KAWULA
Pokój nr 15 (parter)
tel. 13 47 436 66

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami (podmioty gospodarcze),
 • gospodarka odpadami niebezpiecznymi,
 • inwentaryzacja i usuwania azbestu,
 • edukacja ekologiczna,
 • udostępnianie informacji o środowisku.


REFERAT GOSPODARKI LOKALAMI

MAŁGORZATA STRZĘPEK
Kierownik Referatu Gospodarki Lokalami
ul. Lwowska 28 a
pokój 206 (II piętro)
tel. 13 47 43 120

ZAKRES SPRAW:

 • gospodarowanie zasobem mieszkaniowym miasta,
 • gospodarowanie lokalami użytkowymi miasta,
 • współpraca i nadzór nad działalnością TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie, w zakresie realizacji zadań zarządzania zasobem lokalowym, realizacji polityki mieszkaniowej miasta,
 • sprawy z zakresu realizacji budownictwa czynszowego TBS.

NATALIA GROCHOLSKA
pokój nr 206 (II piętro)
tel. 13 47 431 20

ZAKRES SPRAW:

 • najem lokali użytkowych miasta,
 • współpraca i nadzór nad działalnością TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie, w zakresie zarządzania i utrzymania technicznego zasobu lokalowego miasta,
 • sprawy z zakresu realizacji budownictwa czynszowego TBS, dopłaty do czynszu,
 • nadzór nad nieruchomościami przekazanymi jednostkom pomocniczym do zarządzania i korzystania.

MAGDALENA MAZUR-WÓJCIK
pokój nr 206 (II piętro)
tel. 13 47 431 20

ZAKRES SPRAW:

 • najem lokali mieszkalnych, socjalnych, zamiennych, pomieszczeń tymczasowych,
 • najem socjalny lokali w związku z wyrokami sądowymi o eksmisję,
 • sprawy uregulowania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy,
 • współpraca i nadzór nad działalnością TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie, w zakresie realizacji zadań zarządzania zasobem lokalowym Miasta.


REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

MAŁGORZATA BOCIANOWSKA
Zastępca Naczelnika, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Geolog Miejski

pokój nr 15b (parter)
tel. 13 47 436 56

ZAKRES SPRAW:

 • realizacja zadań z zakresu geologii,
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

PAWEŁ KANDEFER
pokój nr 15 (parter)
tel. 13 47 436 66

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza oraz przyjmowanie zgłoszeń instalacji,
 • udzielanie dotacji do wymiany kotłów.

TOMASZ KOZIOŁ
pokój nr 15 (parter)
tel. 13 47 436 26

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 • sprawy dot. bezdomności zwierząt,
 • sprawy dot. form ochrony przyrody.

AGNIESZKA WOJTOWICZ
pokój nr 15 (parter)
tel. 13 47 436 26

ZAKRES SPRAW:

 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew,
 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 • wydawanie kart wędkarskich,
 • wydawanie zaświadczeń o pracy na gospodarstwie rolnym.

MAGDALENA GALICKA
pokój nr 15 (parter)
tel. 13 47 436 66

ZAKRES SPRAW:

 • utrzymanie zieleni miejskiej,
 • sprawy dot. zieleni na terenach parkowych.

JÓZEFCZYK BERNADETTA
pokój nr 15 (parter)
tel. 13 47 436 26

ZAKRES SPRAW:

 • utrzymanie zieleni miejskiej,
 • sprawy dot. zieleni na terenach parkowych,
 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

MONIKA FIEJDASZ
pokój nr 15 (parter)
tel. 13 47 436 66

ZAKRES SPRAW:

 • edukacja ekologiczna,
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • wydawanie zaświadczeń dot. uproszczonego planu urządzania lasu,
 • udostępnianie informacji o środowisku.

DOM PRZEDPOGRZEBOWY
ul. Wyszyńskiego 21
tel. 781 001 021

BOGUMIŁA ROMANOWSKA
MAŁGORZATA WDOWIARZ

 • obsługa biura administracji cmentarzy komunalnych i domu przedpogrzebowego
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie