PROGRAM DOTACJI DO WYMIANY KOTŁÓW

Cel Programu
Celem programu dotacji do wymiany starych kotłów (pieców) na paliwo stałe na nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie tzw. niskiej emisji, której źródłem jest spalanie paliw stałych. Te działania będą mieć znaczący wpływ na poprawę jakości powietrza na terenie miasta Krosna.

Dla kogo?
Z dotacji mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele:

 • jednorodzinnych lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
 • lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Warunkiem jest to aby nieruchomość znajdowała się na terenie miasta Krosna. Dofinansowaniem nie są objęte budynki w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Zakres wsparcia
Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż nowego gazowego kotła kondensacyjnego oraz demontaż starego kotła.

Od kiedy możesz starać się o dofinansowanie?
Nabór ma charakter ciągły i rozpoczyna się od 16 marca 2021 r. Wnioski złożone do 15 września będą rozpatrywane w danym roku kalendarzowym. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą w następnym roku kalendarzowym.

O jakie dofinansowanie możesz się starać?
Dotacja udzielana jest w wysokości 95% poniesionych kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu kotła, jednak nie więcej niż 2 000 zł.
W przypadku otrzymania dofinansowania na zakup i montaż kotła z innego źródła, dofinansowanie udzielane jest na ten sam zakres, jednak na kwotę, na którą nie było dofinansowania z innego źródła. Łączna kwota dofinansowania w takim przypadku nie może jednak przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia.
Uwaga: Dofinansowanie nie jest udzielane na inwestycje zrealizowane przed zawarciem umowy dotacyjnej.

Jak złożyć wniosek?
Chcąc uzyskać dofinansowanie należy złożyć wypełniony wniosek w Urzędzie Miasta Krosna budynek przy ul. Lwowskiej 28a lub przy ul. Staszica 2.

W przypadku pytań można uzyskać informacje w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalowej Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, tel. 13 47 43 666, lub mailowo: os@um.krosno.pl.


Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku o udzielenie dotacji:

 1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Krosna na dofinansowanie wymiany źródła ciepła na terenie Miasta Krosna
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. kopia księgi wieczystej),
 3. Oświadczenie, że wnioskodawca zobowiązuje się zamontować przedmiot inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 4. Dokumentacja fotograficzna przedstawiającą dotychczasowe źródło ciepła na paliwo stałe.


Dokumenty niezbędne do otrzymania dotacji, które składa się po podpisaniu umowy i wykonaniu wymiany kotła:

 1. Kopia faktury VAT wystawionej na wnioskodawcę wraz z potwierdzeniem dokonanej zapłaty, poświadczona za zgodność z oryginałem,
 2. Certyfikat kotła potwierdzający, że zakupione źródło ciepła spełnia minimum klasę A wraz z etykietą efektywności energetycznej kotła oraz zdjęcie tabliczki znamionowej,
 3. Pozytywna opinia kominiarska końcowa,
 4. Protokół odbioru instalacji gazowej sporządzony przez osobę z uprawnieniami wraz z kopią uprawnień osoby wykonujące przeróbkę instalacji gazowej,
 5. Oświadczenie o demontażu dotychczasowego źródła ciepła i przekazaniu go do utylizacji, potwierdzonego przez uprawnionego odbiorcę
 6. Oświadczenie, że w przypadku inwestycji wskazanej we wniosku o udzielenie dotacji wnioskodawca nie korzysta i nie będzie w przyszłości korzystał z innej formy dofinansowania udzielanej ze środków budżetu miasta

Przeczytaj treść uchwały RM Krosna dot. dotacji do wymiany kotłów.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie