FORMY OCHRONY PRZYRODY W KROŚNIE

Jedną z form ochrony przyrody są pomniki przyrody. Stanowią je cenne przyrodniczo drzewa. Na terenie miasta na szczególną uwagę zasługują:

 • wiąz szypułkowy /Ulmus laevis/ przy ul. Kapucyńskiej, drzewo o obwodzie na wysokości 1,3 m - 320 cm , wysokość drzewa 18 m., wiek około 250 - 300 lat.
 • dąb szypułkowy (Quercus rober) położenie w dzielnicy Białobrzegi, pomiędzy ul. Kopernika a ul. Skrajną. Drzewo ma obwód pierśnicy 337 cm, wysokość 28 m i średnicę korony 18 m.
 • dąb szypułkowy (Quercus rober) o imieniu „ANTEK”, położony jest na osiedlu Turaszówka, przy ul. Klonowej. Wymiary to: obwód pierśnicy 463 cm, wysokość 22 m i średnica korony 17 m.
 • dąb szypułkowy (Quercus rober) o imieniu „FRANIO”, położony w dzielnicy Krościenko Niżne, przy ul. Lunaria. Drzewo o obwodzie pierśnicy 410 cm, wysokości 25 m i średnicy korony 20 m.
 • lipa drobnolistna (Tilia cordata) w dzielnicy Śródmieście, przy ul. Szarych Szeregów. Drzewo ma wymiary: obwód pierśnicy 367 cm, wysokość 19 m i średnica korony 7 m.
 • dąb szypułkowy (Quercus robur) w obrębie dzielnicy Zawodzie, przy ul. Prządki. Drzewo o obwodzie pierśnicy 315 cm, wysokości 20 m i średnicy korony 18 m.
 • świerk pospolity (Picea abies), w obrębie dzielnicy Śródmieście, położonej przy ul. Powstańców Warszawskich. Drzewo o obwodzie pierśnicy 258 cm, wysokości 22,5 m i średnicy korony 13 m.

Na terenie miasta są parki objęte ochroną konserwatorską:
Zespół dworsko-parkowy w Polance, który obejmuje pałac wzniesiony w 1808 roku wraz z pozostałościami parku krajobrazowego założonego w poł. XIX wieku, o powierzchni 4,0 ha, w tym 0,8 ha to powierzchnia wód.
Zespół pałacowo-parkowy przy ul. Piastowskiej o powierzchni 1882 m2 , powierzchnia użytkowa pałacu wynosi 0,08 ha.
Cmentarz zabytkowy w obrębie Śródmieścia, przy ul. Krakowskiej powstał w roku 1786 i zajmuje powierzchnię ok 2,5 ha.

Użytek ekologiczny pod nazwą „Dolina potoku Badoń”
W 2004 z inicjatywy śp. Bronisława Burka, lokalnego działacza społecznego dzielnicy Suchodół oraz wieloletniego radnego Rady Miasta Krosna, powstał użytek ekologiczny pod nazwą „Dolina potoku Badoń”.
Pierwotnie objęty ochroną obszar, który obejmuje nieruchomości osób fizycznych wynosił 7,9580 ha. Celem ustanowienia tej formy ochrony szczegółowej była i jest w dalszym ciągu ochrona pozostałości ekosystemów ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin o charakterze łęgowym.
W 2005 roku w dzielnicy Suchodół została zmieniona powierzchnia i granice użytku ekologicznego wg której przyjęto, że: „użytkiem ekologicznym pod nazwą „Dolina potoku Badoń” jest obszar obejmujący dolinę wzdłuż dopływu potoku Badoń o powierzchni 4,870 ha.
W skład użytku ekologicznego wchodzą w całości lub w części działki położone na zboczach potoku płynącego pomiędzy ulicami Wiejską i B. Prusa oraz kompleks starodrzewu porastającego skarpę powyżej ul. Debrza. W 2014 roku ponownie zmniejszono powierzchnie użytku ekologicznego.

Minirezerwat przyrody „Jaś”
Położony przy ul. Łąkowej 22 na terenie posesji prywatnej Pana Jana Luśni, gdzie na kilku hektarach miejsce bytowania znajdują traszki, żaby, jaszczurki, węże, owady, ptaki i ssaki. Teren jest miejscem żywych lekcji biologii prowadzonych przez nauczycieli okolicznych szkół. Projekt "Minirezerwat przyrody - czynna ochrona płazów" otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie na Indywidualną Ekologiczną Nagrodę Bayera w 2000 roku. Nadzór merytoryczny nad rezerwatem sprawuje Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Z płazów ogoniastych znaleźć można traszkę zwyczajną, traszkę grzebieniastą, z płazów bezogonowych obecna jest żaba trawna, ropucha szara, rzekotka drzewna, żaba wodna, żaba jeziorkowa, kumak nizinny i kumak górski. Wśród ptaków pojawiają się ławice szczygiełków, które żerują na ostrożeniu warzywnym, poza tym są sikorki, wrony, sroki, dzięcioły. Przylatują tu sowy i nietoperze. Występują też luczne motyle i ważki: ważka płaskobrzucha, ważka czteroplama, szlabak krwisty, świeteźanka modra, która żyje tylko dwa tygodnie. Są również rośliny chronione, jak np. cebulica, pierwiosnek lekarski, zawilec gajowy, przytulia wonna. Miejsce to chętnie odwiedzają sarny.

NATURA 2000
Obszar ten leży w korycie rzeki, w starorzeczach i niektórych miejscach w dolinie rzeki Wisłok. Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Wisłok Środkowy z dopływami” został zaprojektowany do ochrony następujących siedlisk:

 • 3220 - pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
 • 6410 - zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
 • 6510 - niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie
 • 9170 - lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
 • 91F0 - łęgowe lasy dębowo – wiązowo – jesionowe

Obszar jest ostoją wielu cennych z przyrodniczego punktu widzenia gatunków ryb. Stwierdzono tu ponad 30 gatunków ryb, w tym dziesięć gatunków objętych ochroną gatunkową (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną): minóg strumieniowy, kiełb Kesslera, kiełb białopłetwy, piekielnica, różanka, głowacz białopłetwy, głowacz pręgopłetwy, koza, śliz, piskorz.

Obserwacja terenów występowania i zagrożenia ruchami masowymi ziemi.

 

Każdy samorząd ma obowiązek prowadzić bieżącą obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy. Wszelkie obserwacje wraz z informacją o terenach, na których występują tego typu zjawiska, znajdują swoje miejsce w prowadzonym rejestrze.

 

Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie