WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI LOKALAMI

IMG_1081 (1500x990).jpg [592.25 KB]MAŁGORZATA BOCIANOWSKA
NACZELNIK WYDZIAŁU
GEOLOG MIEJSKI

ul. Bieszczadzka 5
e-mail: os@um.krosno.pl
pokój 206 (II piętro)


ZAKRES SPRAW:

 • realizacja zadań z zakresu geologii,
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

PAWEŁ KANDEFER
pokój nr 215 (II piętro)
tel. 13 47 436 66

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza oraz przyjmowanie zgłoszeń instalacji,
 • udzielanie dotacji do wymiany kotłów,
 • sprawowanie kontroli nad gospodarką wodno-ściekową w zakresie prawidłowego odprowadzania nieczystości ciekłych,
 • udzielanie dotacji na przyłącz do kanalizacji sanitarnej,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych..

MONIKA FIEJDASZ

pokój nr 215 (II piętro)
tel. 13 47 436 66

ZAKRES SPRAW:

 • edukacja ekologiczna,
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • udostępnianie informacji o środowisku
 • sprawowanie kontroli nad gospodarką wodno-ściekową w zakresie prawidłowego odprowadzania nieczystości ciekłych,
 • udzielanie dotacji na przyłącz do kanalizacji sanitarnej.

TOMASZ KOZIOŁ
pokój nr 214 (II piętro)
tel. 13 47 436 26

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 • sprawy dot. bezdomności zwierząt,
 • sprawy dot. form ochrony przyrody.

AGNIESZKA WOJTOWICZ
pokój nr 214 (II piętro)
tel. 13 47 436 26

ZAKRES SPRAW:

 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew,
 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 • wydawanie kart wędkarskich,
 • wydawanie zaświadczeń o pracy na gospodarstwie rolnym,
 • wydawanie zaświadczeń dot. uproszczonego planu urządzania lasu.

MAGDALENA GALICKA
pokój nr 213 (II piętro)
tel. 13 47 436 70

ZAKRES SPRAW:

 • utrzymanie zieleni miejskiej,
 • sprawy dot. zieleni na terenach parkowych.

BERNADETTA JÓZEFCZYK - DZIKI
pokój nr 213 (II piętro)
tel. 13 47 436 70

ZAKRES SPRAW:

 • utrzymanie zieleni miejskiej,
 • sprawy dot. zieleni na terenach parkowych,
 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

REFERAT GOSPODAROWANIA ODPADAMI

ARKADIUSZ MULARCZYK
Zastępca Naczelnika, Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami
pokój nr 205 (II piętro)
tel. 13 47 436 41

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

IWONA WOŹNIAK
pokój nr 201 (II piętro)
tel. 13 47 436 20

ZAKRES SPRAW:

 • realizacja działań kontrolnych w zakresie zgodności danych zawartych w deklaracjach ze stanem faktycznym,
 • wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wydanie indywidualnych kodów do odbioru odpadów.

MARZENA GLAZAR
pokój nr 201 (II piętro)
tel. 13 47 436 20

ZAKRES SPRAW:

 • realizacja działań kontrolnych w zakresie zgodności danych zawartych w deklaracjach ze stanem faktycznym,
 • wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie postępowań w sprawie umorzeń z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wydanie indywidualnych kodów do odbioru odpadów.

MAŁGORZATA ROZENBEIGER
pokój nr 204 (II piętro)
tel. 13 47 436 69

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami (wpłat, zwrotów, umorzeń),
 • wystawianie upomnień na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego i windykacyjnego w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ANNA GLAZER - FLOREK
pokój nr 204 (II piętro)
tel. 13 47 436 69

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją porozumień międzygminnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami (wpłat, zwrotów, umorzeń),
 • wystawianie upomnień na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego i windykacyjnego w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

KATARZYNA DZIAMBA - KAWULA
Pokój nr 201 (II piętro)
tel. 13 47 436 30

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie decyzji i kontrola w zakresie gospodarki odpadami (podmioty gospodarcze),
 • gospodarka odpadami niebezpiecznymi, m.in.przeterminowane leki, baterie, elektrośmieci,
 • inwentaryzacja i usuwania azbestu,
 • edukacja ekologiczna,
 • kontrole podmiotów gospodarczych w zakresie posiadanych umów w zw. z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

ANNA DANECKA
pokój nr 218 (II piętro)
tel. 13 47 436 40

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów,
 • wydawanie zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów,
 • kontrole przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu miasta Krosna.

KATARZYNA PELCZAR
pokój nr 218 (II piętro)
tel. 13 47 436 40

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie spraw związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych,
 • nadzór nad funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ul. Białobrzeskiej,

REFERAT KOMUNALNY

DOROTA RAKOCZY
pokój nr 216 (II piętro)
tel. 13 47 436 65

ZAKRES SPRAW:

 • utrzymanie czystości na zieleńcach,
 • koszenie traw w pasach drogowych ulic oraz na niezagospodarowanych działkach miejskich,
 • odchwaszczanie ciągów pieszych,
 • dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

DOROTA NITKA
pokój nr 216 (II piętro)
tel. 13 47 436 65

ZAKRES SPRAW:

 • planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
 • nadzór nad dworcem i przystankami autobusowymi,
 • udzielanie zgody na korzystanie z dworca autobusowego.

NATALIA URAM
pokój nr 212 (II piętro)
tel. 13 47 436 32

ZAKRES SPRAW:

 • bieżące utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych oraz ławek parkowych,
 • opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • regulacje stanu prawnego sieci kanalizacji deszczowej.

KRZYSZTOF ZABOROWSKI
pokój nr 212 (II piętro)
tel. 13 47 436 32

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad kanalizacją deszczową,
 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji deszczowej,
 • nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją fontann i studni miejskich,
 • uzgadnianie dokumentacji kanalizacji deszczowej,
 • odbiory przyłączy i sieci kanalizacji deszczowej.

WIELOOSOBOWE STANOWISKO ENERGETYKA MIEJSKIEGO

ALEKSANDER SARNECKI
ENERGETYK MIEJSKI
pokój nr 217 (II piętro)
tel. 13 47 436 29

ZAKRES SPRAW:

 • realizacja polityki energetycznej na obszarze miasta,
 • aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej MOF Krosno,
 • utrzymanie oświetlenia ulicznego,
 • aktualizacja Planu zaopatrzenia w ciepło i energię.

GRZEGORZ DŁUGOSZ
pokój nr 209 (II piętro)
tel. 13 47 436 42

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad usterkami i awariami w zakresie instalacji kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, pomp ciepła oraz kotłów c.o., projektu parasolowego OZE „Czysta energia”,
 • udział w realizacji polityki energetycznej na obszarze miasta,
 • udział w realizacji zadań wynikających z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

KAMIL WRÓBLEWSKI
pokój nr 209 (II piętro)
tel. 13 47 436 42

ZAKRES SPRAW:

 • udział w realizacji polityki energetycznej na obszarze miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z wypłatą wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych,
 • prowadzenie spraw związanych z udziałem miasta w grupie zakupowej dostaw energii elektrycznej i gazu,
 • prowadzenie bazy zarządzania energią w obiektach publicznych.

YULIIA KOSHYLKA
pokój nr 209 (II piętro)
tel. 13 47 436 29

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad szaletami miejskimi,
 • nadzór nad miejskimi placami zabaw, boiskami sportowymi, siłowniami plenerowymi,
 • zakup, montaż, opróżnianie koszy ulicznych,
 • nadzór nad utrzymaniem czystości ulic, chodników i parkingów,
 • prowadzenie spraw związanych z cmentarzami komunalnymi,
 • prowadzenie spraw związanych z pomnikami i miejscami pamięci.

REFERAT GOSPODARKI LOKALAMI

MAŁGORZATA STRZĘPEK
Kierownik Referatu Gospodarki Lokalami
pokój 211 (II piętro)
tel. 13 47 43 120

ZAKRES SPRAW:

 • gospodarowanie zasobem mieszkaniowym miasta,
 • gospodarowanie lokalami użytkowymi miasta,
 • współpraca i nadzór nad działalnością TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie, w zakresie realizacji zadań zarządzania zasobem lokalowym, realizacji polityki mieszkaniowej miasta,
 • sprawy z zakresu realizacji budownictwa czynszowego TBS.

NATALIA GROCHOLSKA
pokój nr 210 (II piętro)
tel. 13 47 431 20

ZAKRES SPRAW:

 • najem lokali użytkowych miasta,
 • współpraca i nadzór nad działalnością TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie, w zakresie zarządzania i utrzymania technicznego zasobu lokalowego miasta,
 • sprawy z zakresu realizacji budownictwa czynszowego TBS, dopłaty do czynszu,
 • nadzór nad nieruchomościami przekazanymi jednostkom pomocniczym do zarządzania i korzystania.

MAGDALENA MAZUR - WÓJCIK
pokój nr 210 (II piętro)
tel. 13 47 431 20

ZAKRES SPRAW:

 • najem lokali mieszkalnych, socjalnych, zamiennych, pomieszczeń tymczasowych,
 • najem socjalny lokali w związku z wyrokami sądowymi o eksmisję,
 • sprawy uregulowania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy,
 • współpraca i nadzór nad działalnością TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie, w zakresie realizacji zadań zarządzania zasobem lokalowym Miasta.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie