448014273.jpg
23.07.2020

Poszukiwani partnerzy społeczni do wspólnej realizacji projektu. Otwarty nabór wniosków

Prezydent Krosna Piotr Przytocki zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, stowarzyszenia przedsiębiorców oraz spółdzielnie mieszkaniowe do udziału w naborze na partnerów projektu pn. „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy=KROSNO”. Projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie z Funduszy Norweskich. Zgłoszenia wraz z propozycjami zintegrowanych, kompleksowych przedsięwzięć można składać do 6 sierpnia 2020 r. do godz. 10:00. Szkolenie dotyczące przygotowania wniosków odbędzie się 28 lipca br. o godz. 16:00 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

 

Informacje o naborze

Ogłoszenie o naborze, wraz z regulaminem oraz obowiązującym formularzem znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej:

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

Nabór organizowany jest w związku z opracowywanym projektem pn. „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy=KROSNO”, który zostanie złożony w konkursie o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

Projekt jest wieloaspektowy, integruje różne obszary działalności miasta w celu kompleksowej poprawy jakości życia w Krośnie oraz lepszego dostosowania administracji samorządowej do potrzeb obywateli. 

 

Serdecznie zapraszam organizacje prowadzące działalność na terenie Krosna do udziału w naborze i zgłaszania własnych, oddolnych inicjatyw, które miasto będzie wspierać. Jestem przekonany, że dzięki połączeniu sił i zasobów uzyskamy wartość dodaną w postaci lepszej jakości realizowanych przedsięwzięć oraz jak najlepszego dopasowania ich do potrzeb mieszkańców – mówi prezydent Piotr Przytocki. 

 

Na czym polega partnerstwo w projekcie?

Organizacje, które zostaną wybrane jako partnerzy miasta, będą pełniły bardzo ważną rolę w przygotowaniu oraz realizacji projektu. Bezpośrednio po wyborze partnerów odbędą się intensywne warsztaty projektowe - wspólne doprecyzowanie szczegółów dotyczących proponowanego przedsięwzięcia oraz przygotowanie szczegółowej fiszy projektowej, zgodnie z wymogami naboru wniosków o dofinansowanie – informuje zastępca prezydenta dr Tomasz Soliński. – Partnerzy społeczni będą w pełni odpowiedzialni za prawidłową realizację zakresu rzeczowego, który zostanie im powierzony. W przypadku uzyskania dofinansowania, współpraca zostanie uregulowana w umowach partnerskich – dodaje zastępca prezydenta. 

 

Nie ma wymogu wniesienia wkładu finansowego przez partnerów – projekt ubiega się o dofinansowanie z Funduszy Norweskich w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych.

 

Kto może być partnerem?

Poszukiwani partnerzy to organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, stowarzyszenia przedsiębiorców, spółdzielnie mieszkaniowe, prowadzące działalność na terenie Krosna.

Partner musi być podmiotem niezależnym od miasta i nie może należeć do sektora przedsiębiorstw. 

 

W jakich obszarach poszukujemy partnerów?

Od partnerów oczekujemy realizacji przedsięwzięć w obszarach: środowiskowym, społecznym, gospodarczym, kulturowym i przestrzennym. Szczegóły, w tym przykładowe typy projektów zostały opisane w regulaminie naboru. Można zaproponować przedsięwzięcia bardzo różnorodne, od kompleksowych działań przyczyniających się do ożywienia Starego Miasta, poprzez edukację przyrodniczą, ekologiczną, edukację regionalną i lokalną budującą patriotyzm lokalny, kampanie społeczno – edukacyjne promujące kształcenie w kierunkach technicznych, innowacyjne projekty wspierające partycypację społeczną i włączenie mieszkańców w proces współdecydowania o kierunkach rozwoju, po działania realizujące politykę senioralną i integrację mieszkańców.

 

Na co zwrócić szczególną uwagę przygotowując zgłoszenie?

Zgłaszane propozycje przedsięwzięć powinny w sposób zintegrowany i wielowymiarowy wpływać na rozwiązywanie problemów rozwojowych miasta, angażować lokalną społeczność oraz przyczyniać się do wytyczenia nowej ścieżki rozwoju Krosna.

Przedsięwzięcia zintegrowane to takie, które łączą w sobie różne działania z kilku dziedzin, kompleksowo wpływają na rozwiązywanie zidentyfikowanego problemu.

Każda propozycja powinna ponadto spełniać standardy dostępności - przyczyniać się do poprawy jakości życia  wszystkich mieszkańców  miasta,  w  tym  grup  o  szczególnych  potrzebach  i  zagrożonych  wykluczeniem społecznym (np. osób z niepełnosprawnościami).

 

Osoby lub zespoły reprezentujące partnerów społecznych zainteresowanych udziałem w naborze zapraszamy do udziału w szkoleniu, które odbędzie się we wtorek, 28 lipca 2020 r. w godz. 16:00 – 19:00 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Poprowadzą je doradcy ze Związku Miast Polskich, z którymi współpracujemy w procesie opracowania projektu. 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie