STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KROSNA NA LATA 2014 - 2022 
przyjęta uchwałą Nr LXIV/1470/14 Rady Miasta Krosna z dnia 7 listopada 2014 r.

Strategia jest podstawowym narzędziem usprawniającym proces zarządzania rozwojem Krosna. W świetle poczynionych założeń w pracach nad Strategią, jej zapisy mają być realne i możliwe do wdrożenia. Do głównych funkcji niniejszej Strategii należy zaliczyć:

  • przyciąganie podmiotów zewnętrznych kreujących nowe miejsca pracy;
  • integrowanie różnych funkcji i działalności w spójny proces rozwoju miasta;
  • wyzwalanie nowych funkcji decydujących o rozwoju gospodarczym miasta;
  • kreowanie obszaru działania dla podmiotów lokalnych;
  • sprawne wykorzystywanie zewnętrznych środków, w tym szczególnie środków unijnych dostępnych w obecnym horyzoncie programowania.

 

Dokument określa następującą wizję Krosna w 2022 r. :

Krosno jest miastem inteligentnym, dbającym o jakość życia mieszkańców poprzez rozwój innowacyjnej gospodarki, edukacji, kultury z poszanowaniem środowiska.

 

Wizja odwołuje się do pojęcia „inteligentnego miasta”, którego wyznacznikami są przede wszystkim:

  • stosowanie innowacyjnych rozwiązań, w tym technologii informacyjno- komunikacyjnych do zarządzania szeroko pojętą infrastrukturą miejską w celu maksymalizacji jej wydajności,
  • stosowanie nowoczesnych rozwiązań transportowych ukierunkowanych na ułatwianie mobilności,
  • wysoka efektywność energetyczna, wykorzystywanie energii odnawialnych, czyste środowisko,
  • kreatywni mieszkańcy posiadający szeroki dostęp do wiedzy i wysoką zdolność jej wykorzystywania,
  • partycypacyjny model zarządzania miastem (szeroki udział społeczeństwa), wysoka sprawność zarządzania.

 

Strategia określa najważniejsze cele, priorytety i kierunki działań w ramach trzech obszarów strategicznych: KONKURENCYJNA GOSPODARKA, KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY, PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie