1689552853.jpg
30.07.2018

Konsultacje społeczne projektu aktualizowanej Strategii MOF Krosno

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych, wspólnot mieszkaniowych i środowiska akademickiego w proces aktualizacji dokumentu Strategii MOF Krosno, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji.

 

Z uwagi na planowane przez Partnerów MOF Krosno złożenie wniosków o dofinansowanie poniższych projektów:

 • projektu pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Kultury dla potrzeb rekreacyjno-sportowych, bytowych, kulturalnych i użyteczności publicznej” przez Gminę Korczyna,
 • projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego obiektu podworcowego wraz z jego otoczeniem w Targowiskach” przez Gminę Miejsce Piastowe,
 • projektu pn. „Rewitalizacja obiektów w Kopytowej i Chorkówce w celu nadania im nowych funkcji społecznych” przez Gminę Chorkówka,
 • projektu pn. „Wzrost dostępności i jakości infrastruktury publicznej na obszarze rewitalizacji w Gminie Jedlicze” przez Gminę Jedlicze,

zaistniała konieczność doprecyzowania treści dokumentu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno w sposób polegający na doszczegółowieniu treści obecnie zawartych w dokumencie, nie zmieniając przy tym charakteru działań przewidzianych w ramach Strategii.

 

Projekt dokumentu zaktualizowanej „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest:

 • na stronie internetowej www.krosno.pl w zakładce „Dla Mieszkańców” – „Miejski Obszar Funkcjonalny”: http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/miejski-obszar-funkcjonalny/aktualnosci/,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.umkrosno.pl w zakładce „Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”: http://www.bip.umkrosno.pl/StrategiaMiejskiego_Obszaru_Funkcjonalnego_Krosno
 • na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędów Gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka.
 • na stronach internetowych Urzędów Gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka.
 • na stronie internetowej Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych www.cwop.krosno.pl w zakładce aktualności: http://www.cwop.krosno.pl/?id1=aktualnosci
 • do wglądu - w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a (Biuro Obsługi Klienta), a także w siedzibach Gmin Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe oraz Wojaszówka.

 

W dniach od 30.07.2018 r. do 19.08.2018 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać opinie, uwagi i wnioski do projektu aktualizacji dokumentu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” oraz do prognozy oddziaływania na środowisko wypełniając zamieszczony poniżej formularz konsultacyjny.

 

Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać do Urzędu Miasta Krosna:

 • pocztą elektroniczną na adres strategiamof@um.krosno.pl,
 • osobiście pod adresem Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,
 • w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Strategii MOF Krosno”.

 

Ponadto opinie, uwagi i wnioski będzie można złożyć ustnie do protokołu podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2018 r. w godz. od 15:30 do 17:00 w sali obrad Rady Miasta Krosna nr 21, ul. Staszica 2.

 

Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosna odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, p. 306, tel. 13 47 43 306, e-mail: strategiamof@um.krosno.pl.

 

Zgłoszone opinie, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą uwzględniane. Pozostałe opinie, uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krosna przed ostatecznym przyjęciem dokumentów. W terminie do 30 dni od zakończenia konsultacji na stronach internetowych gmin tworzących MOF Krosno oraz na BIP-ach tychże gmin zostanie opublikowany raport z konsultacji.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie