pieczęć konkurs dyrektora
03.02.2021

Prezydent Miasta Krosna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora szkoły/zespołu szkół

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora:

 1. Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie, ul. Marii Konopnickiej 5;
 2. Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie,
  ul. Bohaterów Westerplatte 20.

Prezydent Miasta Krosna
dnia 2 lutego 2021 r.
ogłasza konkurs

NA STANOWISKO DYREKTORA:

1. Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie, ul. Marii Konopnickiej 5;

2. Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie,
ul. Bohaterów Westerplatte 20.

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597 z późn. zm.).

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz.U. poz. 1587 z późn. zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,  
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
  c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  a) imię (imiona) i nazwisko,
  b) datę i miejsce urodzenia,
  c) obywatelstwo,
  d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt 2: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 6. w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
  - dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa
  w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r.
  poz. 1480 z późn. zm.), lub
  - dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
  - dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia /orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydanego przez lekarza uprawnionego do badań z zakresu medycyny pracy nie później niż na miesiąc przed złożeniem oferty,
 8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.),
 11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn.zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
 15. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

3. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, 38 – 400 Krosno w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu oraz adresem zwrotnym i dopiskiem ”Konkurs na stanowisko dyrektora” (podać nazwę i adres szkoły, której konkurs dotyczy) w terminie do dnia 22 lutego 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Oferty które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Krosna.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a, 38–400 Krosno.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

5. Przystępując do konkursu na stanowisko dyrektora kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a. W przypadku pytań o swoje dane osobowe kandydat może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.krosno.pl.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia dyrektora. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez złożoną na piśmie prośbę w Wydziale Organizacyjnym, Zarządzania Kadrami i Kontroli, ul. Lwowska 28a, pok. 321. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kandydat uczestniczący w konkursie na stanowisko dyrektora ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych przez Administratora kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów konkursu jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz.U. poz. 1587 z późn. zm.).

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67), o ile przepisy szczególne nie określają innego terminu przechowywania.

Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Podanie przez kandydatów danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest dobrowolne, lecz niepodanie ich uniemożliwia udział w konkursie.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie