waga i młotek sędziowski - fot. pixabay
26.05.2023

Można już zgłaszać kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Z końcem roku, czyli 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników do sądów powszechnych.
Decyzją Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie, Rada Miasta Krosna wybierze nowych ławników na kadencję 2024-2027.

Wybory dotyczą:
• 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie,
• 7 ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
• 10 ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie,
• 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Krośnie IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Kandydatem na ławnika może być ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kto może zgłosić kandydatów na ławników ?
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydatów na ławników należy poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby zgłaszanej;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
6) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata;
7) listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Uwaga !
Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego lub za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Kandydatów na ławników można zgłaszać do dnia 30 czerwca 2023 r. (z wyłączeniem dnia 9 czerwca br.) w Urzędzie Miasta Krosna w Biurze Rady Miasta Krosna, ul. Staszica 2 (pok. Nr 12 - parter) w godzinach od 10.00 do 14.00.

Druki dokumentów możliwe są do pobrania :
1) osobiście w Urzędzie Miasta Krosna w Biurze Obsługi Obywatela przy ul. Lwowska 28a i ul. Staszica 2 oraz w Biurze Rady Miasta Krosna;
2) w formie elektronicznej ze strony internetowej Urzędy Miasta Krosna : www.bip.um.krosno.pl w zakładce „Wybory ławników”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miasta Krosna – tel. 13 47 43 610.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie