WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

A. Bąk_20210818084755.jpg [125.95 KB] ANNA BĄK
 NACZELNIK WYDZIAŁU

 ul. Lwowska 28 A
 e-mail: bak.anna@um.krosno.pl
 pokój 126 (I piętro)

 

 

 


JADWIGA NOWAK
Koordynator ds. gospodarki nieruchomościami
pokój nr 118 (I piętro)

tel. 13 47 431 18

ZAKRES SPRAW:

 • zbywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Krosno i Skarbu Państwa,
 • obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 • utrzymanie zasobu nieruchomości,
 • sprawozdawczość finansowo-rzeczowa w zakresie zasobów nieruchomości.

BOGDAN MOKRZYCKI
Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
pokój nr 113A (I piętro)
tel. 13 47 431 15

ZAKRES SPRAW:

 • organizowanie przetargów na obsługę geodezyjną UM,
 • uzgadnianie szczegółowych warunków wykonywania prac geodezyjnych,
 • weryfikacja i przyjmowanie operatów technicznych sporządzonych w wyniku prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik),
 • kontrola i zatwierdzanie zawiadomień o prowadzeniu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków (egib),
 • udzielanie informacji dotyczących pzgik oraz egib w zakresie: prowadzenia, dokonywania zmian, udostępniania materiałów aktualnych i archiwalnych, ogólnych zasad wykonywania prac geodezyjnych.

ANNA GĘBALA
pokój nr 124 (I piętro)

tel. 13 47 431 24

ZAKRES SPRAW:

 • ewidencja gruntów - wprowadzanie zmian w części opisowej operatu ewidencji gruntów,
 • numeracja porządkowa nieruchomości,
 • nazewnictwo ulic, placów i obiektów infrastruktury miejskiej,
 • prowadzenie rejestru cen nieruchomości i wydawanie raportów.

MAGDALENA BUCZEK
pokój nr 123 (I piętro)

tel. 13 47 431 23

ZAKRES SPRAW:

 • ewidencja gruntów - wprowadzanie zmian w części opisowej operatu ewidencji gruntów,
 • regulacja stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa i Gminy Krosno,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących stanów prawnych nieruchomości,
 • sporządzanie wykazów synchronizacyjnych,
 • sporządzanie wniosków do ksiąg wieczystych,
 • klasyfikacja gleboznawcza gruntów.

MATEUSZ NOWAK
pokój nr 124 (I piętro)

tel. 13 47 431 24

ZAKRES SPRAW:

 • ewidencja gruntów - wprowadzanie zmian w części opisowej operatu ewidencji gruntów,
 • podziały nieruchomości, 
 • scalenia i podziały nieruchomości,
 • przygotowywanie projektów uchwał związanych z prowadzonym postępowaniem scaleniowym oraz przygotowywanie protokołów i dokumentów niezbędnych do zawarcia umów notarialnych
 • prowadzenie postępowań dotyczących użytków gruntowych.

MAŁGORZATA KRĘŻAŁEK
pokój nr 125 (I piętro)

tel. 13 47 431 25

ZAKRES SPRAW:

Ochrona gruntów rolnych, w tym;

 • wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, naliczanie opłat, sprawozdawczość,
 • wykonywanie prawa pierwokupu,
 • dzierżawy gruntu pod reklamy - leżącego poza pasem drogowym.

MACIEJ PELCZAR
pokój nr 113 (I piętro)

tel. 13 47 431 14

ZAKRES SPRAW:

Prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Prowadzenie spraw związanych z obsługą wykonawców geodezyjnych w tym:

 • prowadzenie elektronicznego rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • przygotowywanie i udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego do zgłoszonej pracy geodezyjnej oraz naliczanie opłat,
 • kontrola wstępna dokumentacji geodezyjnej,
 • prowadzenie elektronicznego rejestru operatów technicznych (Identyfikator ewidencyjny materiału w zasobie),
 • archiwizacja operatów technicznych przyjętych do zasobu w archiwum wydziałowym,
 • prowadzenie bazy osnów geodezyjnych,

Prowadzenie spraw z zakresu Systemu Informacji o Terenie.


JOANNA PERKINS
pokój nr 113 (I piętro)

tel. 13 47 431 14

ZAKRES SPRAW:
Prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w tym:

 • obsługa stron w zakresie udostępniania i poświadczania kopii materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w postaci map, wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wykazów zmian gruntowych oraz informacji z operatu ewidencyjnego, w tym także informacji dla organów podatkowych, urzędów skarbowych, organów ścigania, sądów, komorników sądowych i skarbowych
 • sporządzania i podpisywania licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów z zasobu,
 • ochrona znaków geodezyjnych, w tym przyjmowanie od wykonawców informacji o zniszczonych znakach i potrzebach wykonania częściowego odnowienia osnowy.

LUCYNA WALSKA
pokój nr 114 a (I piętro)

tel. 13 47 431 28

ZAKRES SPRAW:

 • wprowadzanie zmian przedmiotowych do bazy Ewidencji Gruntów i Budynków,
 • tworzenie opracowań graficznych i map na podstawie baz danych,
 • prowadzenie Państwowego Rejestru Granic,
 • wydawanie danych dla urzędów i jednostek organizacyjnych.

SŁAWOMIR PORADYŁO
pokój nr 114 a (I piętro)

tel. 13 47 431 28

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • kooperacja elektroniczna z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego,
 • bieżąca aktualizacja bazy danych (BDOT; GESUT; EGiB).

MAREK KSIĄŻKO
Przewodniczący zespołu koordynującego usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu
pokój nr 114 (I piętro)
tel. 13 47 431 13

ZAKRES SPRAW:

 • sprawy z zakresu koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

WOJCIECH OCHOTNICKI
Zastępca przewodniczącego zespołu koordynującego usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu
pokój nr 114 (I piętro)
tel. 13 47 431 27

ZAKRES SPRAW:

 • sprawy z zakresu koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • udzielanie zgód na zajęcie nieruchomości Gminy Krosno i Skarbu Państwa w celu usytuowania urządzeń uzbrojenia terenu,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji o ograniczeniu korzystania z nieruchomości poprzez udzielanie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie urządzeń uzbrojenia terenu,
 • przygotowywanie decyzji o wysokości odszkodowania za zajęte nieruchomości.

EWELINA MICHALAK
pokój nr 117 (I piętro)
tel. 13 47 431 17

ZAKRES SPRAW:

Gospodarowanie zasobem nieruchomości Gminy Miasto Krosno oraz Skarbu Państwa:

 • nabywanie nieruchomości poprzez wykup, zamianę, zrzeczenie, darowiznę, 
 • odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (w trybie ZRID),
 • sprawozdawczość finansowo-rzeczowa w zakresie zasobów nieruchomości.

JOANNA DUBIEL
pokój nr 117 (I piętro)

tel. 13 47 431 17

ZAKRES SPRAW:

Gospodarowanie Zasobem Nieruchomości Gminy Krosno i Skarbu Państwa w zakresie:

 • sprzedaży nieruchomości lokalowych,
 • dzierżawa, najem, użyczenie nieruchomości (organizowanie przetargów, przygotowywanie umów, naliczanie opłat, aktualizacja opłat).

ALEKSANDRA PUCHALIK
pokój nr 117 (I piętro)

tel. 13 47 431 17

ZAKRES SPRAW:

 • trwałego zarządu nieruchomościami Gminy Krosno i Skarbu Państwa,
 • dotyczących nieruchomości przekazanych w użytkowanie dla rodzinnych ogrodów działkowych,
 • regulacji stanów prawnych nieruchomości przekazanych do spółdzielni mieszkaniowych,
 • numeracja porządkowa nieruchomości.

MAGDALENA DŁUGOSZ
pokój nr 116 (I piętro)

tel. 13 47 431 16

ZAKRES SPRAW:

 • naliczanie i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
 • bonifikaty w opłatach za użytkowanie wieczyste,
 • przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wywłaszczanie nieruchomości,
 • zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 • wydawanie zaświadczeń w sprawie wykreślenia z ksiąg wieczystych wpisów o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego.

KONRAD KOCZELA
pokój nr 119 (I piętro)

tel. 13 47 431 19

ZAKRES SPRAW:

 • nabywanie na rzecz gminy nieruchomości na wniosek zainteresowanych i z inicjatywy gminy,

Sprawy z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID) w tym:

 • zlecanie podziałów nieruchomości pod realizacje dróg (ZRID),
 • wydawanie decyzji odszkodowawczych,
 • wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

MARCIN WERON
pokój nr 127 (II piętro)

tel. 13 47 432 27

ZAKRES SPRAW:

 • administracja witryną WebEwid,
 • zakładanie kont w witrynie WebEwid, w portalach rzeczoznawcy, geodety czy komornika.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie