Grafika Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
01.03.2022

Przypominamy, że ciągle możecie korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej w Krośnie

Przypominamy, że o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej. Teraz z takiej pomocy może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób wciągu ostatniego roku.

 


Aby skorzystać z bezpłatnych porad prawnych należy się wcześniej zarejestrować:

 1. telefonicznie pod numerem telefonu 13 47 43 214

  - poniedziałek od 7.30 do 16.30
  - od wtorku do czwartku od godziny 7.30 do 15.30
  - piątek od 7.30 do 14.30

 2. poprzez stronę - np.ms.gov.pl


Wcześniejsza rejestracja jest obowiązkowa.


Na terenie miasta Krosna funkcjonują dwa punkty bezpłatnych porad prawnych. Pierwszy z nich działa w budynku USC, a drugi w CWOP-ie.


BUDYNEK USC
Pierwszy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się na parterze budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Prochownia 4 – wejście z poziomu parkingu.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest według następującego harmonogramu:

poniedziałek 9.00 – 13.00 dyżur radcy prawnego
wtorek 14.00 – 18.00 dyżur adwokata
środa 9.00 – 13.00 dyżur adwokata
czwartek 14.00 – 18.00 dyżur radcy prawnego

piątek

9.00 – 13.00 I i III piątek - dyżur radcy prawnego
II i IV piątek - dyżur adwokataCENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Drugi z punktów prowadzony jest przez organizację pozarządową Stowarzyszenie „Sursum Corda”, z siedzibą w Nowym Sączu, a w naszym mieście punkt usytuowany jest w lokalu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie przy ul. Grodzkiej 10.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest według następującego harmonogramu:

poniedziałek 15.30 - 19.30 dyżur radcy prawnego
wtorek 15.30 - 19.30 dyżur adwokata
czwartek 15.30 - 19.30 dyżur adwokata
piątek 15.30 - 19.30 dyżur adwokata
sobota 8.00 - 12.00 dyżur adwokata

 

 

Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej


Pomoc DE MINIMIS - Nieodpłatna pomoc prawna dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) od dnia 26 sierpnia 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą w ciągu ostatniego roku osób jest pomocą de minimis.

Ubieganie się o pomoc (art. 37 ust. 1 ustawy)
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, ubiegająca się o pomoc de minimis zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 w/w ustawy, przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zobowiązana przestawić podmiotowi udzielającemu tj. miastu Krosno następujące dokumenty:

 • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo:
  • oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
  • oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

W oświadczeniu należy wskazać dane obejmujące numer identyfikacji podatkowej, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania, i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenie pomocy.

 • Informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.


Wstrzymanie się z udzielaniem pomocy (art. 37 ust. 7 ustawy).

Podmiot udzielający pomocy nie może jej rozpocząć przed przekazaniem przez podmiot ubiegający się o pomoc wyżej wymienionych dokumentów.

 

Pomoc prawna nie zostanie udzielona do momentu przekazania dokumentów (zaświadczenia, oświadczenia i informacje) bezpośrednio do Urzędu Miasta Krosna (na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno) lub za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: osika.krystyna@um.krosno.pl

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów skontaktuje się z Państwem urzędnik aby ustalić terminu konsultacji.

 

WAŻNE!

 • Pomoc publiczna jest monitorowana i obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 • Dane beneficjentów korzystających z pomocy są publikowane w sprawozdaniach udostępnione na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z tym aby uzyskać pomoc beneficjent zobligowany jest podać dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania (tj.: NIP, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie firmy, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenia pomocy).
 • Na podstawie zgromadzonych danych zostanie wydane zaświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis.
 • Pomoc publiczna przyznana niezgodnie z zasadami rynku wewnętrznego oraz pomoc wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi w postaci kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy de minimis wraz z odsetkami.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie