Wstążka w kolorach niebieskim i żółtym układająca się w kształt serca - fot. pixabay
13.05.2022

Nowe zasady przyznawania świadczeń dla osób, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Dostępny jest nowy wzór wniosku o świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Zobacz komu przysługuje takie świadczenie i jakie warunki trzeba spełnić aby je otrzymać.Komu przysługuje świadczenie?
Każdemu, kto na własny koszt zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br. w związku z działaniami wojennymi.


Na jaki okres przysługuje świadczenie?
Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia na własny koszt zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej jednak niż za okres 120 dni licząc od dnia przybycia tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

W jakiej kwocie przyznawane jest świadczenie?
Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Gdzie i jak złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie pieniężne można składać:

  • w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna w godzinach pracy Urzędu,
  • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno z dopiskiem „świadczenie pieniężne”.

Kiedy pomoc nie przysługuje?
Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

  • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
  • za ten sam okres, wypłacono już dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
  • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
  • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę,
  • obywatel Ukrainy nie posiada numeru PESEL.


Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Miasto może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie