WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI LOKALAMI

IMG_1081 (1500x990).jpg [592.25 KB]MAŁGORZATA BOCIANOWSKA
NACZELNIK WYDZIAŁU
GEOLOG MIEJSKI

ul. Bieszczadzka 5
e-mail: os@um.krosno.pl
pokój 206 (II piętro)


ZAKRES SPRAW:

 • realizacja zadań z zakresu geologii,
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

PAWEŁ KANDEFER
pokój nr 215 (II piętro)
tel. 13 47 436 66

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza oraz przyjmowanie zgłoszeń instalacji,
 • udzielanie dotacji do wymiany kotłów,
 • sprawowanie kontroli nad gospodarką wodno-ściekową w zakresie prawidłowego odprowadzania nieczystości ciekłych,
 • udzielanie dotacji na przyłącz do kanalizacji sanitarnej,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych..

MONIKA FIEJDASZ

pokój nr 215 (II piętro)
tel. 13 47 436 66

ZAKRES SPRAW:

 • edukacja ekologiczna,
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • wydawanie zaświadczeń dot. uproszczonego planu urządzania lasu,
 • udostępnianie informacji o środowisku
 • sprawowanie kontroli nad gospodarką wodno-ściekową w zakresie prawidłowego odprowadzania nieczystości ciekłych,
 • udzielanie dotacji na przyłącz do kanalizacji sanitarnej.

TOMASZ KOZIOŁ
pokój nr 214 (II piętro)
tel. 13 47 436 26

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 • sprawy dot. bezdomności zwierząt,
 • sprawy dot. form ochrony przyrody.

AGNIESZKA WOJTOWICZ
pokój nr 214 (II piętro)
tel. 13 47 436 26

ZAKRES SPRAW:

 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew,
 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 • wydawanie kart wędkarskich,
 • wydawanie zaświadczeń o pracy na gospodarstwie rolnym.

MAGDALENA GALICKA
pokój nr 213 (II piętro)
tel. 13 47 436 70

ZAKRES SPRAW:

 • utrzymanie zieleni miejskiej,
 • sprawy dot. zieleni na terenach parkowych.

BERNADETTA JÓZEFCZYK - DZIKI
pokój nr 213 (II piętro)
tel. 13 47 436 70

ZAKRES SPRAW:

 • utrzymanie zieleni miejskiej,
 • sprawy dot. zieleni na terenach parkowych,
 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

REFERAT GOSPODAROWANIA ODPADAMI

ARKADIUSZ MULARCZYK
Zastępca Naczelnika, Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami
pokój nr 205 (II piętro)
tel. 13 47 436 41

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

IWONA WOŹNIAK
pokój nr 201 (II piętro)
tel. 13 47 436 20

ZAKRES SPRAW:

 • realizacja działań kontrolnych w zakresie zgodności danych zawartych w deklaracjach ze stanem faktycznym,
 • wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wydanie indywidualnych kodów do odbioru odpadów.

MARZENA GLAZAR
pokój nr 201 (II piętro)
tel. 13 47 436 20

ZAKRES SPRAW:

 • realizacja działań kontrolnych w zakresie zgodności danych zawartych w deklaracjach ze stanem faktycznym,
 • wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie postępowań w sprawie umorzeń z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wydanie indywidualnych kodów do odbioru odpadów.

MAŁGORZATA ROZENBEIGER
pokój nr 204 (II piętro)
tel. 13 47 436 69

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami (wpłat, zwrotów, umorzeń),
 • wystawianie upomnień na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego i windykacyjnego w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ANNA GLAZER - FLOREK
pokój nr 204 (II piętro)
tel. 13 47 436 69

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją porozumień międzygminnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami (wpłat, zwrotów, umorzeń),
 • wystawianie upomnień na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego i windykacyjnego w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

KATARZYNA DZIAMBA - KAWULA
Pokój nr 201 (II piętro)
tel. 13 47 436 30

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie decyzji i kontrola w zakresie gospodarki odpadami (podmioty gospodarcze),
 • gospodarka odpadami niebezpiecznymi, m.in.przeterminowane leki, baterie, elektrośmieci,
 • inwentaryzacja i usuwania azbestu,
 • edukacja ekologiczna,
 • kontrole podmiotów gospodarczych w zakresie posiadanych umów w zw. z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

ANNA DANECKA
pokój nr 218 (II piętro)
tel. 13 47 436 40

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów,
 • wydawanie zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów,
 • kontrole przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu miasta Krosna.

KATARZYNA PELCZAR
pokój nr 218 (II piętro)
tel. 13 47 436 40

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie spraw związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych,
 • nadzór nad funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ul. Białobrzeskiej,

REFERAT KOMUNALNY

BARTŁOMIEJ BIESZCZAD
Kierownik Referatu Komunalnego
pokój nr 207 (II piętro)
tel. 13 47 436 88

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad cmentarzami komunalnymi,
 • wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania,
 • nadzór nad pomnikami i miejscami pamięci,
 • nadzór nad szaletami miejskimi,
 • nadzór nad miejskimi placami zabaw, boiskami sportowymi, siłowniami plenerowymi,
 • zakup, montaż, opróżnianie koszy ulicznych.

DOROTA RAKOCZY
pokój nr 216 (II piętro)
tel. 13 47 436 65

ZAKRES SPRAW:

 • utrzymanie czystości na zieleńcach,
 • koszenie traw w pasach drogowych ulic oraz na niezagospodarowanych działkach miejskich,
 • odchwaszczanie ciągów pieszych,
 • dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

DOROTA NITKA
pokój nr 216 (II piętro)
tel. 13 47 436 65

ZAKRES SPRAW:

 • planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
 • nadzór nad dworcem i przystankami autobusowymi,
 • udzielanie zgody na korzystanie z dworca autobusowego.

NATALIA URAM
pokój nr 212 (II piętro)
tel. 13 47 436 32

ZAKRES SPRAW:

 • bieżące utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych oraz ławek parkowych,
 • opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • regulacje stanu prawnego sieci kanalizacji deszczowej.

KRZYSZTOF ZABOROWSKI
pokój nr 212 (II piętro)
tel. 13 47 436 32

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad kanalizacją deszczową,
 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji deszczowej,
 • nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją fontann i studni miejskich,
 • uzgadnianie dokumentacji kanalizacji deszczowej,
 • odbiory przyłączy i sieci kanalizacji deszczowej.

WIELOOSOBOWE STANOWISKO ENERGETYKA MIEJSKIEGO

ALEKSANDER SARNECKI
ENERGETYK MIEJSKI
pokój nr 217 (II piętro)
tel. 13 47 436 29

ZAKRES SPRAW:

 • realizacja polityki energetycznej na obszarze miasta,
 • aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej MOF Krosno,
 • utrzymanie oświetlenia ulicznego,
 • aktualizacja Planu zaopatrzenia w ciepło i energię.

GRZEGORZ DŁUGOSZ
pokój nr 209 (II piętro)
tel. 13 47 436 29

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad usterkami i awariami w zakresie instalacji kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, pomp ciepła oraz kotłów c.o., projektu parasolowego OZE „Czysta energia”,
 • udział w realizacji polityki energetycznej na obszarze miasta,
 • udział w realizacja zadań wynikających z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

KAMIL WRÓBLEWSKI
pokój nr 209 (II piętro)
tel. 13 47 436 29

ZAKRES SPRAW:

 • udział w realizacji polityki energetycznej na obszarze miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z wypłatą wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych,
 • prowadzenie spraw związanych z udziałem miasta w grupie zakupowej dostaw energii elektrycznej i gazu,
 • udział w prowadzeniu bazy zarządzania energią.

YULIIA KOSHYLKA
pokój nr 209 (II piętro)
tel. 13 47 436 29

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie bazy zarządzania energią w obiektach publicznych,
 • wykonywanie zadań wynikających z udziału miasta w grupie zakupowej dostaw energii elektrycznej i gazu,
 • udział w realizacji polityki energetycznej na obszarze miasta,
 • nadzór nad utrzymaniem czystości ulic, chodników i parkingów.

REFERAT GOSPODARKI LOKALAMI

MAŁGORZATA STRZĘPEK
Kierownik Referatu Gospodarki Lokalami
pokój 211 (II piętro)
tel. 13 47 43 120

ZAKRES SPRAW:

 • gospodarowanie zasobem mieszkaniowym miasta,
 • gospodarowanie lokalami użytkowymi miasta,
 • współpraca i nadzór nad działalnością TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie, w zakresie realizacji zadań zarządzania zasobem lokalowym, realizacji polityki mieszkaniowej miasta,
 • sprawy z zakresu realizacji budownictwa czynszowego TBS.

NATALIA GROCHOLSKA
pokój nr 210 (II piętro)
tel. 13 47 431 20

ZAKRES SPRAW:

 • najem lokali użytkowych miasta,
 • współpraca i nadzór nad działalnością TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie, w zakresie zarządzania i utrzymania technicznego zasobu lokalowego miasta,
 • sprawy z zakresu realizacji budownictwa czynszowego TBS, dopłaty do czynszu,
 • nadzór nad nieruchomościami przekazanymi jednostkom pomocniczym do zarządzania i korzystania.

MAGDALENA MAZUR - WÓJCIK
pokój nr 210 (II piętro)
tel. 13 47 431 20

ZAKRES SPRAW:

 • najem lokali mieszkalnych, socjalnych, zamiennych, pomieszczeń tymczasowych,
 • najem socjalny lokali w związku z wyrokami sądowymi o eksmisję,
 • sprawy uregulowania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy,
 • współpraca i nadzór nad działalnością TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie, w zakresie realizacji zadań zarządzania zasobem lokalowym Miasta.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie