Splecione ręce na tle flagi ukraińskiej - fot. pixabay
25.04.2022

NA JAKĄ POMOC MOGĄ LICZYĆ OBYWATELE UKRAINY PRZEBYWAJĄCY W KROŚNIE

Obywatele Ukrainy, którzy ze względu na wojnę w ich kraju, przebywają w Krośnie, mogą liczyć na różnoraką pomoc. Świadczenia dla rodzin z dziećmi są wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). O inny rodzaj pomocy społecznej uchodźcy mogą się starać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie (MOPR). Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku 7-18 lat są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na takich warunkach jak dzieci z Polski.

 

ŚWIADCZENIA DLA RODZIN Z DZIEĆMI WYPŁACANE PRZEZ ZUS
Rodziny z Ukrainy mogą ubiegać się o wypłatę z ZUS następujących świadczeń:

 1. świadczenie z programu Rodzina 500+ - przyznawane na każde dziecko w wieku do 18 roku życia. Pomoc ta udzielana będzie rodzicowi, opiekunowi tymczasowemu, a także opiekunowi sprawującemu pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 2. świadczenie z programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) – przyznawane na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy. Pomoc ta skierowana jest do rodziców i opiekunów tymczasowych,
 3. dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości 400 zł. Dodatek ten przyznawany będzie:
  • na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • na dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,
  • na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości.
   Powyższa pomoc skierowana jest do rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 4. świadczenie na wyprawkę szkolną z programu Dobry Start 300+ (kwota 300 zł wypłacana raz do roku) – przyznawane na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole. Pomoc ta skierowana jest dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Wnioski o wymienione świadczenia rodzinne składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych tzw. PUE ZUS. Dostęp do platformy jest bezpłatny. Aby jednak złożyć wniosek niezbędne jest założenie konta w PUE.
Więcej informacji na stronie: www.zus.pl.

 

ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W KROŚNIE
przy ul. Piastowskiej 58, tel. 13 43 204 59

Jednorazowe świadczenie 300 zł
Obywatele Ukrainy przebywający w Krośnie mogą ubiegać się o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Świadczenie to przysługuje wyłącznie obywatelowi Ukrainy, który zalegalizował swój pobyt w Polsce tzn. jest wpisany do rejestru PESEL.
Pisemny wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia trzeba złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie przy ul. Piastowskiej 58.

 

Świadczenia rodzinne – obejmuje ogół świadczeń w tym:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego),
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • świadczenie rodzicielskie.

 

Wsparcie z pomocy społecznej
Uchodźcy z Ukrainy przebywający a terenie Krosna mogą również ubiegać się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie o wsparcie z pomocy społecznej, w szczególności o:

 1. posiłki dla dzieci w szkole i przedszkolu,
 2. pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne,
 3. w szczególnie uzasadnionym przypadku (po wykorzystaniu własnych zasobów, możliwości i uprawnień z innych systemów zabezpieczenia społecznego: tj. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, świadczeń rodzinnych, rynku pracy) także inne formy pomocy, np. zasiłki okresowe, usługi opiekuńcze, zasiłki celowe.
  Postępowanie o przyznanie zasiłków jest uproszczone. Obywatel Ukrainy składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie można również otrzymać pomoc w zakresie:

 1. Wystąpienia z wnioskiem do sądu opiekuńczego o ustanowienie opiekuna tymczasowego dla dzieci pozbawionych w Polsce opieki rodzica lub prawnego opiekuna.
 2. Przesłania wniosku do ZUS o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz świadczenia „dobry start” składanego przez opiekuna tymczasowego, który w Ukrainie sprawował nad dzieckiem pieczę zastępczą.

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie: www.gov.pl/web/ua.

 


ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI Z UKRAINY DO POLSKICH SZKÓŁ

Dzieci z Ukrainy mogą korzystać z opieki przedszkolnej oraz edukacji w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, o ile nie realizują obowiązku szkolnego i nauki w systemie zdalnym w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty.
Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku 7-18 lat są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na takich warunkach jak dzieci z Polski.

Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

Aby zapisać dziecko do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły publicznej podstawowej, w tym rejonie w którym mieszka dziecko. przybyłe z zagranicy przyjmuje się z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, w miarę posiadania wolnych miejsc.

Rodzice dziecka z zagranicy, którzy nie mogą znaleźć szkoły posiadającej wolne miejsca w danej klasie, mogą zwrócić się do organu prowadzącego szkoły (np. wydziału edukacji gminy lub powiatu) z prośbą o wskazanie takiej szkoły.

Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Ponadto rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to z sumy ukończonych lat nauki szkolnej, np. ze względu na wiek dziecka lub różnice programowe.

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne, zasiłek szkolny dla obywateli Ukrainy

W Urzędzie Miasta Krosna można składać wnioski dot. przyznania świadczenia o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Świadczenie przysługuje obywatelom Ukrainy:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, którzy przebywają w Polsce legalnie tzn. są wpisani do rejestru PESEL – UKR, przebywają na terenie miasta Krosna, a ich dochód na członka rodziny nie przekracza 600,00 zł.

Świadczenia te realizowane są jako refundacja poniesionych kosztów na cele edukacyjne, dlatego konieczne jest zbieranie imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

Wniosek o świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wniosek należy składać w budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28a w godzinach: 8.30 do 14.30 oraz od poniedziałku do czwartku po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem tel. 13 47 43 324.

Przy składaniu wniosku niezbędny jest numer polskiego konta bankowego.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie