Prace nad strategią Miasta Krosna
29.09.2022

Pracujemy nad Strategią Rozwoju Miasta

8 spotkań warsztatowych, w których wzięło udział łącznie 89 osób – w ubiegłym tygodniu (21-23.09) miała miejsce burza mózgów z udziałem mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, radnych miasta oraz wielu krośnieńskich instytucji. Debatowano na temat problemów i wyzwań, jakie stoją przed Krosnem. Rozmawiano także o wizji miasta w 2030 roku i strategicznych kierunkach rozwoju.

 

 


- Strategia to nie tylko dokument wyznaczający politykę rozwojową - podkreśla Piotr Przytocki, prezydent Krosna. – To przede wszystkim realne narzędzie służące do zarządzania miastem, zestaw pewnych priorytetów, jak również konkretnych projektów, które mają służyć osiąganiu celów rozwojowych. Strategia będzie wdrażana poprzez codzienne, konsekwentne działania samorządu, często w ścisłej współpracy z naszymi kluczowymi partnerami – dodaje prezydent.

 

- Strategia powstaje w procesie partycypacyjnym – informuje dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta. – Do tej pory odbyły się dwa otwarte spotkania dla mieszkańców, na które mógł przyjść każdy zainteresowany, spotkania z udziałem przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz radnych Krosna. Usłyszeliśmy głosy przedstawicieli różnych środowisk – seniorów, lokalnych liderów, przedstawicieli dzielnic i osiedli, instytucji kulturalnych, służby zdrowia, Karpackiej Państwowej Uczelni, a także mieszkańców, którzy zechcieli poświęcić czas i podzielić się swoimi przemyśleniami. Ponadto miały miejsce spotkania z udziałem przedstawicieli samorządu – kadry zarządzającej i pracowników Urzędu Miasta Krosna, a także jednostek i spółek miejskich. W kolejnym etapie planowane jest zorganizowanie warsztatu z udziałem krośnieńskiej młodzieży oraz studentów – dodaje zastępca prezydenta.


Moderatorami spotkań byli Artur Kubica oraz Dawid Zieliński ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner”, które zostało wyłonione w postępowaniu konkurencyjnym jako wykonawca opracowania.


Zadaniem uczestników warsztatów było m.in. udzielenie odpowiedzi na pytanie: co należy zrobić, żeby w Krośnie żyło się lepiej. Poniżej, w syntetycznym ujęciu prezentujemy zgłoszone propozycje działań.


OBSZAR PRZESTRZENNY:

 • skomunikowanie miasta z drogą ekspresową S-19,
 • nowe tereny inwestycyjne,
 • nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe,
 • wyznaczenie nowych terenów zieleni,
 • obniżenie torów kolejowych przy ul. Lwowskiej,
 • budowa łącznicy kolejowej do Rzeszowa, połączenia kolejowe do dużych miast,
 • tworzenie miejsc parkingowych (np. parking wielopoziomowy) oraz oferty transportu multimodalnego,
 • podniesienie walorów architektonicznych ul. Staszica.

 

OBSZAR GOSPODARCZY:

 • uzbrojenie nowej strefy inwestycyjnej w sąsiedztwie łącznika do drogi ekspresowej S-19 i pozyskanie inwestorów z branż wysokich technologii, oferujących atrakcyjną, dobrze płatną pracę,
 • powiększenie Strefy Inwestycyjnej „Krosno-Lotnisko”,
 • rozwój oferty kształcenia fachowców pod potrzeby przedsiębiorców i inwestorów, wzmocnienie pozycji oraz lepsze wykorzystanie potencjału Karpackiej Państwowej Uczelni i szkół zawodowych,
 • uruchamianie nowych kierunków nauczania w szkołach średnich, w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy (dla branż przemysłowej, rzemieślniczej i budowlanej),
 • utworzenie szkoły branżowej II stopnia,
 • tworzenie biur karier w szkołach średnich, współpraca z przedsiębiorcami,
 • zachęcanie studentów i uczniów do podejmowania działalności gospodarczej, wzmocnienie wsparcia dla start-upów,
 • współpraca miasta z przedsiębiorcami w zakresie budowy mieszkań dla pracowników,
 • rozwój turystyki- większa koncentracja na dziedzictwie przemysłu naftowego,
 • zwiększenie oferty noclegowej dla grup wycieczkowych – duży, tani hotel,
 • rozwój lotniska – budowa nowej drogi kołowania w celu wzmocnienia branży lotniczej w strefie inwestycyjnej, wzbogacenie oferty paliwa lotniczego, większy nacisk na promocję Krosna jako miasta lotniczego, przyciąganie szkół lotniczych do Krosna,
 • rozwój lokalnej oferty hal produkcyjnych przeznaczonych do najmu,
 • integracja, sieciowanie, networking lokalnych przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób początkujących w biznesie,
 • organizacja festiwalu szkła,
 • polityka podatkowa miasta – niższe obciążenia dla przedsiębiorców.

 

OBSZAR SPOŁECZNY:

 • „miasto humanistyczne”, które w centrum uwagi stawia człowieka – jako główny kierunek nowej strategii (zamiast miasta koncentrującego się na budowie infrastruktury),
 • realizacja programu mieszkaniowego i wizerunkowego, zachęcającego młodych ludzi do osiedlania się w Krośnie (powroty do Krosna z zagranicy, z dużych miast, działania skierowane do osób studiujących poza Krosnem, działania skierowane do osób z okolic Krosna),
 • pomoc uchodźcom w osiedlaniu się w Krośnie,
 • budowanie i promowanie marki miasta jako dobrego miejsca do życia, wykreowanie „mody na Krosno” w celu zatrzymania młodych ludzi oraz zwiększenia napływu nowych mieszkańców,
 • rozwój oferty usług dla osób osiedlających się w Krośnie (np. żłobki, oferta kulturalna, zielone miejsca spędzania wolnego czasu, utworzenie nowego parku dla rodzin z dziećmi, tworzenie miejsc piknikowych),
 • poszerzenie oferty mieszkaniowej – budowa nowych osiedli,
 • mieszkania dla seniorów, budownictwo specjalistyczne, przystosowane do ich potrzeb,
 • program zamiany mieszkań dla seniorów,
 • utworzenie taniej bazy noclegowej dla studentów KPU,
 • nowoczesna szkoła, atrakcyjna oferta dla dzieci i młodzieży, rozwijanie pasji,
 • znaczne poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży – np. skate park, ścianki wspinaczkowe, oferta wypoczynku nad rzeką, zagospodarowanie brzegów Wisłoka, a także oferta kulturalna,
 • stworzenie oferty spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań dla osób aktywnych zawodowo,
 • utworzenie dziennego domu pobytu dla seniorów,
 • utworzenie nowego domu pomocy społecznej,
 • rozwijanie polityki senioralnej, oferty spędzania wolnego czasu dla seniorów, integracja międzypokoleniowa,
 • tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu, integracji i rozwoju dla wszystkich grup wiekowych w każdej dzielnicy,
 • rozwój wolontariatu – aktywizacja młodzieży, wolontariat sąsiedzki,
 • organizowanie społecznościowe we wszystkich dzielnicach i osiedlach,
 • podniesienie jakości usług w służbie zdrowia, finansowanie badań profilaktycznych przez miasto, dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, współpraca z Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim,
 • „białe weekendy” – bezpłatne konsultacje lekarskie dla seniorów,
 • rozwój opieki psychologicznej i psychiatrycznej,
 • lepsze dostosowanie komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców (zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu, częstsze kursy autobusów miejskich),
 • zwiększenie aktywności społecznej i poziomu współzarządzania miastem, wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców, lokalnych liderów oraz organizacji pozarządowych, zwiększanie sprawczości mieszkańców – małymi krokami, rozpoczynając od konsultowania drobnych spraw,
 • realizacja budżetu obywatelskiego,
 • pogłębienie współpracy z radami dzielnic i osiedli,
 • wsparcie finansowe dla ogródków działkowych, pomoc w pozyskaniu środków zewnętrznych na rozwój infrastruktury ogródków działkowych.

 

OBSZAR ŚRODOWISKOWY:

 • odnawialne źródła energii dla instytucji, przedsiębiorców i gospodarstw domowych,
 • budowa bloku energetycznego na pozostałości z sortowania odpadów komunalnych,
 • zabezpieczenie pozyskiwania wody pitnej dla miasta,
 • „zielone miasto”, utworzenie nowych terenów zieleni, zapobieganie betonozie,
 • utworzenie spójnej sieci ścieżek rowerowych, także w połączeniu z sąsiednimi gminami,
 • elektryczne i wodorowe autobusy komunikacji miejskiej, rozwój elektromobilności.


OBSZAR INSTYTUCJONALNY:

 •  rozwój usług publicznych, w tym usług cyfrowych i wzrost jakości obsługi mieszkańców.

 

Dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy poświęcili czas i pracowali na warsztatach. Niebawem zostanie ogłoszony otwarty nabór projektów i pomysłów do Strategii Rozwoju Miasta – każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić propozycję do realizacji. Podczas warsztatów rozmawialiśmy o wizjach i kierunkach rozwoju. Liczę, że zgłaszane projekty pozwolą na ich skonkretyzowanie. Zapraszam do śledzenia strony internetowej www.krosno.pl, na której ukaże się zaproszenie do udziału w naborze – mówi dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta.

Lista osób, które wzięły udział w warsztatach strategicznych 21-23 września 2022 r. (do pobrania).

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie