Budynek Urzędu Miasta Krosna przy u. Staszica 2 - Siedziba Rady Miasta Krosna.jpg
29.12.2022

Rada Miasta Krosna uchwaliła budżet na 2023 rok.

 

 

11 głosami „za” (Klub Radnych Samorządne Krosno) przy 8 głosach „przeciw” (Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości) Rada Miasta Krosna przyjęła budżet na 2023 rok.

 

 

 

2018a-53.jpg [13.36 MB]

Szanowni Państwo uchwalamy tutaj dzisiaj plan finansowy miasta ale dobrze wiemy, że przez 12 miesięcy nie zdarza się żeby nie było zmian w uchwale budżetowej. Wynika to z różnych rzeczy: pozyskiwania środków zewnętrznych, korzystania z innych możliwości finansowych, także z tego, że różne zadania ulegają przesunięciu bądź z różnych powodów nie zostają zrealizowane. Myślę, przed nami na pewno trudny rok. Będziemy się starali tak pracować, żeby to miało (mówiąc kolokwialnie) „ręce i nogi”, żebyśmy wszyscy z twarzą za rok mogli popatrzeć, z wysoko podniesionym czołem i powiedzieć, że zrobiliśmy to co w obecnych realiach gospodarczych, ekonomicznych, geopolitycznych było możliwe do zrobienia. I o to nam wszystkim zgromadzonym tu na tej sali powinno chodzić – powiedział Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna.

Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 408 265 586 zł, w tym:
Dochody bieżące, w tym 388 291 235 zł
dochody własne 174 682 034 zł
Subwencje 139 313 647 zł
dotacje i środki na cele bieżące, w tym: 74 295 554 zł
środki europejskie 7 150 496 zł

Dochody majątkowe 19 974 351 zł
dochody własne 7 452 500 zł
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 12 521 851 zł
środki europejskie 8 047 983 zł

Wydatki zaplanowano w wysokości 448 849 091 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 393 584 093 zł, a majątkowe - 55 264 998 zł (12,3% budżetu).

Deficyt budżetu wyniesie 40 583 505 zł, a źródłem jego finansowania ustalono przychody z kredytów i pożyczek w wysokości 28 689 096 zł oraz wolne środki w wysokości 11 894 409 zł.

Marcin Połomski - Skarbnik Miasta Krosna.JPG [484.65 KB]

Przy planowanych wielkościach dochodów i wydatków zaplanowano ujemny wynik operacyjny tj. wydatki bieżące przekraczają o 5,3 mln zł dochody bieżące.
Tak niekorzystny wynik jest efektem zarówno zmian legislacyjnych wprowadzonych Polskim Ładem (spadek dochodów PIT) i zmianą ustawy o dochodach jest (likwidacja subwencji rozwojowej na 2023 r.), wysokiego poziomu inflacji i wzrostu bieżących kosztów funkcjonowania i realizacji zadań przez Miasto oraz jednostki organizacyjne (w tym m.in. wzrostu cen mediów, zakupu materiałów i usług oraz płacy minimalnej), a także wzrostu kosztów obsługi zadłużenia wynikającego z podwyżek stawek WIBOR. Nie bez znaczenia dla sytuacji gospodarczej kraju i naszego Miasta jest także wojna w Ukrainie - tłumaczy Marcin Połomski Skarbnik Miasta Krosna.

Podkreślić należy, że mimo ujemnego wyniku operacyjnego Miasto spełnia reguły fiskalne wynikające z ustawy o finansach publicznych w związku z wprowadzeniem czasowych preferencji w zakresie zasady równoważenia części bieżącej budżetu (w latach 2023 – 2025) wolnymi środkami. W tym celu na 2023 r. po stronie przychodów budżetu wprowadzono kwotę 11,9 mln zł tj. otrzymane w 2022 r. i nie wydatkowane, dodatkowe dochody z PIT – dodaje Skarbnik.

 

przytocki_p._170x255.jpg [41.37 KB]

Ujemny wynik operacyjny oznacza, że Miasto w 2023 r. ma bardzo ograniczone środki na realizację swoich zadań, zarówno bieżących, jak też inwestycyjnych. Dlatego w projekcie budżetu zaplanowano przede wszystkim wydatki bieżące na realizację zadań obligatoryjnych, niezbędnych do ciągłości działania jednostki, koniecznych do utrzymania istniejącego zasobu oraz wynikających z już zawartych umów.
W planie zadań inwestycyjnych ujęto przede wszystkich wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych, a także wynikających z zaciągniętych zobowiązań oraz o znaczeniu strategicznym dla rozwoju Miasta.
Natomiast wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych warunkowane będzie głównie uzyskaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych – powiedział Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna.

Największe wydatki inwestycyjne zaplanowano w działach:

Transport i łączność – 17 470 292 zł

zadania z zakresu dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych, w tym m.in. na rzeczową realizację zadań:

 • 4 889 947 zł - Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R – ulicy I.J.Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka (zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 •  1 268 262 zł – Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie (zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 •  800 000 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ul.Stefana Batorego w Krośnie,
 •  800 000 zł – Przebudowa skrzyżowania ulic Korczyńskiej i J.Stapińskiego w Krośnie,
  a także na kontynuację prac projektowych, w tym m.in.:
 • 492 450 zł - Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską,
 • 300 000 zł – Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap I,
 • 298 000 zł – Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28,

w ramach Pozostałej działalności - na zadanie pn. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie, w tym 3 784 428 zł na spłatę zobowiązań factoringowych oraz 3.500.000 zł na budowę fragmentu drogi kołowania;

Administracja publiczna – 17 319 188 zł, w tym 16 982 362 zł na projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. - Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO, w ramach którego będą realizowane inwestycje:

 • Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok,
 • Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży (przebudowa piwnic w kamienicach przy ul.Rynek 5 i 6),
 • Zagospodarowanie skweru przy ul.Chopina w Krośnie jako parku sensorycznego,
 • Parki kieszonkowe jako zielone MIKROśnieńskie strefy wypoczynkowe;


Kultura fizyczna – 13 587 978 zł, w tym:

 • 11 080 000 zł – Modernizacja stadionu sportowego przy ul.Legionów w Krośnie (dokończenie inwestycji rozpoczętej w 2022 r.),
 • 2 507 978 zł – Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych (zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych);

Gospodarka mieszkaniowa – 3 253 500 zł, w tym:

 • 2 700 000 zł - na wykupy nieruchomości, w tym m.in. na wypłatę odszkodowań za grunty i nieruchomości zajęte pod rozbudowę dróg publicznych,
 • 553 500 zł – Park przemysłowy „KROSNO 2” – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci elektroenergetycznej.

Klub Radnych Samorządne Krosno głosował jednogłośnie za przyjęciem budżetu.

2018a-18.jpg [11.61 MB]

Marcin Niepokój Przewodniczący Klubu uzasadniał - Jako Radni Klubu Samorządne Krosno zdajemy sobie sprawę w jakich warunkach tworzony był projekt budżetu miasta Krosna na rok 2023. Konstrukcja planu budżetu, czyli zbilansowanie potrzeb miasta z możliwościami finansowymi było zadaniem niezwykle trudnym dla Pana Prezydenta i jego urzędu. Duża niepewność, mało stabilna sytuacji polityczna i gospodarcza oraz galopująca inflacja, skutkująca wzrostem wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych, ograniczyła nasze możliwości finansowe. Planowane, zmniejszone wpływy z PIT oraz reforma podatkowa w ramach Polskiego Ładu są mocno odczuwalne powodując spadek dochodów własnych. Zmiany te wpływają również m.in. na ujemny poziom nadwyżki operacyjnej. Wydatki bieżące w planie budżetu na przyszły rok zaplanowane są na poziomie zapewniającym minimum, natomiast wydatki majątkowe zabezpieczają środki na zadania już rozpoczęte oraz zadania zapisane w WPF oraz na te, na które zostało pozyskane dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Krosna

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna obejmuje lata 2023 – 2040. Dane dotyczące 2023 r. zgodne są z przyjętymi w uchwale budżetowej.
Integralną częścią WPF jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich – w tym wydatków na planowane i kontynuowane zadania inwestycyjne i bieżące – ze środków własnych, dotacji krajowych i ze środków europejskich, na które w latach 2023 – 2026 zaplanowano łącznie 182,7 mln zł.

Na przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowano 174,8 mln zł, z czego:

156,7 mln zł – na zadania finansowane w całości ze środków krajowych (w tym 65 mln zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, subwencji z budżetu państwa oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), w tym m.in.:

 • 40,2 mln zł - Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul.Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie,
 • 52 mln zł - Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I,
 • 46,6 mln zł - Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II,
 • 9,3 mln zł - Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania,
 • 4,9 mln zł - Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R – ulicy I.J.Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka,
 • 2,5 mln zł – Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych,

18,1 mln zł – na zadania współfinansowane ze środków europejskich (z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa na łączną kwotę 9,3 mln zł) , w tym m.in.:

 • 17,6 mln zł na projekt pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO (współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego),
 • 381 tys. zł - Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod.

Na przedsięwzięcia bieżące współfinansowane ze środków europejskich zaplanowano ponad 7,9 mln zł, z czego 5,4 mln zł na projekt pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO, a ponadto na projekty realizowane przez jednostki oświatowe finansowane ze środków programu Erasmus+.

Uwzględniając kwoty planowanych na 2023 rok przychodów i rozchodów, a także zaciągnięte w latach poprzednich zobowiązania, łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji oraz umów o podobnym charakterze (factoring) związanych z realizacją ważnych dla rozwoju Miasta zadań na koniec 2023 r. ustalono w wysokości 279,6 mln zł.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie