22.11.2021

XL zdalna sesja Rady Miasta Krosna

Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał XL zdalną sesję Rady. Sesja odbędzie się 29 listopada 2021 r. (tj. poniedziałek) o godz. 9.00.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad – stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX zdalnej sesji Rady Miasta Krosna – protokół dostępny do zapoznania się w Biurze Rady.
4. Informacja o strukturze organizacyjnej, działalności bieżącej i planach na przyszłość krośnieńskiego ETNOCENTRUM.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1. podatku od nieruchomości (projekt Nr XL/1142/21),
5.2. podatku od środków transportowych (projekt Nr XL/1143/21),
5.3. zwolnienia od podatku od nieruchomości obiektów sportowych (projekt Nr XL/1144/21),
5.4. opłaty od posiadania psów (projekt Nr XL/1145/21),
5.5. uchwalenia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 (projekt Nr XL/1146/21),
5.6. przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Gminie Miasto Krosno na rok 2022 (projekt Nr XL/1147/21),
5.7. zmiany uchwały w sprawie Programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na lata 2018 – 2021, stanowiących integralną część projektu „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod” (Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie) (projekt Nr XL/1148/21),
5.8. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży w Gminie Miasto Krosno (projekt Nr XL/1149/21),
5.9. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2021 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr XL/1150/21),
5.10. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych przez dzieci, młodzież i ich opiekunów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krośnie (projekt Nr XL/1151/21),
5.11. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy (projekt Nr XL/1152/21),
5.12. określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (projekt Nr XL/1153/21),
5.13. zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty (projekt Nr XL/1154/21),
5.14. zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno oraz tymczasowych pomieszczeń (projekt Nr XL/1155/21),
5.15. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty (projekt Nr XL/1156/21),
5.16. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt Nr XL/1157/21),
5.17. gospodarki nieruchomościami w sprawach:

5.17.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XL/1158/21),
5.17.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XL/1159/21),
5.17.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XL/1160/21),
5.17.4. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XL/1161/21),
5.17.5. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XL/1162/21),
5.17.6. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XL/1163/21),
5.17.7. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XL/1164/21),
5.17.8. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XL/1165/21),
5.17.9. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XL/1166/21),
5.17.10. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XL/1167/21),
5.17.11. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XL/1168/21),
5.17.12. nabycia nieruchomości (projekt Nr XL/1169/21),
5.17.13. nabycia nieruchomości (projekt Nr XL/1170/21),
5.17.14. nabycia nieruchomości (projekt Nr XL/1171/21),
5.17.15. zamiany nieruchomości (projekt Nr XL/1172/21),
5.17.16. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XL/1173/21),
5.17.17. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XL/1174/21),
5.17.18. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, zabudowanej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XL/1175/21),
5.17.19. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, zabudowanej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XL/1176/21),
5.17.20. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, zabudowanej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XL/1177/21),


5.18. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i wewnętrznych (projekt Nr XL/1178/21),
5.19. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie” (projekt Nr XL/1179/21),
5.20. uchylenia uchwały (projekt Nr XL/1180/21),
5.21. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Krosna – studium obliczeniowe warunków projektowych budowy sieci kanalizacji deszczowej dla poszczególnych etapów realizacji inwestycji dla Miasta Krosna (projekt Nr XL/1181/21),
5.22. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej (projekt Nr XL/1182/21),
5.23. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie (projekt Nr XL/1183/21),
5.24. zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy bocznej od ul. Stefana Batorego w Krośnie” (projekt Nr XL/1184/21),
5.25. zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa drogi pomiędzy ul. gen. W.Sikorskiego a ul. Korczyńska w Krośnie” (projekt Nr XL/1185/21),
5.26. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie” (projekt Nr XL/1186/21),
5.27. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (projekt Nr XL/1187/21),
5.28. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie” (projekt Nr XL/1188/21),
5.29. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Przedszkole Miejskie Nr 1, ul.Bohaterów Westerplatte 24 – Budowa przedszkola” (projekt Nr XL/1189/21),
5.30. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie stabilizatu” (projekt Nr XL/1190/21),
5.31. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – z terenu Miasta Krosna” (projekt Nr XL/1191/21),
5.32. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu gmin, które powierzą Gminie Miasto Krosno zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku” (projekt Nr XL/1192/21),
5.33. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Urządzenie nowych terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna – bieżąca pielęgnacja” (projekt Nr XL/1193/21),
5.34. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Krosna” (projekt Nr XL/1194/21),
5.35. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i wewnętrznych (projekt Nr XL/1195/21),
5.36. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych (projekt Nr XL/1196/21),
5.37. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (projekt Nr XL/1197/21),
5.38. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XL/1198/21).

6. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
7. Odpowiedzi na zapytania.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie