Raport z konsultacji sierpień 2020

 

Raport z konsultacji społecznych zaktualizowanego projektu Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 

Treść raportu dostępna jest pod linkiem:

https://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-423-28860

 

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu

 

 

RI.042.55.7.2020.G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Krosno, dnia 30.07.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KROSNA

z dnia 30 lipca 2020 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”

 

 W oparciu o art. 47 i 57 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471). Prezydent Miasta Krosna podaje do publicznej wiadomości decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn.: Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023.

Zgodnie z art. 47 ww. ustawy  Prezydent Miasta Krosna w dniu 08.07.2020 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu
pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”.

Pismem z dnia 27 lipca 2020 r. znak: WOOŚ.410.1.14.2020.AP.4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna.

 

Sprawozdanie z realizacji założeń Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023

W dniu 30.03.2020 r. Prezydent Miasta Krosna zatwierdził sprawozdanie za 2019 r. z realizacji założeń Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023.

Sprawozdanie - link.

Aktualizacja Programu Rewitalizacji wpisana ponownie do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego

Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 został zaktualizowany i poddany ponownej weryfikacji formalno-merytorycznej dokonanej przez Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Aktualizacja dokumentu została pozytywnie zweryfikowana i zgodnie z Uchwałą nr  95/2266/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wpisania projektu programu rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego, została wpisana do wymienionego wykazu. 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna z dnia 3 września 2019 r.

RI.042.55.3.2019.G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Krosno, dnia 03.09.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KROSNA

z dnia 3 września 2019 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”

 

 W oparciu o art. 47 i 57 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z    2018    r.    poz. 2081,   z   2019   r. poz. 630.) Prezydent Miasta Krosna podaje do publicznej wiadomości decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn.: Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023.

Zgodnie z art. 47 ww. ustawy  Prezydent Miasta Krosna w dniu 29.07.2019 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”.

Pismem z dnia 28 sierpnia 2019 r. znak: WOOŚ.410.1.33.2019.AP.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna.

Raport z konstulacji społecznych

 

Raport z konstulacji społecznych zaktualizowanego projektu Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 znajduje się w załączniku.

Konsultacje społeczne aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023

RI.041.55.3.2019.G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Krosno, dnia 29.07.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA KROSNA

 

działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 506), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 511) oraz zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna, oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Prezydent Miasta Krosna

zaprasza  do udziału w konsultacjach społecznych projektu zaktualizowanego

„Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”

w dniach od 29.07.2019 r. do 19.08.2019 r.

 

Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 to dokument, w którym została przedstawiona diagnoza społeczno-gospodarcza Miasta Krosna, na podstawie której wyznaczono tzw. obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji. W dokumencie umieszczono również projekty, których realizacja ma się przyczynić do rewitalizacji wyznaczonych obszarów.

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Krosna, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych w proces tworzenia „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji.

Projekt „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” jest dostępny:

- na stronie internetowej https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl./

- na stronie internetowej www.krosno.pl w zakładce „Dla Mieszkańców” – „Program Rewitalizacji Miasta”: http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/program-rewitalizacji-miasta/konsultacje-spoleczne/

- w Biuletynie Informacji Publicznej:   http://www.bip.umkrosno.pl/

 - do wglądu - w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a (Biuro Obsługi Klienta)

W dniach od 29.07.2019 r. do 19.08.2019 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać opinie, uwagi i wnioski do projektu „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023” wypełniając zamieszczony poniżej formularz konsultacyjny.

Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać do Urzędu Miasta Krosna:

- pocztą elektroniczną na adres: rewitalizuj@um.krosno.pl,

 - osobiście pod adresem Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,

 - w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Programu Rewitalizacji”.

 

Ponadto opinie, uwagi i wnioski będzie można złożyć ustnie do protokołu podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 12.08.2019 r. w godz. od 15.00 do 16.30 w sali konferencyjnej nr 330, ul. Lwowskiej 28a (III piętro). 

Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosna odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, p. 304, tel. 13 47 43 304, e-mail: rewitalizuj@um.krosno.pl.

Zgłoszone opinie, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą uwzględniane. Pozostałe opinie, uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krosna przed ostatecznym przyjęciem dokumentów.

W terminie do 14 dni od zakończenia konsultacji na stronach internetowych zostanie opublikowany raport z konsultacji.

 

Prezydent Miasta Krosna

Załączniki:

1.Formularz konsultacyjny                                                           

2. Zaktualizowany projekt Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023            

 

Sprawozdanie z realizacji założeń Programu Rewitalizacji Mista Krosna na lata 2016-2023

 Sprawozdanie z realizacji założeń Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 za lata od 2016 do 2018 roku znajduje się w załączniku.

 

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z realizacji założeń Programu Rewitalizacji Mista Krosna na lata 2016-2023

 Sprawozdanie z realizacji założeń Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 za lata od 2016 do 2018 roku znajduje się w załączniku.

 

Pliki do pobrania

Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa podkarpackiego

 

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym prowadzi wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów. Zgodnie z uchwałą nr 469/9969/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11.09.2018 r. Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa Podkarpackiego.

 

 

 

https://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/rewitalizacja/5435-wykaz-programow-rewitalizacji-wojewodztwa-podkarpackiego

 

 

 

Uchwała Nr LIX/1344/18 Rady Miasta Krosna