Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych miasta Krosna.

Podstawa prawna:
Art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwała Nr LVII/1291/18 Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r., poz. 2041).

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Krosna.

Załączniki do wniosku:

 • kserokopię decyzji o wpisie do rejestru zabytków/karty gminnej ewidencji zabytków,
 • pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, na które ma zostać przeznaczona dotacji, w przypadku zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub zlecenie konserwatorskie w przypadku zabytku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków,
 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • zgodę wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych na ubieganie się o dotację w kwocie określonej we wniosku, i przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w przypadku, gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel/współużytkownik wieczysty lub jednostka organizacyjna na rzecz, której jest ustanowiony trwały zarząd,
 • kosztorys inwestorski prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych określonych we wniosku,
 • harmonogram realizacji prac lub terminy wykonania przez przeprowadzonych,
 • zaświadczenia albo oświadczenia i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w spawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, w przypadku, gdy o udzielenie dotacji ubiega się podmiot będący przedsiębiorca tj.:
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),
  • informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych prze podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 121, poz. 810).

Opłaty:
Zwolnione z opłat zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Termin załatwienia sprawy:
Po uchwaleniu przez Radę Miasta Krosna uchwały w sprawie udzielenia wnioskowanej dotacji. Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Krosna i wnioskodawcą.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje. Realizacja wniosków uzależniona jest od wysokości przyznanych przez Radę Miasta Krosna środków finansowych w budżecie Miasta Krosna na ochronę i konserwację zabytków.

Uwagi:
Po wykorzystaniu przyznanej dotacji wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania prac objętych dotacją, w terminie określonym w umowie i zgodnie ze wzorem sprawozdania.

Poniżej druki do pobrania:

 • druk wniosku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku,
 • druk sprawozdania z prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie